Top 10 # Xem Nhiều Nhất Tự Học Sql Online Mới Nhất 6/2023 # Top Like | Techcombanktower.com

Hướng Dẫn Tự Học Sql Cho Người Mới Bắt Đầu?

Hướng dẫn tự học SQL cho người mới bắt đầu?

Chúng ta cùng nhau tìm hiểu về SQL thông qua video hướng dẫn học SQL miễn phí cho người mới bắt đầu tại Stanford, giúp bạn thành thạo và làm chủ SQL

Học SQL là một lựa chọn của đa số các bạn trẻ hiện nay, đây là ngôn ngữ để tương tác với cơ sở dữ liệu; Nó bao gồm việc tạo ra cơ sở dữ liệu, xóa, sửa đổi các hàng, lấy các hàng,…

SQL là gì?

SQL có nghĩa là ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc, là viết tắt của Structured Query Language là một ngôn ngữ máy tính để lưu trữ, thao tác và truy xuất dữ liệu được lưu trữ trong một cơ sở dữ liệu quan hệ.

SQL là ngôn ngữ chuẩn cho hệ cơ sở dữ liệu quan hệ. Tất cả các hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ (RDMS) như Oracle, Sybase, MySQL, MS Access, Postgres, Informix và SQL Server đều sử dụng SQL làm ngôn ngữ cơ sở dữ liệu chuẩn.

Ngoài ra, họ đang sử dụng các ngôn ngữ khác nhau, chẳng hạn như: Oracle using PL/SQL, MS SQL Server using T-SQL, MS Access version of SQL is called JET SQL (native format) etc.

SQL mặc dù không phải là một ngôn ngữ lập trình như C, C++, Java,… nhưng các câu lệnh mà SQL cung cấp có thể được nhúng vào trong các ngôn ngữ lập trình nhằm xây dựng các ứng dụng tương tác với cơ sở dữ liệu.

SQL là ngôn ngữ có tính khai báo, không giống các ngôn ngữ lập trình quen thuộc như C, C++, Java,… Với SQL, người dùng không cần phải chỉ ra cách thức thực hiện các yêu cầu như thế nào chỉ cần mô tả các yêu cầu cần phải thực hiện trên cơ sở dữ liệu. Bởi vậy, SQL là ngôn ngữ dễ sử dụng và dễ tiếp cận.

Tại sao nên học SQL

SQL được sử dụng phổ biến vì nó có các ưu điểm sau:

– Cho phép người dùng truy cập dữ liệu trong các hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ.

– Cho phép người dùng mô tả dữ liệu.

– Cho phép người dùng xác định dữ liệu trong cơ sở dữ liệu và thao tác dữ liệu đó.

– Cho phép nhúng trong các ngôn ngữ khác sử dụng mô-đun SQL, thư viện và trình biên dịch trước.

– Cho phép người dùng tạo và thả các cơ sở dữ liệu và bảng.

– Cho phép người dùng tạo chế độ view, thủ tục lưu trữ, chức năng trong cơ sở dữ liệu.

– Cho phép người dùng thiết lập quyền trên các bảng, thủ tục và view.

Lớp học SQL cơ bản tại Stanford 

Các câu lệnh SQL

Các lệnh SQL tiêu chuẩn để tương tác với cơ sở dữ liệu quan hệ là CREATE, SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE và DROP. Các lệnh này có thể được phân thành các nhóm sau dựa trên bản chất của chúng

DDL – Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu(Data Definition Language)

CREATE: Tạo ra một bảng mới, một view của một bảng, hoặc các đối tượng khác trong cơ sở dữ liệu.

ALTER: Sửa đổi một đối tượng cơ sở dữ liệu hiện có, chẳng hạn như một bảng.

DROP: Xoá toàn bộ một bảng, view của một bảng hoặc các đối tượng khác trong cơ sở dữ liệu.

DML – Ngôn ngữ thao tác dữ liệu(Data Manipulation Language)

SELECT: Lấy ra các bản ghi nhất định từ một hoặc nhiều bảng.

INSERT: Tạo một bản ghi..

UPDATE: Chỉnh sửa bản nghi.

DELETE: Xóa bản ghi.

DCL – Ngôn ngữ điều khiển dữ liệu (Data Control Language)

GRANT: Cung cấp một đặc quyền cho người dùng.

REVOKE: Lấy lại các đặc quyền được cấp từ người dùng.

Bắt đầu học SQL qua video miễn phí bạn cũng có thể thực hành luôn khi theo dõi các video hướng dẫn đó. Link video: https://www.youtube.com/playlist?list=PLfuyf4LvBOUpYK29JHXTvxNz9bjgiJgsz

STANFORD – ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ

Hotline: 0866 586 366 – 024. 6275 2212

Website: https://stanford.com.vn/

Sql Là Gì? 6 Lý Do Tại Sao Bạn Nên Học Sql

1 SQL là gì? SQL là viết tắt của Structured Query Language – ngôn ngữ truy vấn mang tính cấu trúc. Nó được thiết kế để quản lý dữ liệu trong một hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS). SQL là ngôn ngữ cơ sở dữ liệu, được dùng để tạo, xóa, lấy các hàng và sửa đổi các hàng.

2 Làm thế nào để chọn tất cả bản ghi từ table? Sử dụng cú pháp sau: Select * from table_name;

3 Định nghĩa JOIN và các loại JOIN khác nhau? Loại JOIN là – INNER JOIN (Hoặc JOIN) LEFT OUTER JOIN (Hoặc LEFT JOIN) RIGHT OUTER JOIN (Hoặc RIGHT JOIN) FULL OUTER JOIN (Hoặc OUTER JOIN) CROSS JOIN SELF JOIN

4 Cú pháp để thêm bản ghi vào một bảng là gì? Để thêm bản ghi trong một bảng cú pháp INSERT được sử dụng. Ví dụ:INSERT into table_name VALUES (value1, value2..);

5 Làm thế nào để bạn thêm một cột vào một bảng? Để thêm một cột khác trong bảng sử dụng lệnh. ALTER TABLE table_name ADD (column_name);

6 Xác định câu lệnh Delete SQL. Xóa được sử dụng để xóa hàng hoặc các hàng từ một bảng dựa trên điều kiện được chỉ định. Cú pháp cơ bản như sau:

7 Xác định COMMIT? COMMIT lưu tất cả các thay đổi được thực hiện bởi các câu lệnh DML. DML cho phép thực thi các câu truy vấn, bao gồm cú pháp để cập nhật – sửa đổi, chèn thêm và xoá các mẩu tin.

8 Khóa chính (PRIMARY KEY ) là gì? Khóa chính là cột có các giá trị xác định duy nhất mỗi hàng trong một bảng. Giá trị khóa chính không bao giờ được sử dụng lại. Một cột là PRIMARY KEY thì không được phép có giá trị NULL. Một bảng chỉ cho phép tối đa một PRIMARY KEY. Mỗi bảng đều cần có khóa chính.

9 Khóa ngoại (Foreign key) là gì?

10 CHECK Constraint – Ràng buộc CHECK là gì? Một ràng buộc CHECK được sử dụng để giới hạn các giá trị hoặc loại dữ liệu có thể được lưu trữ trong một cột. Nếu bản ghi không đáp ứng được điều kiện này, thì sẽ không được lưu trữ vào trong bảng.

11 Một bảng có thể có nhiều hơn một khoá ngoại? Đúng, một bảng có thể có nhiều khóa ngoài và chỉ có một khóa chính.

12 Trường dữ liệu BOOLEAN có giá trị nào? Đối với trường dữ liệu BOOLEAN, có hai giá trị: -1 (TRUE) và 0 (FALSE).

13 Thủ tục lưu trữ (stored procedure) là gì? Một thủ tục lưu trữ là một tập hợp các truy vấn SQL có thể lấy đầu vào và gửi lại đầu ra.

14 IDENTITY trong SQL là gì? Một cột IDENTITY trong SQL sẽ tự động sinh ra các giá trị số tự tăng. Có thể định nghĩa giá trị bắt đầu và gia tăng của cột nhận dạng.

15 NORMALIZATION – Chuẩn hóa trong sql là gì? Quá trình thiết kế bảng để giảm thiểu sự thừa số liệu được gọi là chuẩn hóa. Chúng ta cần phải chia một cơ sở dữ liệu thành hai hay nhiều bảng và xác định các mối quan hệ giữa chúng.

16 Trigger là gì ? Trigger là một thủ tục dược thực thi từ phía máy chủ CSDL khi một sự kiện bảng xảy ra (Chèn, cập nhật hoặc xóa lệnh thực hiện đối với một bảng cụ thể) .

17 Làm thế nào để lấy ra các hàng ngẫu nhiên từ một bảng? Sử dụng mệnh đề SAMPLE chúng ta có thể chọn các hàng ngẫu nhiên. Ví dụ: SELECT * FROM table_name SAMPLE (10);

18 Cổng TCP / IP nào mà SQL Server chạy? Mặc định SQL Server chạy trên cổng 1433.

19 Viết một truy vấn SELECT SQL mà trả về mỗi bản ghi chỉ một lần từ một bảng? Để có được mỗi tên một lần duy nhất, chúng ta cần phải sử dụng từ khoá DISTINCT. SELECT DISTINCT name FROM table_name;

20 DML và DDL trong sql là gì? DML là viết tắt của Ngôn ngữ Thao tác Dữ liệu ( Data Manipulation Language): INSERT, UPDATE và DELETE là các câu lệnh DML. DDL là viết tắt của Ngôn ngữ Định nghĩa Dữ liệu (Data Definition Language): CREATE, ALTER, DROP, RENAME là các câu lệnh DDL.

21 Lệnh nào để đổi tên một cột trong đầu ra của truy vấn SQL? Có sử dụng cú pháp sau đây.: SELECT column_name AS new_name FROM table_name;

22 Thứ tự của SQL SELECT? Thứ tự các mệnh đề SQL SELECT là: SELECT, FROM, WHERE, GROUP BY, HAVING, ORDER BY. Trong đó SELECT và FROM là bắt buộc.

23 Giả sử một cột Student có hai cột, Name và Marks. Làm thế nào để có được Name và Marks của ba sinh viên top đầu. SELECT Name, Marks FROM Student s1 where 3 <= (SELECT COUNT(*) FROM Students s2 WHERE s1.marks = s2.marks)

24

25 Sự khác biệt giữa các lệnh TRUNCATE, DELETE và DROP? DELETE xóa một hoặc tất cả các hàng từ một bảng dựa trên điều kiện và có thể được phục hồi lại. TRUNCATE xóa tất cả các hàng từ một bảng bằng cách phân bổ các trang bộ nhớ và không thể phục hồi lại DROP xóa hoàn toàn một bảng từ cơ sở dữ liệu.

26 Các thuộc tính của một giao dịch là gì? Nói chung các thuộc tính này được gọi là thuộc tính ACID bao gồm: Tính nguyên tử (Atomicity) Tính nhất quán (Consistency) Cô lập (Isolation) Độ bền (Durability).

27 ROWID nghĩa là gì? Đó là một cột giả dài 18 ký tự gắn liền với mỗi hàng của một bảng.

28 Xác định UNION, MINUS, UNION ALL, INTERSECT? MINUS – sử dụng để kết hợp 2 câu lệnh SELECT, nó trả về tất cả các bản ghi chỉ thuộc vào bảng của câu truy vấn SELECT đầu tiên, những bản ghi giao nhau và những bản ghi của câu truy vấn SELECT thứ 2 thì không được lấy vào kết quả.. UNION – Bạn viết hai hay nhiều câu truy vấn SELECT khác nhau nhưng bạn muốn nó trả về một danh sách kết quả duy nhất thì bạn phải sử dụng toán tử UNION UNION ALL – trả về tất cả các hàng được chọn bởi một trong hai truy vấn, giữ lại các kết quả trùng INTERSECT – lấy ra những bản ghi nào mà nó hiện diện ở trong cả 2 bảng (có trong bảng này và cũng có trong bảng kia)

29 Giao dịch ( transaction) là gì? Một giao dịch là một dãy mã chạy trên cơ sở dữ liệu. Cần có cơ sở dữ liệu từ một trạng thái nhất quán sang trạng thái khác.

30 Sự khác nhau giữa UNIQUE và PRIMARY KEY constraints là gì? Một bảng có thể chỉ có một PRIMARY KEY và có thể không có hoặc có mộ hay nhiều UNIQUE keys. PRIMARY KEY không thể chứa giá trị Null , UNIQUE có thể chứa giá trị Null.

31 Khóa tổng hợp (Composite primary key) là gì? Khóa chính được tạo trên nhiều cột được gọi là khóa chính tổng hợp.

32 Index là gì? Index (Chỉ mục) là bảng tra cứu đặc biệt mà Database Search Engine có thể sử dụng để tăng nhanh thời gian và hiệu suất thực hiện các truy vấn. Index có thể được tạo ra trên một hoặc nhiều cột của một bảng.

33 Subquery là gì? Truy vấn con (còn được gọi truy vấn phụ hay truy vấn lồng nhau) là một truy vấn bên trong truy vấn SQL khác và được nhúng bên trong mệnh đề WHERE.

34 Tối ưu hoá truy vấn là gì? Tối ưu hóa truy vấn là một quá trình trong đó hệ thống cơ sở dữ liệu so sánh các chiến lược truy vấn khác nhau và chọn truy vấn với chi phí thấp nhất.

35 Collation là gì? Bộ quy tắc định nghĩa cách dữ liệu được lưu trữ, cách phân biệt chữ hoa chữ thường và ký tự Kana có thể được xử lý như thế nào.

36 Tính toàn vẹn tham chiếu là gì? Tập các quy tắc hạn chế các giá trị của một hoặc nhiều cột của các bảng dựa trên các giá trị của khóa chính hoặc khóa duy nhất của bảng tham chiếu.

37 Hàm Case là gì? Trường hợp tạo điều kiện logic kiểu if-then-else trong SQL. Nó đánh giá một danh sách các điều kiện và trả về một trong nhiều biểu thức kết quả tốt.

38 Xác định một bảng tạm thời? Một bảng tạm là một cấu trúc lưu trữ tạm thời để lưu trữ dữ liệu tạm thời.

39 Làm thế nào chúng ta có thể tránh trùng lặp hồ sơ trong một truy vấn? Bằng cách sử dụng từ khoá DISTINCT sao chép hồ sơ trong một truy vấn có thể tránh được.

40 Giải thích sự khác nhau giữa Đổi tên (Rename) và Bí danh (Alias)? Đổi tên là một tên thường xuyên cho một bảng hoặc cột Bí danh là tên tạm thời cho một bảng hoặc cột.

41 View là gì? Một khung nhìn là một bảng ảo chứa dữ liệu từ một hoặc nhiều bảng. Lượt xem hạn chế quyền truy cập dữ liệu của bảng bằng cách chỉ chọn các giá trị được yêu cầu và thực hiện các truy vấn phức tạp một cách dễ dàng.

42 Lợi ích của Views là gì? Ưu điểm của Views: Chế độ xem hạn chế quyền truy cập vào dữ liệu vì chế độ xem có thể hiển thị các cột được chọn từ bảng. Có thể sử dụng chế độ xem để truy vấn các kết quả tìm kiếm phức tạp. Ví dụ: chế độ xem có thể được sử dụng để truy vấn thông tin từ nhiều bảng mà không có sự hiểu biết của người dùng.

43 Liệt kê các đặc quyền khác nhau mà người dùng có thể cấp cho người dùng khác? SELECT, CONNECT, RESOURCES.

44 Schema trong sql là gì? Lược đồ là tập hợp các đối tượng cơ sở dữ liệu của Người dùng.

45 Bảng trong sql là gì? Một bảng là đơn vị cơ bản của lưu trữ dữ liệu trong hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu. Dữ liệu bảng được lưu trữ trong hàng và cột.

46 Chế độ xem (View) có chứa dữ liệu không? Không, View là cấu trúc ảo.

47 Chế độ xem có thể dựa trên chế độ xem khác không? Chế độ xem dựa trên một Chế độ xem khác.

48 Sự khác biệt giữa mệnh đề Having và mệnh đề Where? Cả hai đều chỉ định điều kiện tìm kiếm nhưng mệnh đề Having chỉ được sử dụng với câu lệnh SELECT và thường được sử dụng với mệnh đề GROUP BY. Nếu mệnh đề GROUP BY không được sử dụng thì Havingn sử dụng giống như mệnh đề WHERE.

49 Sự khác nhau giữa bảng tạm cục bộ (Local) và bảng tạm toàn cầu (Global) là gì? Nếu được định nghĩa bên trong câu lệnh hợp chất, Một bảng tạm thời cục bộ tồn tại trong 1 kết nối. Khi kết thúc kết nối thì bảng tạm này sẽ tự động được xóa. Tên của bảng tạm kiểu Local được bắt đầu bằng ký tử # Một bảng tạm thời toàn cầu tồn tại vĩnh viễn trong db nhưng các hàng của nó biến mất khi kết nối được đóng lại. Tên bảng tạm kiểu Global được bắt đầu bằng ##.

50 CTE trong sql là gì? Biểu thức bảng CTE ( Common Table Expression) hoặc bảng chung là một biểu thức có chứa tập kết quả tạm thời được định nghĩa trong câu lệnh SQL.

Cách Học Sql Cơ Bản Tốt Nhất: Hướng Dẫn Học Sql Đầy Đủ Cho Mọi Người

SQL (Structured Query Language), hay Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc, không giống như hầu hết các ngôn ngữ lập trình khác. Thay vì linh hoạt và đa dụng với một số trường hợp – ví dụ như Python hoặc Java – SQL có cách sử dụng rất rõ ràng. SQL chỉ được sử dụng để truy cập và thao tác cơ sở dữ liệu. Điều này có nghĩa là nếu muốn trở thành một loại quản trị viên cơ sở dữ liệu hoặc chuyên gia phân tích dữ liệu, bạn cần phải tìm ra cách tốt nhất để học SQL và nên chú tâm học SQL cơ bản ngay từ đầu.

Thu thập và phân tích dữ liệu ngày càng trở nên phổ biến và hầu hết các phương tiện truyền thông cho các doanh nghiệp lớn đều có cơ sở dữ liệu ở một số dạng khác. Dữ liệu trong các cơ sở dữ liệu này được phân tích để thông báo từ đó giúp đưa ra các quyết định chiến lược kinh doanh và tiếp thị. Chính vì vậy mà nhu cầu cần tới các lập trình viên SQL có kinh nghiệm là rất lớn.

Vậy thì làm thế nào để trở thành một lập trình viên SQL chuyên nghiệp?

Cách tốt nhất để học SQL là gì?

Cách tốt nhất để học SQL cơ bản hay thậm chí nâng cao là thông qua thực hành. Vậy bây giờ, làm thế nào bắt đầu học. Điều đó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau như cách học, thời gian, tiền bạc và mục tiêu cuối cùng của bạn. Nhưng nói chung, cách phổ biến nhất để bắt đầu học SQL cơ bản đối với hầu hết mọi người sẽ là thông qua một khóa học SQL trực tuyến.

Nên chọn những khóa học trực tuyến như thế nào?

Khi chỉ ra những ưu và nhược điểm của các phương pháp giảng dạy lập trình khác nhau thì các khóa học trực tuyến được xem là mang lại nhiều hiệu quả lớn. Lập trình với bất kỳ ngôn ngữ nào – bao gồm SQL – được thực hiện với máy tính, vì vậy sẽ rất hợp lý khi học cách sử dụng SQL thông qua một khóa học trực tuyến thay vì sử dụng sách giáo khoa hoặc phương pháp học truyền thống.

Mang lại kiến thức rõ ràng và súc tích. Điều này có nghĩa là sẽ không phải lãng phí thời gian để cố gắng học những thứ không cần. Thay vào đó, bạn sẽ đi thẳng vào vấn đề, học các khái niệm và thông tin cần. Điều này sẽ giúp tiết kiệm thời gian, giúp học SQL nhanh và hiệu quả hơn.

Tính linh hoạt. Cấu trúc của hầu hết các khóa học trực tuyến sẽ đáp ứng được lịch trình linh hoạt của người học. Thay vì phải tham dự các lớp học với lịch trình cố định, tuân thủ theo một đề cương cứng nhắc thì bạn sẽ có thể học bất cứ khi nào và học bao nhiêu lần mà bạn muốn. Tính linh hoạt này rất phù hợp với người khuyết tật, người có con nhỏ hoặc những người phải làm việc toàn thời gian mà không thể tham gia các khóa học ngoại tuyến.

Học theo tốc độ riêng. Điều này rất phù hợp với những người không cần phải học một kỹ năng mới với thời gian quá lâu. Bạn có thể học theo tốc độ của riêng mình – có thể học tất cả các kỹ năng cần để trở thành chuyên gia SQL, ngay cả khi mất nhiều thời gian hơn người bình thường.

Mức học phí hợp lý. Có rất nhiều khóa học SQL trực tuyến miễn phí để bạn theo học. Nếu không thể tìm thấy những khóa học SQL miễn phí mà bạn thích thì cũng có rất nhiều khóa học trực tuyến khác chỉ tốn một vài đô la để đăng ký.

Làm thế nào để chọn một khóa học trực tuyến

Chọn một khóa học dạy thông tin chính xác và cập nhật một cách rõ ràng, hiệu quả là điều vô cùng quan trọng. Mục tiêu hàng đầu vẫn là cần tìm kiếm cách tốt nhất để học SQL online. Nếu chọn một khóa học chất lượng kém, bạn có thể đang bỏ lỡ những thông tin quan trọng và lại học những thứ vô dụng trong thế giới hiện đại. Vì vậy, khi chọn một khóa học SQL online, hãy xem xét những điều sau:

Danh tiếng nhà cung cấp khóa học

Khi chọn một khóa học online, cần xem xét kỹ danh tiếng của người hoặc doanh nghiệp đang cung cấp khóa học. Hãy thử và tìm các khóa học được tạo ra bởi những người có danh tốt. Như vậy thì khả năng lựa chọn được khóa học SQL online chất lượng sẽ cao hơn.

Nội dung khóa học

Bạn cần phải chú ý đến những điều mà khóa học sẽ mang lại và đảm bảo rằng nó phù hợp với những gì bạn muốn. Ví dụ, Hướng dẫn SQL tính tương tác sẽ dạy về coding SQL cơ bản, cơ sở dữ liệu và các khái niệm quan trọng khác mà không đi sâu vào chi tiết. Mặt khác, một khóa học như PHP và MySQL hoàn chỉnh dạy thêm thông tin chuyên sâu về việc sử dụng PHP và SQL cùng nhau để tương tác và thao tác cơ sở dữ liệu.

Học SQL mất bao lâu?

Một trong những câu hỏi phổ biến nhất mà mọi người đặt ra khi tìm kiếm cách tốt nhất để học SQL cơ bản là, ” mất bao lâu để học SQL?”. Thực tế, câu trả lời cho câu hỏi này sẽ phụ thuộc vào loại khóa học tham gia và mức độ thường xuyên thực hành. Nếu càng thực hành nhiều, bạn sẽ càng hiểu cách SQL hoạt động tốt hơn.

Với câu hỏi này thì câu trả lời cụ thể hơn là một người bình thường có thể tìm hiểu, học SQL cơ bản trong một vài ngày thông qua một khóa học trực tuyến. Các khái niệm sâu hơn có thể mất vài tuần để nghiên cứu, nhưng để hiểu và thực sự có thể viết mã code SQL thì sẽ cần vài tháng sau kể từ khi bắt đầu học.

Kết quả tìm kiếm được yêu thích nhất

Những tài nguyên khác hướng dẫn học SQL

Mặc dù các khóa học trực tuyến là một trong những nơi tốt nhất để hướng dẫn học SQL, nhưng có rất nhiều tài nguyên khác bạn cũng nên khám phá. Một số tài nguyên bổ sung cho các khóa học trực tuyến bao gồm:

Hướng dẫn ngôn ngữ tham khảo

Hướng dẫn tham khảo là những công cụ cực kỳ hữu ích khi bắt đầu học. Chúng phác thảo mọi thứ về một ngôn ngữ lập trình, bao gồm cú pháp, khái niệm và thực hành coding tốt nhất: thực hành vẫn thực sự là cách tốt nhất để học SQL. Các hướng dẫn tham khảo SQL có rất nhiều và chọn được hướng dẫn tốt nhất sẽ phụ thuộc vào loại cơ sở dữ liệu và những gì bạn đang làm với chúng. Tuy nhiên, tham khảo Cơ sở dữ liệu Oracle SQL là một hướng dẫn học SQL tuyệt vời để lựa chọn cho việc bắt đầu học.

Video YouTube

Bạn đã bao giờ gặp vấn đề gì đó và chỉ cần tìm câu trả lời trong một video trực tuyến ngắn hay chưa? Với lập trình cũng không khác gì. Khi gặp vấn đề với mã code hoặc với điều gì đó, thì bạn nên tập thói quen truy cập YouTube và tìm video có thể giúp được. Video cũng cung cấp những hướng dẫn học SQL miễn phí tuyệt vời cho những người muốn vượt lên và vượt xa yêu cầu của khóa học.

Diễn đàn

Các diễn đàn và những phần trò chuyện SQL trực tuyến là nơi tuyệt vời để người mới bắt đầu lập trình có được câu trả lời về những câu hỏi chưa giải đáp được. Bạn cũng có thể kết nối với các lập trình viên đồng nghiệp của mình, trau dồi kỹ năng bằng cách giúp đỡ người khác và thu thập các kiến ​​thức hữu ích từ các lập trình viên SQL có kinh nghiệm hơn. Một trong những diễn đàn phổ biến nhất nơi mà bạn có thể nhận được những trợ giúp trong khi tìm kiếm cách tốt nhất để học SQL cơ bản là Stack Overflow, nhưng bạn cũng có thể tìm kiếm thêm nhiều hơn trên internet.

Tôi nên học gì bên cạnh SQL?

Cơ sở dữ liệu khác nhau

Hiện nay, có một số lượng lớn các loại cơ sở dữ liệu khác nhau. Một số trang web sử dụng cơ sở dữ liệu của chúng và một số sử dụng cấu trúc cơ sở dữ liệu của bên thứ ba phổ biến. Một số cơ sở dữ liệu phổ biến nhất mà bạn nên xem xét tìm hiểu bao gồm MySQL, Sybase, IBM DM2 và Oracle. Tìm kiếm nhanh trên Google sẽ cho ra rất nhiều thông tin về những cơ sở dữ liệu này, vì vậy hãy học chúng!

PHP

PHP (Personal Home Page) là một ngôn ngữ lập trình hoàn toàn mới, nhưng nó cực kỳ hữu ích khi làm việc với SQL. Cơ sở dữ liệu như MySQL được thiết kế để lưu trữ lượng dữ liệu khổng lồ. SQL được sử dụng để truy cập, sửa đổi và phân tích dữ liệu đó, trong khi PHP được sử dụng để thể hiện dữ liệu – ví dụ trên một trang web. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về mối quan hệ giữa PHP và MySQL, hãy xem khóa học PHP và MySQL hoàn chỉnh.

Tìm hiểu cách tạo cơ sở dữ liệu

Mặc dù các khóa học trực tuyến có lẽ là cách tốt nhất để học SQL cơ bản, nhưng việc tạo và thử nghiệm cơ sở dữ liệu có lẽ là cách tốt nhất để học các kỹ thuật SQL nâng cao. Tạo cơ sở dữ liệu không hề dễ dàng, nhưng đó là một kỹ năng cực kỳ quý giá mà bạn sẽ thấy hữu ích trong suốt sự nghiệp lập trình của mình. Trang Hướng dẫn học SQL sẽ cung cấp thêm thông tin về cách tạo cơ sở dữ liệu.

Bí kíp học SQL

Như vậy, bạn đã biết cách học SQL cơ bản, bây giờ là lúc tôi cung cấp cho bạn một vài phương pháp để giúp bạn bắt đầu học. Khi bạn bắt đầu học SQL cơ bản, hãy ghi nhớ những điều sau:

1. Thực hành là chìa khóa đến thành công

Không có gì bằng việc thực hành khi mà bạn đang cần tìm ra cách tốt nhất để học SQL cơ bản hay nâng cao.Tôi khuyên bạn nên thực hành mỗi ngày nếu có thể. Điều này sẽ giúp củng cố các khái niệm quan trọng và giúp bạn thành thạo SQL nhanh hơn.

2. Chọn khóa học miễn phí cẩn thận

Chắc chắn, một số khóa học miễn phí và các tài nguyên học tập miễn phí khác đều là rất tuyệt vời, nhưng rất nhiều trong số chúng có chất lượng kém. Nếu bạn đang cố gắng học SQL online miễn phí thì hãy dành một chút thời gian nghiên cứu để đảm bảo tìm thấy một khóa có thể hướng dẫn học SQL tốt nhất. Nếu không, chẳng may bạn sẽ học phải những thông tin không chính xác hoặc kém chất lượng. Điều đó khiến bạn có thể bỏ qua các khái niệm quan trọng và sẽ gây hại cho triển vọng nghề nghiệp tương lai với vị trí nhà phát triển SQL.

3. Đừng ngại yêu cầu sự giúp đỡ

Nhiều lập trình viên mới và người mới bắt đầu coding SQL cảm thấy không thoải mái khi phải nhờ sự trợ giúp, nhưng như vậy hoàn toàn là không nên. Có thể hỏi các lập trình viên có kinh nghiệm hơn để giúp đỡ là một trong những chìa khóa để trở thành một bậc thầy SQL. Khi bạn gặp vấn đề, chỉ cần vào diễn đàn SQL yêu thích của bạn và đăng chúng trên đó. Mọi người sẽ phản hồi nhanh chóng, đặc biệt nếu bạn đang tham gia vào một diễn đàn phổ biến. Trong khi chờ đợi, hãy thử xem xét trả lời những câu hỏi của người khác trong khả năng của bạn!

Kết quả tìm kiếm xu hướng nhất

Bắt đầu học và tích lũy kinh nghiệm

Nếu bạn thích phân tích và chuyển đổi dữ liệu phức tạp và có quyết định theo đuổi chúng thì vị trí là một nhà phát triển SQL có thể dành cho bạn! Kiến thức chắc về SQL sẽ cho phép bạn làm việc với các doanh nghiệp trên toàn thế giới. Nó cho phép truy cập, sửa đổi và phân tích dữ liệu được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu trực tuyến khổng lồ. Khi được phân tích chính xác, dữ liệu này có thể được sử dụng để thông báo giúp đưa ra các quyết định chiến lược kinh doanh và tiếp thị quan trọng.

Trước khi có một vị trí là một nhà phát triển SQL, bạn sẽ cần phải tìm ra cách tốt nhất để học SQL cơ bản. Theo tôi, cách tốt nhất đó có thể là một khóa học trực tuyến hướng dẫn học SQL, nhưng vẫn luôn luôn cần phải tự mình tìm tòi nghiên cứu. Khám phá các tài nguyên khác có thể sử dụng trong hành trình học SQL cơ bản (hay thậm chí nâng cao) và đảm bảo thực hành các kỹ năng coding thường xuyên.

Tự Học Dj Online Trên Mạng

Có rất nhiều  bạn trẻ mới có đam mê với nghề DJ và đang bước đầu tự học để tạo ra những tác phẩm của riêng mình nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu hay có thể là không có đủ tiền để tham gia một khóa đào học DJ chuyên nghiệp. Các bạn đừng lo lắng, chỉ với một chiếc laptop, điện thoại hay máy tính bảng thì bạn có thể thoải mái tự học DJ online trên mạng Internet. Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn chính xác nhất những gì cần để có thể tự học DJ online tại nhà.

Thiết bị điện tử

Điều đầu tiên bạn cần nếu bạn muốn tự học đánh dj trên máy tính hay  tự học chơi dj online tại nhà ,bạn phải có máy tính hoặc các thiết bị di động khác như điện thoại, máy tính bảng nhưng quan trọng nhất là có thể kết nối internet. Với những thiết bị này bạn có thể dễ dàng tìm hiểu thông tin và xem các video hướng dẫn học DJ online được chia sẻ trên mạng. Nhưng để có thể tự mình sáng tạo lên các bản nhạc DJ thì bạn cần phải có máy tính hoặc laptop để có thể sử dụng các phần mềm làm nhạc.

Bộ sưu tập nhạc

Mỗi Dj chuyên nghiệp thường có cho mình bộ kho nhạc đồ sộ cả về thể loại lẫn chất lượng nhạc. Là một Dj hay có thể gọi là “phù thủy âm nhạc” thì cần phải có kiến thức tốt về các dòng nhạc để khi hòa trộn lại sẽ mang đến những âm sắc mới lạ và đầy cuốn hút.

Bạn cần chuẩn bị cho mình một bộ sưu tập nhạc đa dạng để thỏa sức sáng tạo. Nhưng đảm bảo rằng những bản nhạc của bạn phải có chất lượng cao với các file 320kbps. Chất lượng âm thanh tệ thì bạn sẽ không thể mix lên được những bản nhạc chất lượng để thu hút người nghe.

Phần mềm

Nếu bạn muốn tự học chơi  DJ trên máy tính,  học đánh dj online tại nhà , trước tiên bạn phải có laptop để cài đặt phầm mềm vào máy của bạn.

Virtual DJ là một phần mềm tuyệt vời có thể giúp bạn. Phiên bản Virtual DJ của nhà là hoàn toàn miễn phí, rất tốt cho những ai quan tâm đến tự học dj online tại nhà ,học đánh dj trên mạng . Phiên bản này có tất cả các tính năng tương tự như phiên bản tiên tiến và pro. Bằng cách này bạn có thể thử sử dụng mà không phải lo lắng về việc lãng phí tiền bạc.

Và một yếu tố quan trọng nhất cần có chính là Kiên trì và đam mê

Bạn cần phải kiên trì theo đuổi ước mơ của mình khi đã có đam mê vì học DJ không đơn giản và có thể dễ dàng trở thành một DJ chuyên nghiệp trong thời gian ngắn. Kiến thức về âm nhạc là vô tận nên bạn cần thực sự kiên trì để từng bước chinh phục ước mơ của mình.