Top 2 # Xem Nhiều Nhất Cách Vẽ Y=Ax+B Mới Nhất 2/2023 # Top Like | Techcombanktower.com

Đồ Thị Hàm Số Y = Ax + B

a. Đồ thị hàm số $y = ax,,,(aneq0)$

Đồ thị hàm số $y = ax,,,(aneq0)$ là một đường thẳng đi qua gốc tọa độ.

Ví dụ: Đồ thị hàm số y = 2x

Đồ thị hàm số là một đường thẳng: – Cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng b– Song song với đường thẳng $y = ax,,,(aneq0)$ nếu $b ≠ 0$ Chú ý: Đồ thị của hàm số còn được gọi là đường thẳng ; b được gọi là tung độ gốc của đường thẳng

Ví dụ:Đồ thị hàm số y = x + 2

c. Đặc biệt:

– Đồ thị hàm số y = a là một đường thẳng song song với trục hoành, cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng a

– Đồ thị hàm số x = b là một đường thẳng song song với trục tung, cắt trục hoành tại điểm có hoành độ là b

Ví dụ 1: Đồ thị hàm số y = 1

Ví dụ 2: Đồ thị hàm số x = 2

2. Cách vẽ hàm số $y = ax + b ,,,(a ≠ 0)$

Khi b = 0 thì . $y = ax,,,(aneq0)$ .Cách vẽ đã được học ở lớp 7Khi b ≠ 0Vì đồ thị hàm số $y = ax + b ,,,(a ≠ 0)$ là một đường thẳng, do đó để vẽ được đồ thị hàm số $y = ax + b ,,,(a ≠ 0)$ , ta chỉ cần xác định hai điểm phân biệt và vẽ đường thẳng đi qua hai điểm đó với nhauCách vẽ: B1: Cho x = 0 thì y = b, ta được điểm P (0; b) thuộc trục Oy Cho y = 0 thì $x =- frac{b}{a}$ , ta được điểm $Q(- frac{b}{a};0)$ thuộc trục OxB2: Vẽ đường thẳng đi qua hai điểm P và Q ta được đồ thị của hàm số $y = ax + b ,,,(a ≠ 0)$

Ví dụ: Vẽ đồ thị hàm số y = – x + 1

Cho $x=0Rightarrow y=1Rightarrow A(0;1)in Oy$

Cho $y=0Rightarrow x=1Rightarrow B(1;0)in Ox$

Vậy đồ thị hàm số y = – x + 1 là đường thẳng đi qua 2 điểm A (0; 1) và B(1; 0)

Đồ Thị Hàm Số Y= Ax + B (A ≠ 0)

Đồ thị hàm số y= ax + b (a ≠ 0)

A. Phương pháp giải

Phương pháp

1, Đường thẳng y=ax+b có hệ số góc là a.

2, Hai đường thẳng song song thì có hệ số góc bằng nhau

3, Hai đường thẳng vuông góc thì có tích hệ số góc bằng -1

5, Cách vẽ đồ thị hàm số y=ax+b ( a ≠ 0).

1, Xét trường hợp b=0

Khi b=0 thì y=a.x. Đồ thị của hàm số y= ax là đường thẳng đi qua gốc tọa độ O(0; 0) và điểm A(1; a).

2, Xét trường hợp y=ax+b với

Bước 1: Cho x=0 thì y=b, ta được điểm P(0;b) thuộc trục Oy.

Cho y= 0 thì x= -b/a , ta được điểm Q(-b/a;0) thuộc trục hoành Ox.

Bước 2: Vẽ đường thẳng đi qua hai điểm P và Q ta được đồ thị hàm số y=ax+b.

B. Bài tập tự luận

Bài 1: Vẽ đồ thị hàm số của các hàm số

a, y= 2x

b, y=-3x+3

Hướng dẫn giải

a, y=2x

Đồ thị hàm số y=2x đi qua điểm O(0; 0) và điểm A(1; 2)

b, y=-3x+3

Cho x=0 thì y=3, ta được điểm P(0; 3) thuộc trục tung Oy

Cho y=0 thì x=1, ta được điểm Q(1; 0) thuộc trục hoành Ox

Vẽ đường thẳng đi qua hai điểm P và Q ta được đồ thị hàm số y=-3x+3

Bài 2: a, Cho đồ thị hàm số y=ax+7 đi qua M(2; 11). Tìm a

b, Biết rằng khi x=3 thì hàm số y=2x+b có giá trị bằng 8, tìm b

c, Cho hàm số y=(m+1)x. Xác định m để đồ thị hàm số đi qua A(1; 2)

Hướng dẫn giải

a, Vì đồ thị hàm số y=ax+7 (1) đi qua M(2; 11) nên thay x=2; y=11 vào (1) ta được:11=2a+7. Từ đó suy ra a=2.

Vậy a=2

b, Thay y=8; x=3 vào hàm số y=2x+b ta được: 8=6+b. Suy ra b=2

Vậy b=2

c, Vì đồ thị hàm số y=(m+1)x (2) đi qua A(1; 2) nên thay x=1; y=2 vào (2) ta được: 2=(m+1).1. Từ đó suy ra m=1

Vậy m=1

Bài 3: Xác định hàm số y=ax+b trong mỗi trường hợp sau, biết đồ thị của hàm số là đường thẳng đi qua gốc tọa độ và:

a, Đi qua điểm A(3;2)

b, Có hệ số a= √3

c, Song song với đường thẳng y=3x+1

Hướng dẫn giải

Nhắc lại: Đồ thị hàm số đi qua gốc tọa độ O(0;0) có dạng y=ax (a ≠0)

a, Vì đồ thị hàm số y=ax+b (a ≠ 0) đi qua gốc tọa độ O(0;0) nên có dạng y=ax (a ≠ 0)

Vì đồ thị hàm số đi qua điểm A(3;2) nên ta có: 2=3.a ⇔ a = 2/3

Vậy hàm số cần tìm là y = 2/3x

b, Vì đồ thị hàm số y=ax+b (a ≠ 0) đi qua gốc tọa độ O(0;0) nên có dạng y=ax(a ≠ 0)

Vì hàm số đã cho có hệ số góc là a= √3 nên hàm số cần tìm là y= √3x

c, Vì đồ thị hàm số y=ax+b (a ≠ 0) đi qua gốc tọa độ O(0;0) nên có dạng y=ax( a ≠ 0)

Vì đồ thị hàm số y=ax (a ≠ 0) song song với đường thẳng y=3x+1 nên a=3.

Vậy hàm số cần tìm là y=3x.

Bài 4: Cho đường thẳng y=(k+1)x+k. (1)

a, Tìm giá trị của k để đường thẳng (1) đi qua gốc tọa độ.

b, Tìm giá trị của k để đường thẳng (1) cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 2.

c, Tìm giá trị của k để đường thẳng (1) song song với đường thẳng y=5x-5.

Hướng dẫn giải

a, Đường thẳng y=ax+b đi qua gốc tọa độ khi b=0, nên đường thẳng y=(k+1)x+k qua gốc tọa độ khi k=0, khi đó hàm số là y=x.

b, Đường thẳng y=ax+b cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng b. Do đó, đường thẳng y=(k+1)x+k cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 2 khi k=2.

Vậy k=2 và đường thẳng cần tìm là y=3x+2

c, Đường thẳng y=(k+1)x+k song song với đường thẳng y=5x-5 khi và chỉ khi k+1=5 và. Từ đó suy ra k=4.

Vậy hàm số cần tìm là y=5x+4.

Bài 5: a, Vẽ đồ thị của các hàm số y=x+1 và y=-x+3 trên cùng một mặt phẳng tọa độ.

b, Hai đường thẳng y=x+1 và y=-x+3 cắt nhau tại C và cắt trục Ox theo thứ tự tại A và B. Tìm tọa độ của các điểm A, B, C.

c, Tính chu vi và diện tích tam giác ABC.

Hướng dẫn giải

a, Đồ thị hàm số y=x+1 đi qua A(-1; 0) và (0; 1)

Đồ thị hàm số y=-x+3 đi qua B(3; 0) và (0; 3)

b, Với đường thẳng y=x+1:

Cho y=0 ta suy ra x=-1. Vì vậy, đường thẳng cắt trục Ox tại A(-1; 0)

Với đường thẳng y=-x+3:

Cho y=0 ta tuy ra x=3. Vì vậy, đường thẳng cắt trục Ox tại B(3; 0)

Gọi C (x; y) là giao điểm của đường thẳng y=x+1 và đường thẳng y=-x+3.

Vì C(x; y) thuộc vào cả 2 đường thẳng trên nên ta có: x+1=-x+3. Từ đó suy ra x=1

Thay x=1 vào hàm y=x+1 ta được y=2

Vậy C(1; 2)

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: chúng tôi

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Bài 3: Đồ Thị Hàm Số Y = Ax + B (A # 0)

Trả lời. Đồ thị hàm số y = ax (a ¹ 0) là đường thẳng luôn luôn

đi qua gốc tọa độ.

2) Nêu cách vẽ đồ thị của hàm số y = ax (a ¹ 0).

Trả lời. Cách vẽ đồ thị hàm số y = ax (a ¹ 0):

· Cho x = 1 Þ y = a ; A(1 ; a) thuộc đồ thị hàm số.

· Vẽ đường thẳng OA ta được đồ thị hàm số y = ax .

§¹i sè 9GV: Nguyễn Anh Tuấn1) Đồ thị của hàm số y = ax (a  0) là gì?Trả lời. Đồ thị hàm số y = ax (a  0) là đường thẳng luôn luôn đi qua gốc tọa độ.2) Nêu cách vẽ đồ thị của hàm số y = ax (a  0).Trả lời. Cách vẽ đồ thị hàm số y = ax (a  0): Cho x = 1  y = a ; A(1 ; a) thuộc đồ thị hàm số. Vẽ đường thẳng OA ta được đồ thị hàm số y = ax .KIỂM TRA BÀI CŨ?1. Biểu diễn các điểm sau trên cùng một mặt phẳng tọa độ:1. Đồ thị hàm số y = ax + b (a  0)ĐỒ THỊ HÀM SỐ y = ax + b (a  0)Bài 3:0yx426523971ABCA'B'C'1384dd' Nếu A, B, C cùng nằm trên đường thẳng (d) thì A', B', C'nằm trên đường thẳng (d')

Do Thi Ham So Y=Ax + B Do Thi Ham So Yax B 1 Ppt

Chào mừng quý thầy cô về dự giờ Tổ : Toán – Lý – TinGiáo viên: Lê Hữu ThànhTrường THCS Nguyễn Trường Tộ1)Nêu đặc điểm của đồ thị y = ax ?KIỂM TRA BÀI CŨTrả lời. Đồ thị hàm số y = ax (a ? 0) là đường thẳng luôn đi qua gốc tọa độ.2) Nêu cách vẽ đồ thị của hàm số y = ax (a ? 0).Trả lời. Cách vẽ đồ thị hàm số y = ax (a ? 0):? Cho x = 1 ? y = a ; A(1 ; a) thuộc đồ thị hàm số.? Vẽ đường thẳng OA ta được đồ thị hàm số y = ax .TIẾT 23 – đại 9ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ y = ax+ b (a ? 0)-8-68641-20-12-4-112-5-34937511?2. Tính giá trị y tương ứng của các hàm số y = 2x và y = 2x + 3 theo giá trị của biến x rồi điền vào bảng sau:0?1. Biểu diễn các điểm sau trên cùng một mặt phẳng tọa độ:A(1 ; 2) B(2 ; 4) C(3 ; 6)A`(1 ; 2 + 3) B`(2 ; 4 + 3) C`(3 ; 6 + 3)1. Đồ thị hàm số y = ax + b (a  0)Y=2x3-1,5Y=2x+3Tiết 22:ĐỒ THỊ HÀM SỐ y = ax + b (a ? 0)1. Đồ thị hàm số y = ax + b (a ? 0)y = 2xA(1;2)y =2x +3Tiết 22:ĐỒ THỊ HÀM SỐ y = ax + b (a ? 0)Tổng quát:+Đồ thị của hàm số y = ax + b (a ? 0) là một đường thẳng:+ Cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng b+Song song với đường thẳng y = ax, nếu b ? 0 ; trùng với đường thẳng y = ax, nếu b = 0.Chú ý: Đồ thị hàm số y=ax+ b (a 0) còn được gọi là đường thẳng y=ax+b.B gọi là tung độ gốc của đường thẳng.2) Cách vẽ đồ thị hàm số y = ax+ b (a ? 0)*Khi b = 0 thì y = ax. Đồ thị của hàm số y = ax là đường thẳng đi qua gốc tọa độ O (0 ; 0) và điểm A(1 ; a).*Xét trường hợp y = ax + b với a ? 0 và b ? 0.

Bước 2: Vẽ đường thẳng đi qua hai điểm P và Q ta được đồ thị hàm số y = ax + b.1. Đồ thị hàm số y = ax + b (a ? 0)Tiết 22:ĐỒ THỊ HÀM SỐ y = ax + b (a ? 0)2) Cách vẽ đồ thị hàm số y = ax+ b (a ? 0)*Khi b = 0 thì y = ax. Đồ thị của hàm số y = ax là đường thẳng đi qua gốc tọa độ O (0 ; 0) và điểm A(1 ; a).*Xét trường hợp y = ax + b với a ? 0 và b ? 0.

Bước 1: + Cho x = 0 thì y = b, ta được điểm P(0 ; b) thuộc trục tung Oy.+ Cho y = 0 thì , ta được điểm thuộc trục hoành Ox.

Bước 2: Vẽ đường thẳng đi qua hai điểm P và Q ta được đồ thị hàm số y = ax + b.1. Đồ thị hàm số y = ax + b (a ? 0)00b–QPTiết 22:ĐỒ THỊ HÀM SỐ y = ax + b (a ? 0) Cho y = 0 thì x = 1,5 . Điểm B(1,5; 0) thuộc trục hoành Ox.

Giải: Cho x = 0 thì y = – 3. Điểm A(0; -3) thuộc trục tung Oy. Vẽ đường thẳng đi qua hai điểm A, B ta được đồ thị hàm số y = 2x – 3 2) Cách vẽ đồ thị hàm số y = ax+ b (a ? 0)Tiết 22:ĐỒ THỊ HÀM SỐ y = ax + b (a ? 0)Oxy3 1,5CDy = -2x + 31. ĐỒ THỊ HÀM SỐ y = ax + b (a ? 0)2. CÁCH VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ y = ax + b (a ? 0)Giải: Cho x = 0 thì y = 3. Điểm C(0; 3) thuộc trục tung Oy. Vẽ đường thẳng đi qua hai điểm C,D ta được đồ thị hàm số y = -2x +3 Cho y = 0 thì x = 1,5 . Điểm D(1,5 ; 0) thuộc trục hoành Ox.

?3. Vẽ đồ thị của các hàm số sau:y = 2x – 3 b) y = -2x + 3

Tiết 22:ĐỒ THỊ HÀM SỐ y = ax + b (a ? 0)Đồng biếnNghịch biến1. ĐỒ THỊ HÀM SỐ y = ax + b (a ? 0)2. CÁCH VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ y = ax + b (a ? 0)?3. Vẽ đồ thị của các hàm số sau:y = 2x – 3 b) y = -2x + 3

Tiết 22:ĐỒ THỊ HÀM SỐ y = ax + b (a ? 0)3- Luyện tập :Bài 1 :Trong các mệnh đề về sau mệnh đề nào đúng ; mệnh đề nào sai ?1- Đồ thị hàm số y = ax+ b ( a?0) luôn cắt trục Oy tại điểm có tung độ bẳng b2- Nếu a = 0 thì đồ thị hàm số y = ax + b ( b ?0 ) là đường thẳng song song với trục hoành3- Đồ thị hàm số y = ax + b ( a?0) luôn song song với đường thẳng y = ax4- Đồ thị hàm số y = ax + b ( a?0) luôn cắt hai trục ox và OyĐSĐSĐSĐSTiết 22:ĐỒ THỊ HÀM SỐ y = ax + b (a ? 0) Bài 2: Trong các đồ thị sau đồ thị nào là đồ thị của hàm số y = – x + 2 y= -x+2BC-3 -2 -1 1 2 3 xY

-2

0Bài 3 Vẽ đồ thị hàm số sau trên cùng hệ trục. Tìm giao điểm của chúngy = x – 2b) y = -x + 2ABGiảiY= x – 2ABY= – x + 2CDCCY= x – 2Y= – x + 2.X – 2 = -x + 2X = 2Y = 0Ghi nhớ :1- Dạng tổng quát đồ thị hàm số y = ax + b ( a ?0 ) là một đường thẳng :Cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng bSong song với đường thẳng y = ax nếu b ? 0 ; trùng với đường thẳng y = ax nếu b = 02- Cách vẽ đồ thị hàm số Nếu b = 0 đồ thị hàm số là đường thẳng qua gốc toạ độ và qua điểm ( 1;a)Nếu b ? 0 : Bước 1 : Xác định giao điểm của đồ thị với 2 trục Bước 2 : Nối hai đIểm đó ta được đồ thị hàm sốTiết 22:ĐỒ THỊ HÀM SỐ y = ax + b (a ? 0)( Bài 15/51 – sgk )a/ Vẽ đồ thị hàm số y = 2x ; y = 2x + 5 ; y = x ; y = x + 5Trên cùng một mặt phẳng tọa độ b/ Bốn đường thẳng trên cắt nhau tạo thành tứ giác OABC ( O là gốc toạ độ ) . Tứ giác OABC có phải là hình bình hành trênHọc thuộc tính chất (tổng quát) của đồ thị hàm số y = ax + b (a ? 0)và nắm vững các bước vẽ đồ thị hàm số.Làm bài tập về nhà 15, 16 (SGK trang 51).Chu?n b? b�i luy?n t?pHướng dẫn về nhà: