Top 12 # Xem Nhiều Nhất Cách Giải Bài Toán Menden / 2023 Mới Nhất 12/2022 # Top Like | Techcombanktower.com

Phương Pháp Giải Bài Tập Định Luật Menden / 2023

A.PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP ĐỊNH LUẬT MENDEL:I. NHẬN DẠNG BÀI TOÁN THUỘC ĐỊNH LUẬT MENDEL: 1. Trường hợp 1: Đề bài đã nêu điều kiện nghiệm đúng của định luật Mendel: ? Mỗi tính trạng do 1 gen quy định. ? Mỗi gen nằm trên 1 NST. ? Các cặp gen nằm trên các NST tương đồng khác nhau (đối với hai hay nhiều tính). 2. Trường hợp 2:

Nếu đề bài đã xác định tỉ lệ phân ly KH ở đời con: * Khi lai 1 cặp tính trạng ( do 1 cặp gen quy định) cho KH là 1 trong các tỉ lệ sau:? 100% đồng tính.

? 1 : 1

? 3 : 1

? 2 : 1 (tỉ lệ của gen gây chết).

? 1 : 2 : 1 (tỉ lệ của di truyền trung gian). * Khi lai 2 hay nhiều cặp tính trạng cho KH là 1 trong các tỉ lệ sau:

? ( 1 : 1 )n

– Nếu đề bài không xác định được tỉ lệ phân ly KH mà chỉ cho biết 1 KH nào đó của con lai.

* Khi lai 1 cặp tính trạng tỉ lệ 1 KH được biết bằng hoặc là bội số của 25% (hay1/4).

* Khi lai 2 cặp tính trạng mà tỉ lệ 1 KH được biết bằng hoặc là bội số của 6,25% (hay 1/16).

* Hoặc tỉ lệ 18,75% (hay 3/16).

II. CÁCH GIẢI BÀI TẬP THUỘC ĐỊNH LUẬT MENDEL:

Gồm 3 giai đoạn cơ bản sau: ? Quy ước gen.

? Xác định KG của ? và?.

? Lập sơ đồ lai.

1. BƯỚC 1: Quy ước gen:

* Nếu đề bài chưa quy ước gen thì: – Cần xác định tính trội, tính lặn rồi mới quy ước các gen, cách làm như sau:

Nếu từ giả thiết ta biết được 2 cơ thể P mang tính trạng tương phản và F1 đồng tính (khôngcó tính trung gian ): thì tính trạng xuất hiện ở F1là tính trạng trội; từ đó quy ước gen.

2. BƯỚC 2:

? Biện luận để xác định KG, KH của cặp ? và?.

3. BƯỚC 3:

? Lập sơ đồ lai, nhận xét tỉ lệ KG, KH và giải quyết các yêu cầu khác của đề bài.B. PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP QUY LUẬT DI TRUYỀN LIÊN KẾT:

I. NHẬN DẠNG BÀI TOÁN THUỘC QUY LUẬT DI TRUYỀN LIÊN KẾT:

1. Thuộc quy luật liên kết gen hoàn toàn:

* Nếu đề bài cho hoặc có thể xác định được đầy đủ các yếu tố sau đây: Lai 2 hay nhiều cặp tính trạng có quan hệ trội – lặn. Ít nhất 1 cơ thể đem lai dị hợp về 2 cặp gen. Tỉ lệ con lai giống với tỉ lệ của lai 1 cặp tính trạng của định luật Mendel:

100% ; 1 : 2 : 1 ; 3 : 1 ; 1 : 1 * Cơ thể đem lai dị hợp 3 cặp gen trở lên nằm trên 2 cặp NST tương đồng. ? Nếu KG đó tự thụ phấn (hoặc tự giao phối) cho ở đời con 16 tổ hợp. ? Nếu KG đó lai phân tích cho tỉ lệ con lai là: 1 : 1 : 1 : 1 ? Cơ thể dị hợp 3 cặp gen chỉ tạo ra 4 loại giao tử ngang nhau. ? Phải có hiện tượng liên kết gen hoàn toàn. – Phép lai từ 2 cặp tính trạng trở lên có quan hệ trội – lặn cho tỉ lệ KH ở đời con không phải là tỉ lệ của định luật phân ly độc lập và quy luật liên kết gen hoàn toàn. 2.Thuộc quy luật hoán vị gen:II. CÁCH GIẢI BÀI TẬP:

1. Quy ước gen.

2. Xác định KG của ? và?.

? Trước hết phải xác định bài toán thuộc quy luật liên kết gen hoàn toàn hay quy luật hoán vị gen.

? Chọn 1 KH phù hợp ở con lai để phân tích xác định kiểu liên kết gen và KG của ? và?. Đồng thời xác định thêm tần số hoán vị gen ( nếu có HVG ).

KH được chọn để phân tích, cần chú ý đến kiểu hình có ít hoặc chỉ có 1 KG quy định.

3. Lập sơ đồ lai, giải quyết các yêu cầu của đề bài.C. PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP :

NHẬN DẠNG BÀI TOÁN THUỘC QUYLUẬT TƯƠNG TÁC GEN:

* Nếu đề bài cho biết hoặc từ các dữ kiện của bài toán cho phép xác định được có 1 cặp tính trạng nào đó do từ 2 cặp gen trở lên quy định.

Thí dụ: * Lai 1 tính trạng cho tỉ lệ KH ở con lai hoặc bằng, hoặc là biến dạng của công thức: ( 3 : 1)n như : 9 : 7 ; 9 : 6 : 1 ; 9 : 3 : 3 : 1 ; 13 : 3 ; 2 : 3 : 1 ; 15 : 1 * Lai phân tích 1 cặp tính trạng cho số tổ hợp ở con lai từ 4 trở lên. II.CÁCH GIẢI BÀI TOÁN THUỘC QUY LUẬT TƯƠNG TÁC GEN:

Nếu bài toán chỉ cho lai 1 cặp tính trạng, cũng thực hiện 3 bước.

Phân tích tỉ lệ KH ở con lai. Từ đóxác định kiểu tương tác và quy ước gen.

b. Biện luận tìm KG của ? và?.

c. Lập sơ đồ lai.BÀI TOÁN LAI 2 HAY NHIỀU CẶP TÍNH TRẠNG:

a. Bước 1: Quy ước gen.

* Phân tích từng tính trạng ở con lai để xácđịnh tỉ lệ phân ly của từng cặp tính trạng.

* Nếu ở tính trạng do tương tác gen quyđịnh thì từ tỉ lệ KH ở con lai xác định kiểu tương tác gen và lập sơ đồ lai phù hợp cho cặp tính trạng đó. Từ đó quy ước gen.

* Nếu có 1 tính trạng do 1 cặp gen chi phối: biện luận để quy ước gen trội, gen lặn giống ở bài tập của định luật Mendel và của quy luật di truyền liên kết.

b. Bước 2: Xác định KG của ? và?.

* Trước hết cần phân tích xem ngoài tương tác gen, còn có quy luật di truyền nào tham gia chi phối phép lai ( phân ly độc lập, liên kết gen hay hoán vị gen).Từ đó chọn cách xác định KG cho phù hợp.

* Cách xác định KG của ? và? giống như ở bàitập định luật liên kết hay định luật phân ly độc lập. c. Bước 3: Lập sơ đồ lai; giải quyết yêu cầu của đề bài.

Cách Giải Bài Toán Trên Google / 2023

Cách Giải Bài Toán Trên Google, Cách Tìm Kiếm Tài Liệu Trên Google, Cách Lưu Danh Bạ Điện Thoại Trên Google, Tìm Kiếm Tài Liệu Trên Google, Hướng Dẫn Đăng Ký Địa Chỉ Trên Google Map, Xem Danh Bạ Điện Thoại Trên Google, Lưu Danh Bạ Điện Thoại Trên Google, Hướng Dẫn Đăng Ký Địa Điểm Trên Google Map, Giải 1 Bài Toán Trên Máy Tính Như Thế Nào, Bài 6 Giải Toán Trên Máy Tính, Người Ngồi Trên Xe ô Tô Cần Thực Hiệu Những Tao Tác Mở Cửa Như Thế Nào Để Xuống Xe Một Cách An Toàn, Bài 6 Giải Bài Toán Trên Máy Tính Violet, Quá Trình Giải 1 Bài Toán Trên Máy Tính, Hướng Dẫn Đăng Ký Giải Toán Trên Mạng, Quá Trình Giải Bài Toán Trên Máy Tính Gồm Mấy Bước, Cách Tìm Kiếm Tài Liệu Bằng Google, Cách Đưa Danh Bạ Điện Thoại Lên Google, Toán 8 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình Violet, Toán 9 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình Violet, Toán 8 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình Tiếp, Toán Đại 8 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình, Toán Lớp 8 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình, Toán 8 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình Tt, Toán 9 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình, Toán 9 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Hệ Phương Trình, Toán 8 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình, Cách Giải Bài Toán Khó, Cách Giải Bài Toán, Cách Giải Bài Toán X, Cách Giải Bài Toán Lớp 4, Cách Giải Bài Toán Lớp 2, Cách Giải Bài Toán Lớp 3, Cách Giải Bài Toán Lãi Kép, Cách Giải Bài Toán Hàm Hợp, Cách Giải Bài Toán Quỹ Tích, Cách Giải Bài Toán Giới Hạn, Cách Giải Bài Toán Về Ankan, Cách Giải Bài Toán Ma Trận, Cách Giải Bài Toán Hiệu Tỉ, Cách Giải Bài Toán Phần Trăm, Cách Giải Bài Toán Tổng Hiệu, Bài 6 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Hệ Phương Trình, Đề Bài Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình, ôn Tập Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình Lớp 8, ôn Tập Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình, Đề Bài Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Hệ Phương Trình, Bài 6+7 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình, Bài 7 Giải Toán Bằng Cách Lập Phương Trình, Bài 6 Giải Toán Bằng Cách Lập Hệ Phương Trình, Bài 5 Giải Toán Bằng Cách Lập Hệ Phương Trình, Bài Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình Lớp 8, Đề Bài Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình Lớp 8, Bài 5 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình, Bài Giải Toán Bằng Cách Lập Phương Trình, Bài 8 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình 9, Bài Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Hệ Phương Trình, Bài Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình, Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Hệ Phương Trình, Bài 6 Giải Toán Bằng Cách Lập Phương Trình, Bài 7 Giải Toán Bằng Cách Lập Phương Trình Tiếp, Chuyên Đề Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình Lớp 8, Chuyên Đề Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Hệ Phương Trình, Bài Giảng Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình, Bài 6 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình Violet, Cách Viết Chữ 7 Màu Trên Facebook, Cách Viết Tay Trên Ipad, Cách Viết Chữ 3d Trên Giấy, Cách Tìm Kiếm Tài Liệu Trên Pubmed, Cách Viết Note Trên Facebook, Cách Tìm Kiếm Tài Liệu Trên Mạng, Cách Làm 1 Bài Thuyết Trình Trên Powerpoint, Cách Xóa 1 Danh Sách Bạn Bè Trên Facebook, Cách Tìm Kiếm Tài Liệu Trên Internet, Cách Viết Quảng Cáo Trên Facebook, Cách Xem Danh Bạ Điện Thoại Trên Facebook, Cách Xem Danh Bạ Điện Thoại Trên Gmail, Cách Lưu Danh Bạ Điện Thoại Trên Gmail, Cách Nhìn Nhận Trên Báo Chí Về Sự Thành Công Hay Thất Bại Của Nam Và Nữ, Cách Xóa Danh Bạ Điện Thoại Trên Iphone 5, Cách Xóa Danh Bạ Điện Thoại Trên Iphone 4, Cách Xóa Danh Bạ Điện Thoại Trên Iphone 5s, Cách Xóa Danh Bạ Điện Thoại Trên Iphone 3, Cách Vận Hành Sàn Giao Dịch Trên Nền Tảng, Cách Lấy Lại Danh Bạ Điện Thoại Trên Iphone 4, Luận án Cách Mạng Công Nghiệp 4.0 Trên Thế Giới, âm Lượng Của Còi Điện Lắp Trên ô Tô (Đo ở Độ Cao 1,2m Với Khoảng Cách 2m Tính Từ Đầu Xe) Là Bao Nhiê, âm Lượng Của Còi Điện Lắp Trên ô Tô (Đo ở Độ Cao 1,2m Với Khoảng Cách 2m Tính Từ Đầu Xe) Là Bao Nhiê, Cách Khoá Bình Luận 1 Bài Viết Trên Facebook, Cách ẩn Danh Sách Bạn Bè Trên Facebook Bang Iphone, Khi Lái Xe Trên Đường Vắng Mà Cảm Thấy Buồn Ngủ, Người Lái Xe Nên Chọn Cách Xử Lý Như Thế Nào, Hãy Giải Thích Tại Sao Trên Các Cân Bỏ Túi, Giải Bài Trên Online, Sứ Mệnh Lịch Sử Của Giai Cấp Công Nhân Việt Nam Giai Đoạn Cuộc Cách Mạng 4.0, Hãy Giải Thích Vì Sao Rau Trồng Trên Đất Khô, Hãy Giải Thích Vì Sao Rau Trồng Trên Đất, Cách Đối Tượng Địa Lý Trên Bản Đồ Không Được Biểu Hiện Bằng Phương Pháp Nào, Hãy Nêu Yêu Cầu Về An Toàn Kĩ Thuật Đối Với Dây Đai An Toàn Lắp Trên ô Tô, Hãy Giải Thích Hiện Tượng 4 Mùa Trên Trái Đất, Hãy Giải Thích Tại Sao Trên Các Cánh Quạt Điện, Hãy Giải Thích Hiện Tượng Bốn Mùa Trên Trái Đất,

Cách Giải Bài Toán Trên Google, Cách Tìm Kiếm Tài Liệu Trên Google, Cách Lưu Danh Bạ Điện Thoại Trên Google, Tìm Kiếm Tài Liệu Trên Google, Hướng Dẫn Đăng Ký Địa Chỉ Trên Google Map, Xem Danh Bạ Điện Thoại Trên Google, Lưu Danh Bạ Điện Thoại Trên Google, Hướng Dẫn Đăng Ký Địa Điểm Trên Google Map, Giải 1 Bài Toán Trên Máy Tính Như Thế Nào, Bài 6 Giải Toán Trên Máy Tính, Người Ngồi Trên Xe ô Tô Cần Thực Hiệu Những Tao Tác Mở Cửa Như Thế Nào Để Xuống Xe Một Cách An Toàn, Bài 6 Giải Bài Toán Trên Máy Tính Violet, Quá Trình Giải 1 Bài Toán Trên Máy Tính, Hướng Dẫn Đăng Ký Giải Toán Trên Mạng, Quá Trình Giải Bài Toán Trên Máy Tính Gồm Mấy Bước, Cách Tìm Kiếm Tài Liệu Bằng Google, Cách Đưa Danh Bạ Điện Thoại Lên Google, Toán 8 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình Violet, Toán 9 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình Violet, Toán 8 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình Tiếp, Toán Đại 8 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình, Toán Lớp 8 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình, Toán 8 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình Tt, Toán 9 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình, Toán 9 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Hệ Phương Trình, Toán 8 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình, Cách Giải Bài Toán Khó, Cách Giải Bài Toán, Cách Giải Bài Toán X, Cách Giải Bài Toán Lớp 4, Cách Giải Bài Toán Lớp 2, Cách Giải Bài Toán Lớp 3, Cách Giải Bài Toán Lãi Kép, Cách Giải Bài Toán Hàm Hợp, Cách Giải Bài Toán Quỹ Tích, Cách Giải Bài Toán Giới Hạn, Cách Giải Bài Toán Về Ankan, Cách Giải Bài Toán Ma Trận, Cách Giải Bài Toán Hiệu Tỉ, Cách Giải Bài Toán Phần Trăm, Cách Giải Bài Toán Tổng Hiệu, Bài 6 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Hệ Phương Trình, Đề Bài Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình, ôn Tập Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình Lớp 8, ôn Tập Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình, Đề Bài Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Hệ Phương Trình, Bài 6+7 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình, Bài 7 Giải Toán Bằng Cách Lập Phương Trình, Bài 6 Giải Toán Bằng Cách Lập Hệ Phương Trình, Bài 5 Giải Toán Bằng Cách Lập Hệ Phương Trình,

Cách Giải Bài Toán Ma Trận / 2023

Cách Giải Bài Toán Ma Trận, Toán 9 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình Violet, Toán 8 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình Tiếp, Toán 8 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình Violet, Toán 8 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình, Toán 8 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình Tt, Toán 9 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Hệ Phương Trình, Toán Đại 8 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình, Toán 9 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình, Toán Lớp 8 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình, Cách Giải Bài Toán Lớp 2, Cách Giải Bài Toán Lớp 3, Cách Giải Bài Toán Lãi Kép, Cách Giải Bài Toán Khó, Cách Giải Bài Toán, Cách Giải Bài Toán Lớp 4, Cách Giải Bài Toán Hàm Hợp, Cách Giải Bài Toán X, Cách Giải Bài Toán Về Ankan, Cách Giải Bài Toán Giới Hạn, Cách Giải Bài Toán Quỹ Tích, Cách Giải Bài Toán Hiệu Tỉ, Cách Giải Bài Toán Phần Trăm, Cách Giải Bài Toán Trên Google, Cách Giải Bài Toán Tổng Hiệu, Bài 5 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình, Bài 5 Giải Toán Bằng Cách Lập Hệ Phương Trình, Bài 8 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình 9, Bài 6 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Hệ Phương Trình, Bài 7 Giải Toán Bằng Cách Lập Phương Trình, ôn Tập Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình Lớp 8, Bài 6+7 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình, Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Hệ Phương Trình, Bài 6 Giải Toán Bằng Cách Lập Phương Trình, ôn Tập Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình, Đề Bài Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình, Đề Bài Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình Lớp 8, Bài Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình Lớp 8, Bài Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Hệ Phương Trình, Đề Bài Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Hệ Phương Trình, Bài Giải Toán Bằng Cách Lập Phương Trình, Bài 6 Giải Toán Bằng Cách Lập Hệ Phương Trình, Bài Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình, Xây Dựng Nền Quốc Phòng Toàn Dân Thế Trận Quốc Phòng Toàn Dân Gắn Với Thế Trận An Ninh Nhân Dân, Bài Giảng Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình, Chuyên Đề Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Hệ Phương Trình, Bài 7 Giải Toán Bằng Cách Lập Phương Trình Tiếp, Bài 6 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình Violet, Chuyên Đề Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình Lớp 8, Quy Cách Làm Trần Thạch Cao, 6 Tiêu Chí Rèn Luyện Tư Cách Người Cán Bộ Mặt Trận, Giai Bai Tap Cau Tran Thuat Don Co Tu La Trong Vo Bai Tap, Bài Giải Xác Suất Thống Kê Trần Ngọc Hội, Bài Giải Xác Suất Thống Kê Trần Ngọc Hội 2009, Bài Giải Quản Trị Ngân Hàng Trần Huy Hoàng, Đề Kiểm Tra Có Ma Trận Toán 8, Đề Kiểm Tra Có Ma Trận Toán 6, Sứ Mệnh Lịch Sử Của Giai Cấp Công Nhân Việt Nam Giai Đoạn Cuộc Cách Mạng 4.0, Học Tập Và Làm Theo Tấm Gương Đạo Đức Phong Cách Hồ Chí Minh Là Nhiệm Vụ Của Toàn Đảng Toàn Dân, Nâng Cao Vai Trò Của Mặt Trận Tổ Quốc Và Đoàn Thể Nhân Dân Trong Xây Dựng Khối Đại Đoàn Kết Toàn Dâ, Nâng Cao Vai Trò Của Mặt Trận Tổ Quốc Và Đoàn Thể Nhân Dân Trong Xây Dựng Khối Đại Đoàn Kết Toàn Dâ, Cach Xem Sao Giai Han, Cách Giải Bài Tập Tia X, Cách Giải Bài Vật Lý Lớp 6, Lười Giải Phiếu Bài Tập Toán Cuối Tuần Toán 4tuân 16, Giải Toán Lớp 5 Toán Phát Chiển Năng Lực Tư Tuần 14 Đến 15,16, Giai Bai 3 Trang 19 2 Cach, Giải Bài Tập Khoảng Cách Lớp 11, 7 Cách Đơn Giản Giải Độc Cơ Thể, Cách Giải Bài Tập Hối Phiếu, Cách Làm Báo Cáo Giải Trình, Cách Giải Bài Tập Tỷ Giá Hối Đoái, Các Dạng Toán Và Phương Pháp Giải Toán 8, Các Dạng Toán Và Phương Pháp Giải Toán 8 Tập 1, Các Dạng Toán Và Phương Pháp Giải Toán 6, Phương Pháp Giải Toán Qua Các Bài Toán Olympic, Phương Trình 1 ẩn Và Cách Giải, Quy Cách Cọc Giải Phóng Mặt Bằng, Phương Trình Bậc Hai Một ẩn Và Cách Giải, Cách Giải Sách Solutions Elementary, Cách Giải Trình Với Cơ Quan Thuế, Giải Bài Tập Bằng Cách Lập Hệ Phương Trình, Cách Mạng Giải Phóng Dân Tộc ở Việt Nam, Cải Cách Thủ Tục Hành Chính Giai Đoạn 2, Giải Bài Tập Bằng Cách Lập Phương Trình, Giải Toán Cuối Tuần 12 Lớp 3 Môn Toán, Toán Lớp 5 Bài Giải Toán Về Tỉ Số Phần Trăm, Nhung Giai Phap Co Ban Day Manh Hoc Tap Ren Luyen Dao Duc Cach Man, Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Cách Mạng Giải Phóng Dân Tộc, Liên Hệ Thực Tiễn Thực Tiễn Xây Dựng Nền Quốc Phòng Toàn Dân, Thế Trận Quốc Phòng Toàn Dân Gắn Với T, Liên Hệ Thực Tiễn Thực Tiễn Xây Dựng Nền Quốc Phòng Toàn Dân, Thế Trận Quốc Phòng Toàn Dân Gắn Với T, Sự Cần Thiết Yêu Cầu Giải Pháp Cơ Bản Đẩy Mạnh Học Tập Rèn Luyện Đạo Đức Cách Mạng, Yeu Cau Giai Phap Hoc Tap Ren Luyen Dao Duc Cach Mang Cua Quan Nhan, Cach Hoc Toan Lop 10, Tiểu Luận Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Cách Mạng Giải Phóng Dân Tộc, Thuc Trang Va Giai Phap Ve Cai Cach Hanh Chinh Tai Dia Phuong, Sự Cần Thiết, Yêu Cầu, Giải Pháp Cơ Bản Đẩy Mạnh Học Tập Và Rèn Luyện Đạo Đức Cách Mạng Của Quân Nhâ, Quy Cách Qua Đường An Toàn, Cách Học Toán Giỏi, ự Cần Thiết, Yêu Cầu Giải Pháp Cơ Bản Đẩy Mạnh Học Tập, Rèn Luyện Đạo Đức Cách Mạng Của Người Quân N,

Cách Giải Bài Toán Ma Trận, Toán 9 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình Violet, Toán 8 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình Tiếp, Toán 8 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình Violet, Toán 8 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình, Toán 8 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình Tt, Toán 9 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Hệ Phương Trình, Toán Đại 8 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình, Toán 9 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình, Toán Lớp 8 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình, Cách Giải Bài Toán Lớp 2, Cách Giải Bài Toán Lớp 3, Cách Giải Bài Toán Lãi Kép, Cách Giải Bài Toán Khó, Cách Giải Bài Toán, Cách Giải Bài Toán Lớp 4, Cách Giải Bài Toán Hàm Hợp, Cách Giải Bài Toán X, Cách Giải Bài Toán Về Ankan, Cách Giải Bài Toán Giới Hạn, Cách Giải Bài Toán Quỹ Tích, Cách Giải Bài Toán Hiệu Tỉ, Cách Giải Bài Toán Phần Trăm, Cách Giải Bài Toán Trên Google, Cách Giải Bài Toán Tổng Hiệu, Bài 5 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình, Bài 5 Giải Toán Bằng Cách Lập Hệ Phương Trình, Bài 8 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình 9, Bài 6 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Hệ Phương Trình, Bài 7 Giải Toán Bằng Cách Lập Phương Trình, ôn Tập Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình Lớp 8, Bài 6+7 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình, Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Hệ Phương Trình, Bài 6 Giải Toán Bằng Cách Lập Phương Trình, ôn Tập Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình, Đề Bài Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình, Đề Bài Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình Lớp 8, Bài Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình Lớp 8, Bài Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Hệ Phương Trình, Đề Bài Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Hệ Phương Trình, Bài Giải Toán Bằng Cách Lập Phương Trình, Bài 6 Giải Toán Bằng Cách Lập Hệ Phương Trình, Bài Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình, Xây Dựng Nền Quốc Phòng Toàn Dân Thế Trận Quốc Phòng Toàn Dân Gắn Với Thế Trận An Ninh Nhân Dân, Bài Giảng Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình, Chuyên Đề Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Hệ Phương Trình, Bài 7 Giải Toán Bằng Cách Lập Phương Trình Tiếp, Bài 6 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình Violet, Chuyên Đề Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình Lớp 8, Quy Cách Làm Trần Thạch Cao,

Bài Soạn Sinh 12 Bài 8: Quy Luật Menden: Quy Luật Phân Li / 2023

-HS giải thích được tại sao Memđen lại thành công trong việc phát hiện ra các qui luật di truyền.

-Rèn kĩ năng suy luận logic và khả năng vận dụng kiến thức toán học trong việc giải quyết các vấn đề SH

-Tranh vẽ hình 9.2 SGK phóng to

-Phiếu học tập số 1 và số 2.

Tiết:11 Bài 8: QUY LUẬT MENDEN: QUY LUẬT PHÂN LI I. MỤC TIÊU: -HS giải thích được tại sao Memđen lại thành công trong việc phát hiện ra các qui luật di truyền. -Rèn kĩ năng suy luận logic và khả năng vận dụng kiến thức toán học trong việc giải quyết các vấn đề SH II. CHUẨN BỊ: -Tranh vẽ hình 9.2 SGK phóng to -Phiếu học tập số 1 và số 2. III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 1. Ổn định lớp. 2. Bài mới: Nội dung Hoạt động của GV và HS I. Phương pháp nghiên cứu di truyền học của Menđen: Phương pháp phân tích cơ thể lai: 1. Tạo dòng thuần chủng có kiểu hình tương phản về nhiều thế hệ. 2. lai các dòng thuần chủng khác biệt nhau về 1 hoặc 2 tính trạng rồi phân tích kết quả lai P: cây hoa đỏ t/c x cây hoa trắng t/c F1 : 100% cây hoa đỏ. Cho các cây F1 tự thụ phấn để tạo F2 F2 : 705 cây hoa đỏ : 224 cây hoa trắng (3 : 1) Cho từng cây F2 tự thụ phấn và phân tích sự phân li ở đời con ở từng cây. 3. sử dụng toán xác suất để phân tích kết quả lai đời sau đó đưa ra giả thuyết để giải thích kết quả. II. Hình thành học thuyết khoa học: 1. Nội dung giả thuyết: - Mỗi tính trạng(màu hoa, màu quả .. )đều do 1 cặp nhân tố di truyền quy định(ngày nay ta gọi là cặp alen hay cặp gen) Trong tế bào nhân tố di truyền không hòa trộn vào nhau. - ố (mẹ) chỉ truyền cho con (qua giao tử) 1 trong 2 thành viên của cặp nhân tố di truyền.(VD: cây hoa đỏ F1 có cặp alen Aa sẽ tạo 2 giao tử trong đó 1 chứa alen A và 1 chứa alen a) -Khi thụ tinh, các giao tử kết hợp với nhau 1 cách ngẫu nhiên tạo nên các hợp tử. 2. Kiểm tra giả thuyết: 3. Nội dung của định luật phân li: Mỗi cặp tính trạng của cơ thể do 1 cặp nhân tố di truyền (cặp alen) quyết định. Do sự phân li đồng đếu của cặp nhân tố di truyền này trong giảm phân nên mỗi gitử chỉ chứa 1 nhân tố (1 alen) của cặp III. Cơ sở tế bào học của hiện tượng phân li: -Trong TB lưỡng bội, NST tồn tại thành từng cặp, do đó gen cũng tồn tại thành từng cặp alen tương ứng trên cặp NST tương đồng. -Khi giảm phân tạo thành giao tử, các NST tương đồng phân li đồng đều về giao tử, kéo theo sự phân li đồng đều của các alen trên nó. -Trong thụ tinh do có sự kết hợp ngẫu nhiên của các giao tử kéo theo có sự kết hợp của các cặp NST và các cặp alen tương ứng. (trong đó có alen trội lấn át alen lặn nên F1 mới có 1 KH toàn trội và F2 có 2 KH tỉ lệ 3 trội 1 lặn ) như sơ đồ sau: Tranh vẽ cơ sở tế bào học: -GV: cho hs đọc mục II trong SGK để tìm hiểu cách giải thích kết quả lai,hình thành giả thiết của Menđen -HS: đọc mục II, quan sát bảng 8 : các giao tử kết hợp ngẫu nhiên tạo nên các hợp tử cí tí lệ 1:2 : 1 -GV: theo em, Menđen đã thực hiện phép lai của mình như thế nào để kiểm nghiệm giả thiết của mình. HS: dùng phép lai phân tích: lai cây di hợpAa F1 với cây đồng hợp lặn aa. -GV: hảy phát biểu nội dung của thuyết phân li. -HS: phát biểu. -GV: treo tranh vẽ (lai 1 cặp tính trạng) và hỏi: vị trí của alen A và alen a trên NST? Sự phân li của NST và của các alen trên nó ? tỉ lệ giao tử chứa alen A và a ? -GV: nhận xét, giảng giải. -HS: ghi ý chính vào tập IV. CỦNG CỐ: 1- Điều kiện để cho các alen của 1 gen phân li đồng đều về các giao tử với tỉ lệ 1: 1 là: A. Bố, mẹ phải thuần chủng . B. Số lượng cá thể phải lớn. C. Các alen trội phải trội hoàn toàn so với gen lặn. D. Quá trình giảm phân phải diễn ra bình thường. E. Tất cả các điều kiện trên. 2: bài tập: khi lai thuận- nghịch 2 dòng chuột thuần chủng lông xám và lông trắng với nhau đều được F1 toàn lông xám. Cho chuột F1 tiếp tục giao phối với nhau được F2 có 31 con lông xám và 10 con lông trắng. b. Cho chuột F1 giao phối với chuột lông trắng thì kết quả của phép lai phải như thế nào? V. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ: chuẩn bị bai: "Quy luật MenĐen: quy luật phân li độc lập"