Top 21 # Xem Nhiều Nhất Bài Soạn Môn Lịch Sử Lớp 5 / 2023 Mới Nhất 12/2022 # Top Like | Techcombanktower.com

Bài Giảng Môn Lịch Sử Lớp 6 / 2023

Năm 938, nghe tin quân Nam Hán vào nước ta, Ngô Quyền đã nhanh chóng tiến quân vào Đại La ( Tống Bình – Hà Nội ) khẩn trương bắt giết Kiều Công Tiễu, chuẩn bị đánh giặc. Dự đoán quân Nam Hán vào nước ta theo đường sông Bạch Đằng, Ngô Quyền dự định kế hoạch tiêu diệt giặc ở Bạch Đằng.

KiỂM TRA BÀI CŨ Câu 1: Trong hoàn cảnh nào Khúc Thừa Dụ dựng quyền tự chủ ? Câu 2: - Dương Đình Nghệ chống quân xâm lược Nam Hán (930 - 931) như thế nào ? Tiết 31 Bài 27: NG¤ QUYỀN VÀ CHIẾN THẮNG BẠCH ĐẰNG NĂM 9381. Ngô Quyền đã chuẩn bị đánh quân xâm lược Nam Hán như thế nào? Tiết 31 Bài 27: NG¤ QUYỀN VÀ CHIẾN THẮNG BẠCH ĐẰNG NĂM 9381. Ngô Quyền đã chuẩn bị đánh quân xâm lược Nam Hán như thế nào? Em biết gì về Ngô Quyền ? NGÔ QUYỀN Tiết 31 Bài 27: NG¤ QUYỀN VÀ CHIẾN THẮNG BẠCH ĐẰNG NĂM 9381. Ngô Quyền đã chuẩn bị đánh quân xâm lược Nam Hán như thế nào? NGÔ QUYỀN Ngô Quyền (898-944): Quê ở Đường Lâm (Hà Tây), cha là Ngô Mân, làm châu mục Đường Lâm. Ông là người có sức khoẻ, chí lớn, mưu cao, mẹo giỏi... Dương Đình Nghệ Ngô Quyền giúp Dương Đình Nghệ đánh đuổi quân Nam Hán Dương Đình Nghệ gả con gái cho Ngô Quyền Ngô Quyền trấn giữ Ái Châu (Thanh Hoá) Ng" QuyÒn trÞ téi KiÒu C"ng TiÔn CHO QU¢N §èN Gç ÑOÙNG COÏC NHOÏN XUOÁNG LOØNG SOÂNG BAÏCH ÑAÈNG CHO QU¢N MAI PHôC Vì sao Ngô Quyền quyết định chän s"ng Bạch Đằng lµm n¬i quyÕt chiÕn víi qu©n Nam H¸n?. Kế hoạch đánh giặc của Ngô Quyền chủ động và độc đáo ở điểm nào? THẢO LUẬN NHãM: 1,Vì:s"ng B¹ch Đ"ng lµ n¬i cã ®Þa hình hiÓm trë,hai bªn toµn lµ rõng rËm H¶i l­u thÊp,thuû triÒu lªn xuèng m¹nh, lßng s"ng réng vµ s©u.NÕu biÕt tËn dông thiªn thêi, ®Þa lîi nµy thì cã thÓ th¾ng ®Þch. 2,KÕ ho¹ch cña Ng" QuyÒn: + Chủ động: Đón đánh quân xâm lược. + Độc đáo: Bố trí trận địa cọc ngầm trên sông Bạch Đằng Tiết 31 Bài 27: NG¤ QUYỀN VÀ CHIẾN THẮNG BẠCH ĐẰNG NĂM 9381. Ngô Quyền đã chuẩn bị đánh quân xâm lược Nam Hán như thế nào? Năm 938, nghe tin quân Nam Hán vào nước ta, Ngô Quyền đã nhanh chóng tiến quân vào Đại La ( Tống Bình - Hà Nội ) khẩn trương bắt giết Kiều Công Tiễu, chuẩn bị đánh giặc. Dự đoán quân Nam Hán vào nước ta theo đường sông Bạch Đằng, Ngô Quyền dự định kế hoạch tiêu diệt giặc ở Bạch Đằng. Tiết 31 Bài 27: NG¤ QUYỀN VÀ CHIẾN THẮNG BẠCH ĐẰNG NĂM 9382.Chiến thắng Bạch Đằng năm 938 2.Chiến thắng Bạch Đằng năm 938 Diễn biến CHÚ DẪN ..... Quân thuỷ Quân địch Quân địch tháo chạy Quân bộ ta mai phục xxxxx Bãi cọc ngầm Sông và cửa sông Bạch Đằng xưa Lược đồ chiến thắng Bạch Đằng năm 938 HOAÈNG THAÙO KEÙO QUAÂN VAØO SOÂNG BAÏCH ÑAÈNG Quân thuỷ Quân địch tháo chạy Quân bộ ta mai phục xxxxx Sông và cửa sông Bạch Đằng xưa Lược đồ chiến thắng Bạch Đằng năm 938 2.Chiến thắng Bạch Đằng năm 938 Diễn biến Cuối năm 938, đoàn quân xâm lược của Lưu Hoằng Tháo đã kéo vào cửa biển nước ta. Ngô Quyền đã cho Nguyễn Tất Tố ( người rất giỏi sông nước ) và một toán nghĩa quân dùng thuyền ra khiêu chiến, nhử địch tiến sâu vào trong bãi cọc ( lúc đó nước thủy triều lên bị ngập, quân Nam Hán không nhìn thấy). Khi nước thủy triều bắt dầu rút, Ngô Quyền dốc toàn lực đánh quật trở lại. 2.Chiến thắng Bạch Đằng năm 938 Kết quả Quân Nam Hán thua to. Vua Nam Hán được tin bại trận và con trai đã hoảng hốt ra lệnh thu quân về nước. Trận Bạch Đằng của Ngô Quyền kết thúc thắng lợi. PHUÏC BINH CUÛA TA HAI BEÂN BÔØ BAÉN TEÂN Trận chiến trên sông Bạch Đằng TrËn thuû chiÕn trªn s"ng B¹ch §"ng NG¤ QUYÒN X¦NG V¦¥NG Lăng Ngô Quyền (Ba Vì- Hà Tây) 8. Ai đã cầu cứu quân Nam Hán? ( 12 chữ cái). 7. Phương tiện mà quân Nam Hán sử dụng khi tiến đánh nước ta.( 6 chữ cái). 6. Tên con sông được chọn làm trận địa cọc ngầm. (8 chữ cái) 5. Từ nào thích hợp dùng trong cụm từ "vội vã thúc........về nước" ? 4. Khi sang xâm lược nước ta quân Nam Hán đóng ở đâu?(6 chữ cái) 3. Quê của Ngô Quyền. (8 chữ cái) 2. Quân Nam Hán tiến vào nước ta bằng đường nào?(4 chữ cái) Tên tướng của quân Nam Hán sang xâm nước ta?(12 chữ cái) TRÒ CHƠI Ô CHỮ 1 2 6 7 8 5 4 3 U N G Ô Q Y N Ề N G Ô Q U Ề Y N Ư Ằ N G T H O U H O Á L B I N Ể Ư L  M N G Đ Ờ H Ả I M N Ô U N Q  Ạ C H Đ B Ằ G N T H U Y N Ề I Ô N G T U C K Ề I N Ễ Đội A Đội B CHÚC MỪNG ĐỘI A CHÚC MỪNG ĐỘI B Dặn dò - 5 . HƯỚNG DẪN HỌC TẬP - Học thuộc các phần đã ghi . - Xem lại bài trong SGK . - Xem trước bài 28 : Ôn tập. Xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy c" gi¸o vµ c¸c em! Xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy c" gi¸o vµ c¸c em!

Giải Bài Tập Lịch Sử Lớp 6 Bài 1: Sơ Lược Về Môn Lịch Sử / 2023

Giải bài tập Lịch sử lớp 6 Bài 1: Sơ lược về môn lịch sử

(trang 3 sgk Lịch Sử 6): – Có gì khác nhau giữa lịch sử một con người và lịch sử xã hội loài người?

Trả lời:

– Lịch sử loài người: những hoạt động chủ yếu (ở các lĩnh vực chính trị, xã hội, học thuật,…) của một cá nhân.

– Lịch sử xã hội loài người: toàn bộ hoạt động của con người từ khi xuất hiện đến nay.

(trang 3 sgk Lịch Sử 6): – Nhìn lớp học ở hình 1(trang 3 SGK), em thấy khác với lớp học ở trường em như thế nào? Em có hiểu vì sao có sao có sự khác nhau đó không?

Trả lời:

– Lớp học ngày xưa và ngày nay có sự khác nhau:

+ Lớp học ngày xưa: đơn sơ, học sinh trải chiếu để ngồi, số lượng vài ba trò,…

+ Lớp học ngày nay: cơ sở vật chất đầy đủ tiện nghi hơn, phòng học khang trang với hệ thống điện, quạt, máy tính, bàn ghế,… số lượng học sinh đông hơn

– Có sự khác nhau như vậy là do con người tạo nên. Trong quá trình phát triển con người lao động, sáng tạo không ngừng để tạo ra của cải vật chất phục vụ cho như cầu cuộc sống.

(trang 4 sgk Lịch Sử 6): – Theo em, chúng ta có cần biết những thay đổi đó không? Tại sao lại có những thay đổi đó?

Trả lời:

Chúng ta rất cần biết những thay đổi đó bởi vì đó là cả một quá trình lao động, xây dựng của tổ tiên, của cha ông chúng ta.

(trang 4 sgk Lịch Sử 6): – Em hãy lấy ví dụ trong cuộc sống của gia đình, quê hương em để thấy rõ sự cần thiết phải hiểu biết lịch sử.

Trả lời:

– Gia phả, đền thờ, đình làng, hội làng,… có từ bao giờ, được hình thành như thế nào.

– Các anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa, nghệ nhân… của làng mình là ai, là người như thế nào mà được nhân dân tôn thờ.

(trang 5 sgk Lịch Sử 6): – Thử kể những loại tư liệu truyền miệng mà em biết.

Trả lời:

– Những câu chuyện kể về sự tích cây đa, bến nước, một ngôi chùa, sự hình thành một sự vật, hiện tượng nào đó…

– Những câu chuyện kể về tấm gương của những người có thành tích nổi trội, có công đối với quê hương, đất nước.

(trang 5 sgk Lịch Sử 6): – Quan sát hình 1 và 2, theo em, đó là những loại tư liệu nào?

Trả lời:

– Hình 1: Đó là tư liệu hiện vật ( bàn ghế cổ, thầy trò, nhà cửa..,)

– Hình 2: Đó là bia đá, bia tiến sĩ.

(trang 5 sgk Lịch Sử 6): – Hình 1 và 2 giúp em hiểu thêm được những gì?

Trả lời:

Mọi vật đều thay đổi theo thời gian. Dấu tích ngày xưa còn được giữ gìn, lưu lại để những thế hệ sau hiểu được thế hệ trước sống và làm việc như thế nào.

Bài 1: Trình bày một cách ngắn gọn lịch sử là gì?

Lời giải:

Lịch sử là những gì xảy ra trong quá khứ. Lịch sử loài người mà chúng ta học là toàn bộ những hoạt động của con người từ khi xuất hiện đến nay.

Bài 2: Lịch sử giúp em hiểu biết những gì?

Lời giải:

– Hiểu được cội nguồn của tổ tiên, ông bà, quê hương, đát nước và dân tộc…

– Hiểu được quá trình lao động cần cù, sáng tạo của ông cha ta để tạo nên những thành quả ngày này, do vậy chúng ta cần phải biết ơn, trân trọng giữ gìn, phát huy những gì chúng ta hiện có.

Bài 3: Tại sao chúng ta cần phải học lịch sử?

Lời giải:

– Mỗi con người cần phải biết tổ tiên, ông bà mình là ai, mình thuộc dân tộc nào, con người đã làm những gì để được như ngày hôm nay…

– Hiểu vì sao phải quý trọng, biết ơn những người đã làm nên cuộc sống ngày hôm nay và chúng ta phải học tập, lao động góp phần làm cho cuộc sống tươi đẹp hơn nữa.

Bài Giảng Môn Lịch Sử 6 / 2023

Bài: 3 PHẦN I : LỊCH SỬ THẾ GIỚI Tên bài dạy: XÃ HỘI NGUYÊN THUỶ I/. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: 1/. Về Kiến Thức: – Giúp học sinh hiểu và nắm được những điểm chính sau đây Nguồn gốc loài người và các mốc lớn quá trình chuyển biến từ người tối cổ thành người tinh khôn Đời sống vật chất và tổ chức xã hội của người nguyên thuỷ. Vì sao xã hội nguyên thuỷ tan rã. 2/. Kĩ Năng: – Bước đầu rèn luyện kĩ năng quan sát tranh ảnh. 3/. Tư Tưởng: -Bước đầu hình thành ở học sinh ý thức đúng đắn về vai trò của lao động sản xuất trong sự phát triển của xã hội loài người. II/. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: – Giáo viên: Bài soạn, tranh ảnh SGK, phóng to tranh hình 5 trang 9, bản đồ thế giới .SGK, SGV. – Học sinh: SGK, đọc trước bài ở nhà. III/. HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC: 1/. Ổn định lớp: 2/. Kiểm tra bài cũ Câu hỏi: 1/. Tại sao phải xác định thời gian? 2/.Trả lời bài tập trang 6 SGK. 3/. Bài mới : +/. Giới thiệu bài mới : _ Lịch sử loài người cho chúng ta biết những sự việc diễn ra trong đời sống con người từ khi xuất hiện đến nay. Hôm nay chúng ta tìm hiểu con người xuất hiện như thế nào và sống ra sao. +/. Giảng bài mới: TG Hoạt Động của Thầy Hoạt Động Của Trò Nội Dung 12’ 12’ 12’ Gọi học sinh đọc đoạn 1 SGK Cho học sinh xem hình 3 + 4 SGK . Sau đó hướng dẫn học sinh rút ra một số nhận xét: Giải thích nguồn gốc người nguyên thuỷ, người tối cổ. ?/. Người ta tìm thấy di cốt người tối cổ ở đâu? cách đây bao lâu? Dùng bản đồ thế giới để xác định địa danh: Châu Phi, Gia Va. Hướng dẫn học sinh xem hình 5 SGK, nhận xét hình dáng người tối cổ. +/. Cho học sinh xem công cụ lao động bằng đá đã được phục chế. Cho học sinh nhận xét. Cho học sinh xem hình 3.4 SGK trang 8. ?/. Cho biết cuộc sống người nguyên thuỷ như thế nào? Cho học sinh quan sát hình 5, em thấy người tinh khôn khác người tối cổ như thế nào? Giáo viên hướng dẫn học sinh phân tích sự khác nhau về hình dáng. ?. Người tinh khôn sống như thế nào? Gọi học sinh đọc trang 9 SGK Giải thích “Thị Tộc”, quan hệ huyết thống. – Cho học sinh xem những công cụ phục chế. Cho học sinh xem hình 7 SGK. Học học sinh đọc trang 9,10 SGK? Công cụ bằng kim loại xuất hiện, con người đã làm gì ?/. Nhờ những công cụ kim loại, sản phẩm xã hội như thế nào. -Học sinh đọc đoạn 1 SGK – Cách đây hàng chục triệu năm trên Trái Đất có loài vượn cổ sinh sống – Cách đây 6 triệu năm, một loài vượn cổ đã có thể đứng, đi bằng 2 chân dùng hai tay để cầm nắm hoa quả, lá và động vật nhỏ. – Cách đây khoảng 3.4 triệu năm, vượn cổ biến thành người tối cổ. Di cốt ở: Đông phi, Gia va (In đô nê xi a), gần Bắc Kinh (Trung Quốc). – Học sinh xem hình 5 SGK và cho nhận xét về hình dáng người tối cổ – Xem công cụ bằng đá đã phục chế, và cho nhận xét. – Xem hình 3.4 SGK trang 8 – Người tối cổ sống thành từng bầy, sống bằng săn bắt, hái lượm. Sống ở trong hang động, túp lều, lợp lá khô … Học sinh dựa vào SGK trả lời +Người tối cổ : – Đứng thẳng, tay tự do, trán thấp, u lông mày nổi cao, hàm bạnh nhô về phía trước, hộp sọ lớn hơn vượn. Còn lớp lông mỏng. + Người tinh khôn: – Đứng thẳng, đôi tay khéo léo, xương cốt nhỏ, thể tích nảo lớn (1450 cm3) – Trán ca, mặt phẳng, cơ thể gọn, không còn lông. – Sống theo thị tộc, không sống theo bầy, sống theo từng nhóm nhỏ .. – Con người không chỉ kiếm được thức ăn nhiều hơn mà còn tốt hơn, vui hơn . – Mảnh tước, rìu tay, cuốc thuỗng cho học sinh quan sát – Đó là công cụ bằng đồng, dao, liềm, mũi tên đồng. – Khai hoang, xẽ gỗ, làm thuyền, xẽ đá làm nhà. – Của cải dư thừa 1/. Sự xuất hiện con người trên trái đất: Thời điểm, động lực – Khái niệm vượn cổ: Loài vượn có hình dáng người, sống cách ngày nay khoảng 5-6 triệu năm. – Khái niệm người cổ: + Thời gian xuất hiện: Khoảng 3-4 triệu năm trước. + Đặc điểm: Thoát khỏi giới động vật, con ngưòi hoàn toàn đi đứng bằng hai chân, đôi tay trở nên khéo léo, có thể cầm nắm và biết sử dụng những hòn đá, cành cây làm công cụ. + Biết chế tạo công cụ và phát minh ra lửa. + Nơi tìm thấy di cốt: Đông Phi, Đông Nam Á, Trung Quốc, Châu Aâu – Người tinh khôn: + Thời gian xuất hiện: 4 vạn năm trước. + Đặc điểm: Có cấu tạo cơ thể như người ngày nay, thể tích sọ não lớn, tuy duy phát triển. + Nơi tìm thấy di cốt: Ở khắp các châu lục. – Động lực của quá trình chuyển biến từ vượn thành người. – Vai trò của lao động: tạo ra con người và xã hội loài người. 2/. Sự khác nhau giữa người tối cổ và ngươi tinh khôn: – Ở người tối cổ: trán thấp và bợt ra phía sau, u mày nổi cao, cơ thể còn phủ một lớp lông ngắn, dáng đi hơi còng, lao về phía trước; thể tích sọ não từ 850cm3 đến 1100cm3 – Ở người tinh khôn: Mặt phẳng, trán cao, không còn lớp lông trên người, dáng đi thẳng, bàn tay nhỏ, khéo léo, thể tích sọ não lớn: 1450cm3 3/. Vì sao xã hội nguyên thuỷ tan rã . – Khoảng 4000 năm TCN, con người phát hiện ra kim loại (đồng và quặng sắt) và dùng kim loại làm công cụ lao động. – Nhờ những công cụ kim loại, con người có thể khai phá đất hoang, tăng diện tích trồng trọt, sản phẩm làm ra nhiều, xuất hiện của cải dư thừa. – Một số người chiếm hữu của cải dư thừa, trở nên giàu có xã hội phân biệt thành kẻ giàu, người nghèo. Xã hội nguyên thuỷ dần ta rã. Sơ kết toàn bài: Chế độ làm chung, ăn chung thời công xã thị tộc bị tan vỡ, công cụ lao động bằng kim loại ra đời, sản xuất phát triển, xã hội nguyên thuỷ dần dần tan rã. 4/.Củng cố bài: 1/. Bầy người nguyên thuỷ sống như thế nào? 2/. Đời sống bầy người nguyên thuỷ? 3/. Đời sống người tinh khôn khác người tiến bộ như thế nào? 4/. Công cụ bằng kim loại có tác dụng như thế nào? Sơ đồ tổng kết cuối bài . Công cụ sản xuất bằng kim loại Năng suất lao động tăng Sản phẩm dư thừa Giàu Nghèo Xã hội có giai cấp Xã hội nguyên thuỷ tan rã Không sống chung Công xã thị tộc ra đời 5/.Dặn Dò: Học sinh về học bài . Đọc trước bài 4 “Các quốc gia cổ đại Phương Đông”. Nhận xét tiết học:

Bài Soạn Các Môn Lớp 5 / 2023

Thứ hai ngày 10 tháng 10 năm 2011 Tiết 1 Chào cờ Tiết 2 To¸n Tiết 41: LuyÖn tËp (45) I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: – Biết viết số đo độ dài dưới dạng số thập phân. 2. Kĩ năng: Viết được các số đo độ dài dưới dạng số thập phân. – Làm bài tập 1,2,3 và bài 4 ý a, c. 3. Thái độ: Tích cực, hứng thú học tập. II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: A. Kiểm tra bài cũ – Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm : – 2 HS lên bảng làm 8m5cm = m 25m 3mm = m – GV cùng HS nhận xét, chốt bài đúng B. Bài mới: 1. Giới thiệu bài – Ghi bảng đầu bài – Lắng nghe, ghi đầu bài vào vở 2. Luyện tập Bài tập 1: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm – 1 HS đọc yêu cầu bài 1 – 3 HS lên bảng chữa bài, lớp đổi chéo nháp trao đổi. – Cùng HS nhận xét chốt đúng a. 35m 23 cm = 35 m = 35,23m b. 51dm 3cm = 51dm = 51,3 cm – Cho HS nêu cách làm bài c. 14m 7cm = 14m = 14,07m – 1 HS nêu Bài 2: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm. – 1 HS đọc yêu cầu của bài – Hướng dẫn HS làm mẫu 315 cm = 300cm + 15 cm = 3m15cm = 3= 3,15m – Dựa vào mẫu HS làm phần còn lại vào nháp – 3 HS lên bảng chữa. Vậy 315cm = 3,15 m 234 cm =2,34m 506 cm = 5,06 m GV cùng HS trao đổi, nhận xét, thống nhất. 34 dm = 3,4m Bài 3: Viết số đo sau dưới dạng số thập phân có đơn vị là ki- lô- mét. – 1 HS đọc yêu cầu – Cho HS làm bài vào vở – HS đọc yêu cầu tự làm bài vào vở – GV thu chấm 1 số bài chấm – 3 HS lên bảng chữa a. 3km245m = 3 km = 3,245 km b. 5km34m = 5= 5,034 km c. 307m = km = 0,307 km *Bµi 4: ViÕt sè thÝch hîp nµo chç chÊm. – 2 HS đọc đầu bài – Tổ chức HS trao đổi cách làm bài – Trao đổi và nêu cách làm bài theo cặp – Yêu cầu HS làm bài vào nháp, chữa bài. HS nào làm xong làm thêm 2 ý còn lại. – Lớp làm nháp, 2 HS lên bảng chữa a. 12,44m = 12 m = 12m 44cm c. 3,45 km = 3 km = 3km 450 dm = 3450 m C. Củng cố: – Nhận xét tiết học D. Dặn dò: – Về nhà làm bài tập (VBT) tiết 41 Tiết 3 Tập đọc Tiết 17: Cái gì quý nhất ? I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: 1. Kiến thức: Hiểu vấn đề tranh luận (cái gì là quý nhất) và ý khẳng định qua tranh luận: Người lao động là quý nhất. – Trả lời được câu hỏi 1,2,3 trong bài. 2. Kĩ năng: Đọc diễn cảm bài văn; biết phân biệt lời người dẫn chuyện và lời nhân vật (Hùng, Quý, Nam, thầy giáo) 3. Thái độ: Yêu quý người lao động. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: A. Kiểm tra bài cũ: – Học thuộc lòng những câu thơ các em thích trong bài “Trước cổng trời” trả lời các câu hỏi về bài đọc – 3 HS đọc và trả lời – Nêu ý nghĩa bài, nhận xét cho điểm B. Bài mới 1. Giới thiệu bài 2. HD luyện đọc và tìm hiểu bài a. Luyện đọc -Mời 1 HS khá đọc – 1 HS khá đọc, lớp đọc thầm – Nêu ND chính, HD đọc – Lắng nghe – Bài này có thể chia làm mấy đoạn? Đoạn 3: Còn lại – Cho HS đọc đoạn nối tiếp – 2 lần + Lần 1: – 3 em đọc nối tiếp , kết hợp luyện phát âm + Lần 2: – Đọc nối tiếp 3 em , kết hợp chú giải SGK – Đọc theo cặp 2 em – Cặp đôi luyện đọc – Cho học sinh thi đọc – 3 HS thi đọc. Lớp chú ý nghe – Gọi 1 HS đọc toàn bài – 1 HS đọc toàn bài. – GV đọc mẫu toàn bài – Lắng nghe b. Tìm hiểu bài – Cho HS đọc lại bài – 1 HS đọc lại toàn bài – Gọi HS đọc câu hỏi – 1 HS đọc câu hỏi trong SGK – Đọc lướt toàn bài và trả lời – Thực hiện yêu cầu – Theo Hùng, Quý, Nam cái quý nhất trên đời là gì ? – Hùng: Lúa gạo – Quý: Vàng – Nam: Thì giờ – Mỗi bạn đưa ra lí lẽ thế nào để bảo vệ ý kiến của mình. – Hùng: Lúa gạo nuôi sống con người. – Quý: Có vàng là có tiền, có tiền sẽ mua được gạo. + Mươi bước: vài bước + Vàng: Thứ kim loại quý hiếm, được dùng làm đồ trang sức – Nam: Có thì giờ mới làm ra được lúa gạo, vàng bạc + Thì giờ: Thời giờ, thời gian – Vì sao thầy giáo cho rằng người lao động mới là quý nhất ? – Vì không có người lao động thì không có lúa gạo, vàng bạc và thì giờ cũng trôi qua một cách vô vị. + Vô vị: vô ích – Chọn tên gọi khác cho bài văn, nêu lí do vì sao em chọn tên gọi đó ? – Nêu ý hiểu của mình. – Ví dụ: Cuộc tranh luận thú vị . Ai có lý ? Người lao động là quý nhất . Ý nghĩa: Người lao động là quý nhất. c. Luyện đọc diễn cảm – Đọc toàn bài theo cách phân vai. – 5 học sinh đọc lời 5 vai: Dẫn chuyện, Hùng, Quý, Nam, thầy giáo – Nhận xét giọng đọc ở mỗi vai. – Chú ý đọc phân biệt lời nhân vật, diễn tả giọng tranh luận sôi nổi của 3 bạn, lời giảng ôn tồn, chân tình, giầu sức thuyết phục của thầy giáo. – Cho HS chọn đoạn đọc diễn cảm – 3 em chọn – Đọc mẫu đoạn luyện đọc – HS nghe, dùng chì gạch chân những từ cần nhấn giọng. – Luyện đọc theo nhóm 5 – Nhóm 5 phân vai và luyện đọc – Thi đọc diễn cảm – Các vai thể hiện theo nhóm – GV cùng học sinh nhận xét, cá nhân nhóm đọc truyện, tuyên dương C. Củng cố: – Nhận xét câu trả lời của HS – Nhận xét tiết học D. Dặn dò: – Dặn về đọc và soạn bài Đất Cà Mau – Tranh vẽ mọi người đều đang làm việc: nông dân đang gặt lúa, kĩ sư đang thiết kế, công nhân đang làm việc, thợ điêu khắc đang trạm trổ. Tranh vẽ để khẳng định rằng: Người lao động là quý nhất. Tiết 4 ChÝnh t¶ (Nhí- viÕt) Tiết 9: TiÕng ®µn ba- la-lai- ca trªn s«ng §µ (86) I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 1. Kiến thức: – Nhớ và viết lại đúng chính tả bài thơ. Tiếng đàn ba- la – lai- ca trên sông Đà. 2. Kĩ năng: – Trình bày đúng các khổ thơ dòng thơ theo thể thơ tự do. – Làm được bài tập 2 a; hoặc 3 a. 3. Thái độ: – Yêu quý sự giàu đẹp của Tiếng Việt. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: GV: Bảng phụ bài tập 2a theo cột. Và bài tập 3a. HS: VBT III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC A. Kiểm tra bài cũ – Viết những tiếng có vần uyên, uyết – 2 HS lên bảngviết, lớp viết vào nháp VD: Tuyến, tuyết, quyến, luyến thuyết minh – GV nhận xét, cho điểm B. Bài mới 1. Giới thiệu bài – Ghi bảng đầu bài – Lắng nghe ghi đầu bài vào vở 2. Hướng dẫn học sinh nhớ – viết – Gọi học thuộc lòng bài thơ – 2 HS đọc – lớp theo dõi, nhận xét – Bài thơ cho em biếtư điều gì ? – Nêu từ dễ viết sai – Ca ngợi vẻ đẹp kì vĩ của công trình, sức mạnh của những người đang chinh phục dòng sông, với sự gắn bó hoà quyện giữa con người với thiên nhiên. – HS nêu, lớp viết bảng con, một số HS lên bảng viết – Nhắc nhở chung khi viết bài, phân biệt ba khổ thơ, chữ cái đầu mỗi dòng thơ – Nhớ viết bài – Yêu cầu HS đổi vở soát lỗi – Đổi vở soát lỗi – Cho HS bình chọn bài đẹp – Chấm một số bài, nhận xét chung – Bình chọn bài trong nhóm, lớp 3. Hướng dẫn HS làm bài tập Bài 2(a):Tìm những từ ngữ có các tiếng đó trong bảng. – 1 HS đọc yêu cầu – Yêu cầu HS đọc phiếu gắn trên bảng. – Cho HS làm bài – Cho các nhóm thi viết nhanh trên bảng – Nhận xét kết luận: – 1 hs đọc thành tiếng – Làm bài theo nhóm5 – Mõi nhóm 5 em lêm viết La – na Lẻ – nẻ Lo – no Lở – nở La hét, nết na, con na, quả na, lê na, nu na nu nống, la bàn, na mở mắt Lẻ loi, nứt nẻ, tiền nẻ, nẻ mặt, đứng lẻ, nẻ toác Lo lắng – ăn no, lo nghĩ – no nê,lo sợ, ngủ no mắt Đất lở, bột nở, lở loét, nở hoa, lở mồm long móng, nở mày, nở mặt. Bài 3: Thi tìm nhanh các từ láy âm đầu l, các từ láy vần có âm cuối ng – Tổ chức HS chơi trò chơi theo nhóm 5 – 1 HS đọc yêu cầu bì 3 – Nhóm 5 chơi trò chơi thi tìm nhanh các từ láy. – GV phát phiếu, bút dạ – Nhóm trưởng điều khiển, thư ký ghi phiếu, các thành viên tìm – Trong cùng thời gian 5’ nhóm nào làm đúng, nhiều từ thì thắng. – Dán phiếu cử đại diện trình bày – Cùng HS nhận xét, khen nhóm thắng VD: La liệt, la lối, lả lướt, lạ lùng, lạc lõng, lai láng, lam lũ, lạnh lùng, lay lắt, lặc lè, lẳng lặng, lắt léo, lấp loá, lấp lửng, lóng lánh, lung linh C. Củng cố: NhËn xÐt tiÕt häc. D. Dặn dò: Nhí tõ ng÷ ®· luyÖn tËp ®Ó kh«ng viÕt sai chÝnh t¶. LÞch sö TiÕt 9: C¸ch m¹ng mïa thu I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: – Biết Cách mạng tháng Tám nổ ra vào thời gian nào, sự kiện cần nhớ, kết quả: + Tháng 8/1945 nhân dân ta vùng lên khởi nghĩa giành chính quyền và lần lượt giành chính quyền ở Hà Nội, Huế, Sài Gòn. – Ngày 19/8 trở thành ngày kỉ niệm Cách mạng tháng Tám ở nước ta. – HS khá giỏi biết được ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa giành chính quyền tại Hà Nội. Sưu tầm và kể lại sự kiện đáng nhớ về Cách mạng tháng Tám ở địa phương. 2. Kĩ năng: – Tường thuật lại được sự kiện nhân dân Hà Nội khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi: Ngày 19/8/1945 hàng chục vạn nhân dân Hà Nội xuống đường biểu dương lực lượng và mít tinh tại Nhà hát lớn thành phố. Ngay sau cuộc mít tinh, quần chúng đã xông vào chiếm các cơ sở đầu não của kẻ thù: Phủ Khâm sai, Sở Mật thám, Chiều ngày 19/8/1945 cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội toàn thắng. 3. Thái độ: Tự hào về truyền thống đấu tranh bất khuất của ông cha ta. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: – Ảnh tư liệu về cách mạng tháng 8 ở Hà Nội và sự kiện lịch sử khởi nghĩa giành chính quyền ở địa phương . III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC A. Kiểm tra bài cũ Em hãy thuật lại cuộc biểu tình ngày 12-9-1930. – 1 HS nêu – GV nhận xét, cho điểm B. Bài mới 1. Giới thiệu bài: Ngày 19 – 8 là ngày kỉ niệm cuộc cách mạng tháng Tám. Diễn biến của cuộc c/m này ra sao, cuộc c/m có ý nghĩa lớn lao như thế nào với lịch sử dân tộc ta chungs ta cùng tìm hiểu qua bài học ngày hôm nay. 2. Giáo viên ghi đầu bài lên bảng: Mùa thu cách mạng – Để thấy được hoàn cảnh diễn ra cuộc khởi nghĩa như thế nào thầy cùng các em đi tìm hiểu phần 1 của bài: 1. Hoàn cảnh ra đời của cuộc cách mạng – Mời 1 HS đọc phần chữ nhỏ – 1 HS đọc, lớp đọc thầm – Giữa tháng 8 năm 1945 quân Phiệt Nhật ở Châu á đầu hàng đồng minh. Đảng ta xác định đầy là thời cơ ngàn năm có một cho c/m Việt Nam – Vì năm 1940 Nhật và Pháp đô hộ nước ta. – Tháng 3 năm 1945 Nhật đảo chính Pháp. – Theo em vì sao ? – Tháng 8 năm 1945 quân Nhật ở Châu á thua trận, ta chớp thời cơ này làm cách mạng. – Tình hình kẻ thù của dân tộc ta lúc đó như thế nào ? – Thế lực của chúng bị suy giảm nhiều. – Tại sao có cuộc cách mạng Hà Nội – Nhận thấy thời cơ đến Đảng ta nhanh chóng phát lệnh tổng khởi nghĩa giành chính quyền trên toàn quốc. Để động viên quyết tâm của toàn dân tộc, Bác Hồ đã nói: Dù hy sinh tới đâu dù đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng cương quyết giành cho được độc lập. Hưởng ứng lệnh tổng khởi nghĩa của Đảng lời kêu gọi của Bác, nhân dân khắp nơi đã nổi dậy, trong đó tiêu biểu là cuộc kh … hiểu biết về vấn đề được thuyết trình, tranh luận . ĐK2: Phải có ý kiến riêng về vấn đề được thuyết trình, tranh luận. ĐK3: Phải biết cách nêu lí lẽ và dẫn chứng. b. Khi thuyết trình tranh luận, để tăng sức thuyết phục và bảo đảm phép lịch sự, người nói cần có thái độ như thế nào? * KL: Trong cuộc sống, chúng ta thường gặp rất nhiều những cuộc tranh luận, thuyết trình. Để tăng sức thuyết phục và đảm bảo phép lịch sự chúng ta phải có lời nói to vừa phải, đủ nghe, thái độ ôn tồn, vui vẻ, hoà nhã tôn trọng người nghe, người đối thoại, tránh nóng nảy vội vã hay bảo thủ không chịu nghe ý kiến đúng của người khác. Cố tình bảo vệ ý kiến chưa đúng của mình. Chúng ta hãy tuân thủ những điều kiện đó để mọi cuộc tranh luận, thuyết trình đạt kết quả tốt. C. Củng cố: – Nhận xét giờ học. D. Dặn dò: – Dặn về nhà học bài và chuẩn bị bài sau. – HS nhắc lại – Thái độ ôn tồn, vui vẻ. – Lời nói vừa đủ nghe. – Tôn trọng người nghe. – Không nên nóng nảy. – Phải biết lắng nghe ý kiến của người khác. – Không nên bảo thủ, cố tình cho ý kiến của mình là đúng. – Lắng nghe. Luyện TLV «n tËp I. Môc tiªu: – Cñng cè vµ rÌn luyÖn kü n¨ng viÕt v¨n ®o¹n më bµi, kÕt luËn cña bµi v¨n t¶ c¶nh thiªn nhiªn. – C¸ch tr×nh bµy vµ sö dông tõ ng÷, biÖn ph¸p nghÖ thuËt trong miªu t¶. – Yªu tÝch m«n häc. II. Hoạt động dạy- học: 1. H­íng dÉn häc sinh viÕt ®o¹n v¨n miªu t¶ c¶nh ®Ñp ë ®Þa ph­¬ng em. – §Ó viÕt ®­îc ®o¹n më bµi theo kiÓu gi¸n tiÕp vµ kÕt bµi theo kiÓu më réng cho bµi v¨n t¶ c¶nh ®Ñp ë ®Þa ph­¬ng, em, chó ý nh÷ng ®iÒu sau ®©y. * Më bµi: – Kh«ng giíi thiÖu ngay vµo néi dung miªu t¶. – DÉn d¾t vµo néi dung miªu t¶ tõ mét sù viÖc nµo ®ã hoÆc tõ viÖc béc lé t×nh c¶m g¾n bã, yªu mÕn quª h­¬ng, m¶nh ®Êt n¬i m×nh ®ang sèng. * KÕt bµi: – Kh«ng kÕt bµi b»ng viÖc miªu t¶ chi tiÕt, h×nh ¶nh cuèi cïng cña c¶nh. – Tõ nh÷ng chi tiÕt, h×nh ¶nh cña c¶nh ®· miªu t¶ ë th©n bµi, h·y thÓ hiÖn t×nh c¶m, c¶m xóc, nh÷ng liªn t­ëng vÒ quª h­¬ng, tuæi th¬, vÒ m¶nh ®Êtt ®· g¾n bã víi cuéc sèng cña em. Còng cã thÓ më réng b»ng c¸ch dÉn ra mét sù viÖc nµo ®ã chøng tá t×nh c¶m cña m×nh víi c¶nh s¾c võa miªu t¶. 2. Thùc hµnh: a. Viết đoạn văn tả cảnh đẹp quª h­¬ng em. * §o¹n më bµi gi¸n tiÕp: – Hs viÕt ®o¹n më bµi theo kiÓu gi¸n tiÕp. – 1 em viÕt vµo b¶ng nhãm vµ d¸n lªn b¶ng. – §äc ®o¹n v¨n – Ch÷a chung trªn b¶ng vµ bæ sung ë vë bµi tËp. * Đoạn kết bài:(Mở rộng) – Hs viÕt ®o¹n kết bài theo kiÓu mở rộng. – 1 em viÕt vµo b¶ng nhãm vµ d¸n lªn b¶ng. – §äc ®o¹n v¨n – Ch÷a chung trªn b¶ng vµ bæ sung ë vë bµi tËp. – Gọi Hs đọc bài của mình – Nhận xét, bổ sung – Tuyên dương, ghi điểm Vd1: Con đường ngày ngày nâng bước chân em đến trường, cánh đồng thẳng cánh cò bay, đong đầy bao kỷ niệm nhưng trái tim em rạo rực trào dâng tha thiết khi nghĩ về dòng sông của quê hương em. Vd2:Dòng sông cung cấp nước cho cả cánh đồng lúa quê em. Em chợt nghĩ nếu không có dòng sông thì người dân xóm em sẽ ra sao? Mỗi sáng, mỗi chiều đi học về soi bóng xuống dòng sông xanh mà cảm thấy lòng mình dạt dào yêu thương và nhắc nhở nhau hãy bảo vệ dòng sông, để con sông quê mình mùa nào cũng được mặc áo mới! 3. Cñng cè, dÆn dß: Về nhà hoàn chỉnh hai đoạn văn – Chuẩn bị viết đoạn thân bài – Chuẩn bị bài tuần sau Thứ sáu ngày 14 tháng 10 năm 2011 Toán Tiết 45: Luyện tập chung (48) I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: – Biết viết số đo độ dài, diện tích, khối lượng dưới dạng số thập phân. 2. Kĩ năng: Làm được các bài tập ứng dụng. 3. Thái độ: Tích cực, hứng thú học tập. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC – Bảng phụ (BT2) III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC A. Kiểm tra bài cũ – So sánh sự khác nhau giữa việc chuyển đổi đơn vị đo độ dài và đơn vị đo diện tích? Cho ví dụ. – Nhận xét cho điểm học sinh – 2 HS nêu, cho ví dụ lớp cùng thực hiện, nhận xét. B. Bài mới 1. Giới thiệu bài – Ghi bảng đầu bài – Lắng nghe ghi đầu bài vào vở 2. Luỵện tập. Bài tập 1: Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị đo là mét. – 1HS đọc đầu bài – Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì ? – Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân có đơn vị đo là mét – Cho hs làm bảng con, GV cùng HS nhận xét chữa đúng trao đổi cách làm. – Lớp làm bảng con a. 3m 6dm = 3m = 3,6m b. 4 dm = m = 0,4m c. 34m 5cm = 34 m = 34,05m d. 345 cm = 300cm + 45 cm = 3m45cm = 3 cm = 3,45m Bài 2: Viết số đo thích hợp vào ô trống theo mẫu. – 1 em đọc yêu cầu bài 2 – Cho HS nêu cách làm – 2 hs nêu miệng – Treo bảng phụ hướng dẫn mẫu – Lớp làm nháp 1 số em lên điền vào bảng phụ Nhận xét Đơn vị đo là tấn Đơn vị đo là kg 3,2 tấn 3,200 kg 0,502 tấn 502 kg 2,5 tấn 2500 kg 0,021 tấn 21 kg – Cả lớp đổi chéo vở nháp để cho bạn kiểm tra – Lớp đổi chéo nháp Bài 3: – 1HS đọc đầu bài – Cho hs làm vào vở – Làm bài cá nhân vào vở – Thu bài chấm điểm – nhận xét a. 42 dm 4cm = 42 dm = 42,4 dm b. 56cm 9mm = 56cm = 56,9mm c. 26m 2cm =26m =26,02dm Bài 4: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm – Yêu cầu HS đọc đề. – Cho hs tự làm bài vào vở – Nhận xét chốt đúng 1 HS đọc đề bài Làm bài vào vở, 3 hs làm bảng lớp a. 3kg 5g = 3kg = 3,005kg b. 30g = kg = 0,030kg C, 1103g = 1000g + 103g = 1kg 103g = 1kg = 1,103kg Bài 5: Viết ssố thích hợp vào chỗ chấm – 1 HS đọc yêu cầu bài 5 – Túi cam cân nặng bao nhiêu? – Cho HS làm bài 1kg 800g = kg 1kg 800g = g – Làm vào nháp hai HS lên chữa bài, lớp nhận xét. – Cùng HS nhận xét, chốt đúng, trao đổi cách làm 1kg 800g = 1,800kg 1kg 800g 1800g C. Củng cố – NhËn xÐt giê häc. D. Dặn dò: ChuÈn bÞ bµi LuyÖn tËp chung (48) – L¾ng nghe TËp lµm v¨n LuyÖn tËp thuyÕt tr×nh, tranh luËn (93) I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 1. Kiến thức: – Bước đầu biết mở rộng lý lẽ, dẫn chứng để thuyết trình, tranh luận về một vấn đề đơn giản (BT1, BT2). 2. Kĩ năng: Mở rộng được lí lẽ và dẫn chứng khi thuyết trình, tranh luận 3. Thái độ: Bình tĩnh, tự tin khi thuyết trình, tranh luận. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC – Phiếu khổ to (BT1) III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC A. Kiểm tra bài cũ – Đóng vai 1 trong 3 bạn để tranh luận cái gì quý nhất ? – 3 HS đóng vai,tranh luận, lớp nhận xét. – Nhận xét chung , ghi điểm B. Bài mới 1. Giới thiệu bài – Ghi bảng đầu bài – Lắng nghe ghi vở đầu bài 2. Luyện tập Bài tập 1: Hãy mở rộng lí lẽ – HS đọc yêu cầu bài – Bài yêu cầu gì ? Dựa theo ý kiến của 1 nhân vật trong mẩu chuyện, em mở rộng lý lẽ và dẫn chứng để thuyết trình, tranh luận cùng bạn. – Tóm tắt ý kiến, lý lẽ và dẫn chứng của mỗi nhân vật. – HS làm bài cá nhân, 2 hs làm trên phiếu Nhân vật ý kiến Lý lẽ, dẫn chứng . Đất Cây cần đất nhất Đất có chất màu nuôi cây Nước Cây cần nước nhất Nước vận chuyển chất màu để nuôi cây Không khí Cây cần không khí nhất Cây không thể sống thiếu khí trời Ánh s¸ng C©y cÇn ¸nh s¸ng nhÊt ThiÕu ¸nh s¸ng, c©y xanh sÏ kh«ng cßn mµu xanh – Tổ chức HS tranh luận theo 4 nhóm – N 4 tranh luận, nhập vai xưng tôi – Đại diện, tranh luận trước lớp, bốc thăm nhận vai – Tranh luận và thống nhất: Cây xanh cần cả, nước đất, không khí, ánh sáng – Cùng HS nhận xét, bình chọn người tranh luận giỏi nhất. Bài 2: Trình bày ý kiến của em – HS yêu cầu bài 2 – Trình bày ý kiến của em nhằm thuyết phục mọi người thấy rõ sự cần thiết của cả trăng lẫn đèn – Tổ chức HS tự làm bài thuyết trình – HS hiểu ý kiến và dẫn chứng của trăng và đèn trong bài Gợi ý: – Nếu chỉ có trăng thì chuyện gì sẽ xảy ra? Đèn đem lại lợi ích gì cho cuộc sống? Nếu chỉ có đèn thì chuyện gì sẽ xảy ra? trăng làm cho cuộc sống thêm đẹp thế nào ? HS tìm hiểu ý kiến, lý lẽ và dẫn chứng của trăng và đèn trong bài . – Một số học sinh đọc thuyết trình của mình. – Cùng HS nhận xét tuyên dương HS có bài thuyết trình tốt. C. Củng cố. NhËn xÐt tiÕt häc. D. Dặn dò.DÆn chuÈn bÞ giê sau «n tËp gi÷a kú I Luyện TLV ¤n luyÖn- ThuyÕt tr×nh, tranh luËn I.Môc tiªu : – Häc sinh ®­îc luyÖn tËp vÒ thuyÕt tr×nh, tranh luËn. – BiÕt ®­a ra dÉn chøng ®Ó tranh luËn, tr×nh bµy ý kiÕn cña m×nh mét c¸ch râ rµng, m¹ch l¹c, dÔ nghe ®Ó thuyÕt phôc mäi ng­êi. – Gi¸o dôc häc sinh cã ý thøc häc tèt bé m«n. II.ChuÈn bÞ : PhÊn mµu. III.Ho¹t ®éng d¹y häc : * H­íng dÉn häc sinh lµm bµi tËp. Bµi tËp 1 : Tr×nh bµy ý kiÕn cña em nh»m thuyÕt phôc bè mÑ ®Ó bè mÑ cho em ®i häc vâ thuËt. – GV h­íng dÉn häc sinh lµm bµi tËp vµ tr×nh bµy kÕt qu¶. – VÝ dô : Bè mÑ ¹ vâ thuËt kh«ng chØ lµ mét m«n thÓ thao gióp cho ng­êi khoÎ m¹nh. Mµ häc vâ thuËt cßn gióp cho chóng ta tr¸nh ®­îc nh÷ng nguy hiÓm ®Õn tÝnh m¹ng con mg­êi. Vâ thuËt b©y giê lµ m«n thÓ thao ®­îc rÊt nhiÒu ng­êi biÕt ®Õn nh­ : bè mÑ thÊy ®Êy nhiÒu vËn ®éng viªn vâ thuËt ë n­íc ta ®· mang vinh quang vÒ cho ®Êt n­íc. Cßn ë c¸c n­íc tiªn tiÕn tÊt c¶ trÎ em ®Òu ®­îc häc vâ. Bµi tËp 2 (SBTTV5 tËp 1 trang 52) – GV nh¾c nhë häc sinh lµm bµi theo yªu cÇu cña bµi tËp. – Häc sinh lµm bµi, GV quan ss¸t nh¾c nhë thªm cho c¸c em. – Häc sinh tr×nh bµy bµi, c¶ líp vµ GV nhËn xÐt, tuyªn d­¬ng. – VÝ dô: C¸c b¹n ¹, ngµy 20 – 11 lµ ngµy Nhµ gi¸o ViÖt Nam, c¸c tiÕt môc v¨n nghÖ cña líp ta mµ c¸c b¹n ®­a ra rÊt hay, tiÕt môc nµo còng cã c¸i hay cña nã. TiÕt môc nµo chóng m×nh còng ®Òu ph¶i luyÖn tËp rÊt vÊt v¶. Nh­ng c¸c b¹n thö nghÜ xem chóng ta võa häc, võa tËp v¨n nghÖ mÊt rÊt nhiÒu thêi gian. Do vËy sÏ ¶nh h­ëng ®Õn häc tËp cña chóng m×nh. V× vËy m×nh cã ý kiÕn lµ chóng m×nh tËp tiÕt môc nµy võa ®¬n gi¶n, hay l¹i rÊt ®óng víi chñ ®Ò vÒ ngµy Nhµ gi¸o. M×nh nghÜ r»ng ch¾c tiÕt môc nµy c« gi¸o rÊt vui lßng c« cßn khen chóng m×nh cho mµ xem. 3. DÆn dß : GV nhËn xÐt giê häc. DÆn HS vÒ nhµ hoµn chØnh bµi tËp sè 2 Sinh hoạt Nhận xét chung tuần 9 I. YÊU CẦU: – Học sinh nhận ra những ưu điểm và tồn tại trong mọi hoạt động ở tuần 9. – Biết phát huy ưu điểm và khắc phục những tồn tại còn mắc phải trong tuần. II. LÊN LỚP 1. Nhận xét chung – Duy trì tỷ lệ chuyên cần chưa cao. Còn đi học chưa đều: – Đi học đúng giờ, xếp hàng ra vào lớp nhanh nhẹn. – Thực hiện tốt nề nếp của trường lớp . – Việc học bài và chuẩn bị bài chưa tiến bộ. – Chữ viết còn xấu, sai nhiều lỗi chính tả. – Vệ sinh sạch sẽ. Tồn tại: – 1 số em nam ý thức tự quản và tự rèn luyện còn yếu. – Lười học và làm bài chưa đầy dủ trước khi đến lớp 2. Phương hướng tuần 10. – Phát huy ưu điểm, khắc phục tồn tại của tuần 9 – Tiếp tục rèn chữ và kỹ năng tính toán cho 1 số HS. – Chuẩn bị tốt thi đua chào mừng ngày 20 – 11. – Hoàn thiện, báo cáo việc nộp các khoản theo quy định.