Đề Xuất 3/2023 # Thực Hành Xây Dựng Bản Vẽ Sequence Diagram # Top 6 Like | Techcombanktower.com

Đề Xuất 3/2023 # Thực Hành Xây Dựng Bản Vẽ Sequence Diagram # Top 6 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Thực Hành Xây Dựng Bản Vẽ Sequence Diagram mới nhất trên website Techcombanktower.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Trong bài trước chúng ta đã tìm hiểu về Sequence Diagram, các thành phần, cách xây dựng và ứng dụng của nó. Trong bài này, chúng ta sẽ bàn về cách ứng dụng sequence diagram để thiết kế cho hệ thống eCommerce mà chúng ta đã bàn ở bài 3 của chuyên mục này.

1. Xây dựng Sequence Diagram

Bước 1: Xác định các Use Case cần thiết kế

Tương tự như Activity Diagram, chúng ta cũng cần xác định các Use Case mà chúng ta cần sử dụng sequence Diagram để thiết kế chi tiết.

Xem xét bản vẽ Use Case Diagram chúng ta đã vẽ ở bài 3, chúng ta có thể thấy các Use Case sau cần thiết kế:

– Xem sản phẩm theo chủng loại

– Thêm sản phẩm theo nhà cung cấp

– Thêm giỏ hàng

– Chat

– Quản lý đơn hàng

– Thanh toán

– Theo dõi chuyển hàng

– Đăng nhập

Tiếp theo, chúng ta sẽ thiết kế cho chức năng ” Xem sản phẩm theo chủng loại “.

Bước 2: Xem Activity Diagram cho Use Case này chúng ta xác định các bước sau:

– Người dùng chọn loại sản phẩm

– Hệ thống sẽ lọc lấy loại sản phẩm tương ứng, sau đó lấy giá, lấy khuyến mãi và hiển thị lên màn hình.

– Người dùng xem sản phẩm

Bước 3: Đối chiếu với Class Diagram chúng ta xác định các đối tượng thực hiện như sau:

– Người dùng: chọn loại sản phẩm qua giao diện

– Giao diện: sẽ lấy danh sách sản phẩm tương ứng từ Products

– Giao diện: lấy giá của từng sản phẩm từ Class Prices và Promotion Amount từ lớp Promotions

– Giao diện: tổng hợp danh sách và hiển thị

– Người dùng: Xem sản phẩm

Bước 4: Vẽ sequence Diagram

– Xác định các lớp tham gia vào hệ thống gồm: người dùng (Guest), Giao diện (GUI System), Sản phẩm (Products), Giá (Prices), Khuyến mãi (Promotions). Trong đó GUI System để sử dụng chung cho giao diện, bạn có thể sử dụng cụ thể trang Web nào nếu bạn đã có Mockup (thiết kế chi tiết của giao diện).

– Guest gửi yêu cầu xem sản phẩm lên giao diện kèm theo chủng loại

– GUI system: gửi yêu cầu lấy danh sách các sản phẩm tương ứng với chủng loại cho lớp sản phẩm và nhận lại danh sách.

– GUI system: gửi yêu cầu lấy Giá cho từng sản phẩm từ Prices

– GUI system: gửi yêu cầu lấy khuyến mãi cho từng sản phẩm từ Promotions và nhận lại kết quả

– GUI system: ghép lại danh sách và hiển thị lên browser và trả về cho Guest

Thể hiện lên bản vẽ như sau:

Chúng ta nhận thấy để thực hiện được bản vẽ trên chúng ta cần bổ sung các phương thức cho các lớp như sau:

– Products class: bổ sung phương thức GetProductInfo(Product Type): trả về thông tin sản phẩm có loại được truyền vào. Việc này các đối tượng của lớp Products hoàn toàn làm được vì họ đã có thuộc tính ProductType nên họ có thể trả về được thông tin này.

– Prices: bổ sung phương thức GetPrice(ProductID): UnitPrice. Sau khi lấy được ProductID từ Products, GUI gọi phương thức này để lấy giá của sản phẩm từ lớp giá. Các đối tượng từ lớp Prices hoàn toàn đáp ứng điều này.

– Promotions: tương tự bổ sung phương thức GetPromotion(ProductID).

– GUI System(View Product Page): bổ sung phương thức DisplayProductList(List of product) để hiển thị danh sách lên sản phẩm. Ngoài ra, bạn cần có thêm một phương thức ViewProductbyType(ProductType) để mô tả chính hoạt động này khi người dùng kích chọn.

Như vậy, chúng ta thấy các phương thức trên đều thực hiện được trên các đối tượng của các lớp nên thiết kế của trên là khả thi. Bổ sung các phương thức trên vào các Class tương ứng chúng ta có bản vẽ Class Diagram như sau:

Hoàn tất sequence diagram cho tất cả các Use Case chúng ta sẽ hoàn thành việc thiết kế, đồng thời cũng hoàn tất bản vẽ Class Diagram.

2. Kết luận

Bản vẽ Squence Diagram có vai trò quan trọng trong việc thiết kế hệ thống. Đồng thời giúp chúng ta kiểm tra lại quá trình phân tích, thiết kế trước đây cũng như hoàn thành bản vẽ Class Diagram. Việc sử dụng thành thạo bản vẽ này giúp các bạn rất nhiều trong việc phân tích và thiết kế phần mềm.

Trong bài tiếp theo chúng ta sẽ bàn về Component Diagram và Deployment Diagram, những bản vẽ cuối cùng cho việc phân tích và thiết kế hướng đối tượng sử dụng UML. Mời các bạn đọc tiếp.

Bài tiếp: Bản vẽ Component Diagram

Bài trước: Bản vẽ Sequence Diagram

Thự Hành Xây Dựng Bản Vẽ Activity Diagram

Trong bài trước chúng ta đã nắm được khái niệm, các thành phần, cách xây dựng và ứng dụng của Activity Diagarm. Bây giờ, chúng ta áp dụng nó để phân tích nghiệp vụ cho hệ thống eCommerce mà chúng ta đã xem xét trong bài số 3 của chuyên mục này.

Xây dựng Activity Diagram cho hệ thống eCommerceBước 1: Xác định các nghiệp vụ cần phân tích.

Trước tiên, chúng ta xem xét các Use Case. Về nguyên tắc bạn phải phân tích và mô tả tất cả các nghiệp vụ của hệ thống để làm rõ hệ thống. Xem xét bản vẽ Use Case Diagram chúng ta đã vẽ ở bài 3, chúng ta có thể thấy các Use Case sau cần làm rõ: – Xem sản phẩm theo chủng loại – Thêm sản phẩm theo nhà cung cấp – Thêm giỏ hàng – Chat – Quản lý đơn hàng – Thanh toán – Theo dõi chuyển hàng – Đăng nhập

Tiếp theo, chúng ta bắt đầu phân tích và vẽ cho chức năng xem sản phẩm theo chủng loại.

Để thực hiện chức năng xem sản phẩm theo chuẩn loại hệ thống sẽ thực hiện như sau: – Điều kiện ban đầu: ở trang chủ – Điều kiện kết thúc: hiển thị xong trang sản phẩm

Các bước như sau: – Người dùng chọn loại sản phẩm. – Hệ thống sẽ lọc lấy loại sản phẩm tương ứng, sau đó lấy giá, lấy khuyến mãi cho tất cả các sản phẩm đã được chọn và hiển thị lên màn hình. – Người dùng xem sản phẩm.Bước 3: Thực hiện bản vẽ – Chúng ta thấy có 2 đối tượng tham gia vào giao dịch này là Người dùng và Hệ thống. Chúng ta nên dùng Swimlance để thể hiện 2 đối tượng trên.

– Hành động tiếp theo là Guest chọn loại sản phẩm

Kết luận

Bản vẽ Activity Diagram sẽ giúp bạn mô tả nghiệp vụ của hệ thống một cách nhanh chóng, nó là công cụ hiệu quả trong việc mô tả hoạt động nghiệp vụ của hệ thống. Do vậy, các bạn hãy thực hành và sử dụng thành thạo bản vẽ này để thuận lợi trong việc phân tích, thiết kế hệ thống sau này.

Trong bài tiếp theo chúng ta sẽ thiết kế các chức năng của hệ thống thông qua việc sử dụng Sequence Diagram. Mời các bạn đọc tiếp.

Bài tiếp: Bản vẽ Sequence Diagram

Bài trước: Bản vẽ Activity Diagram

How To Draw Sequence Diagram?

How to Draw Sequence Diagram?

A sequence diagram is a kind of UML diagram that is used primarily to show the interactions between objects that are represented as lifelines in a sequential order.

Creating sequence diagram

Perform the steps below to create a UML sequence diagram Visual Paradigm uml diagram tools.

In the New Diagram window, select Sequence Diagram.

Enter the diagram name and description. The Location field enables you to select a model to store the diagram.

Creating

actor

Creating lifeline

Alternatively, a much quicker and more efficient way is to use Resource Catalog:

Move your mouse pointer over the source lifeline.

Press on the Resource Catalog button and drag it out.

Release the mouse button at the place where you want the lifeline to be created.

A new lifeline will be created and connected to the

actor

/lifeline with a message. Enter its name and press Enter to confirm editing.

Auto extending activation

When create message between lifelines/actors, activation will be automatically extended.

Using sweeper and magnet to manage sequence diagram

The picture below shows the actor Inspector Assistant is being swept towards right, thus new room is made for new lifelines.

The picture below shows the message specify visit time is being swept downwards, thus new room is made for new messages.

The picture below shows when drag the magnet upwards, shapes below dragged position are pulled upwards.

Creating combined fragment for messages

A combined fragment of selected type will be created to cover the messages.

Adding/removing covered lifelines

After you’ve created a combined fragment on the messages, you can add or remove the covered lifelines.

Move the mouse over the combined fragment and select Add/Remove Covered Lifeline… from the pop-up menu.

As a result, the area of covered lifelines is extended or narrowed down according to your selection.

Managing Operands

After you’ve created a combined fragment on the messages, you can also add or remove operand(s).

Developing sequence diagram with quick editor or keyboard shortcuts

In sequence diagram, an editor appears at the bottom of diagram by default, which enables you to construct sequence diagram with the buttons there. The shortcut keys assigned to the buttons provide a way to construct diagram through keyboard. Besides constructing diagram, you can also access diagram elements listing in the editor.

Editing lifelines

There are two panes, Lifelines and Messages. The Lifelines pane enables you to create different kinds of actors and lifelines.

Button Shortcut Description

Alt-Shift-A To create an

actor

Alt-Shift-L To create a general lifeline

Alt-Shift-E

Alt-Shift-C

Alt-Shift-B

Alt-Shift-O To open the specification of the element chosen in quick editor

Ctrl-Del To delete the element chosen in quick editor

Ctrl-L To link with the diagram, which cause the diagram element to be selected when selecting an element in editor, and vice versa

Editing messages

The Messages pane enables you to connect lifelines with various kinds of messages.

Button Shortcut Description

Alt-Shift-M To create a message that connects actors/lifelines in diagram

Alt-Shift-D To create a duration message that connects actors/lifelines in diagram

Alt-Shift-C To create a create message that connects actors/lifelines in diagram

Alt-Shift-S To create a self message on an

actor

/lifeline in diagram

Alt-Shift-R To create a recursive message on an

actor

/lifeline in diagram

Alt-Shift-F To create a found message that connects to an

actor

/lifeline

Alt-Shift-L To create a lost message from an

actor

/lifeline

Alt-Shift-E To create a reentrant message that connects actors/lifelines in diagram

Ctrl-Shift-Up To swap the chosen message with the one above

Ctrl-Shift-Down To swap the chosen message with the one below

Ctrl-R To revert the direction of chosen message

Alt-Shift-O To open the specification of the message chosen in quick editor

Ctrl-Del To delete the message chosen in quick editor

Ctrl-L To link with the diagram, which cause the message to be selected when selecting a message in editor, and vice versa

Expanding and collapsing the editor

Setting different ways of numbering sequence messages

You are able to set the way of numbering sequence messages either on diagram base or frame base.

Diagram-based sequence message

If you choose Single Level, all sequence messages will be ordered with integers on diagram base. On the other hand, if you choose Nested Level, all sequence messages will be ordered with decimal place on diagram base.

Frame-based sequence message

When you set the way of numbering sequence messages on frame base, the sequence messages in frame will restart numbering sequence message since they are independent and ignore the way of numbering sequence message outside the frame.

Related Resources

The following resources may help you to learn more about the topic discussed in this page.

Cách Đọc Bản Vẽ Xây Dựng Cơ Bản

Khi có ý định xây nhà, bạn có thể xin bản thiết kế nhà của người khác do quá thích thiết kế nhà họ hoặc nhờ đến sự tư vấn của kiến trúc sư để lên ý tưởng. Tuy nhiên, bạn không biết cách đọc bản vẽ xây dựng nên ngôi nhà được xây dựng không như ý muốn của bạn. Không chỉ dừng lại ở xây dựng nhà ở, bất kì công trình nào cũng vậy. Nếu bản vẽ không được đọc chính xác sẽ dẫn đến công trình xây dựng không đúng với dự tính ban đầu. Bài viết này của Kho Thép Xây Dựng sẽ giúp bạn nắm bắt được cách đọc bản vẽ xây dựng cơ bản để làm chủ công trình của mình.

Kí hiệu trong bản vẽ xây dựng

Thông thường, bạn phải là người học tập, nghiên cứu, làm việc trong lĩnh vực xây dựng thì mới có thể đọc được bản vẽ xây dựng. Tuy nhiên, Kho Thép Xây Dựng sẽ giúp bạn học cách đọc bản vẽ xây dựng cơ bản.

Ở mỗi hạng mục thi công, mỗi bộ phận của công trình sẽ phải sử dụng một loại vật liệu khác nhau. Điều này cũng được thể hiện rõ ràng trên bản vẽ. Chính vì vậy bạn cần nắm vững kí hiệu vật liệu, đọc được kí hiệu vật liệu tức là bạn đã đọc được đến 30% bản vẽ.

Quy định chung trong cách đọc bản vẽ xây dựng

Quy định khung bản vẽ và khung tên

Trong cách đọc bản vẽ xây dựng, khung bản vẽ có hình dạng là một hình chữ nhật và dùng giới hạn phần giấy để vẽ hình. Khung bản vẽ được vẽ bằng nét liền đậm, với khổ giấy A0 và A1 thì cách mép tờ giấy đã xén 10mm; đối với khổ giấy A2, A3 và A4 thì cách mép giấy 5mm.

Đối với khung tên trong cách đọc bản vẽ xây dựng thì được quy định phải vẽ bằng nét đậm và bắt buộc đặt ở phía dưới, góc bên phải sát với khung bản vẽ. Bản vẽ có thể vẽ ngang hoặc dọc theo chiều của tờ giấy, khung tên phải được vẽ theo chiều đọc của bản vẽ, hướng đọc của khung tên trùng với hướng đọc của bản vẽ.

Thông thường, đối với bản vẽ của các công ty xây dựng, khung tên sẽ gồm có những thông tin sau:

Tham khảo : báo giá thép việt úc

Quy định về nét vẽ trong bản vẽ xây dựng

Tỉ lệ của bản vẽ là tỉ số kích thước đo trên bản vẽ và kích thước đo thực tế của vật thể. Tỉ lệ được quyết định bởi nhiều yếu tố như khổ bản vẽ, kích thước, độ phức tạp của vật thể cần biểu diễn… Tùy theo từng trường hợp mà các kiến trúc sư lựa chọn tỉ lệ tương ứng trong các tỉ lệ sau 1:5, 1:10, 1:50, 1:100, 1:200, 1:500, 1:1000 hay 1:2000.

Trên bản vẽ có rất nhiều loại nét vẽ khác nhau, mỗi loại nét lại biểu thị một dụ ý khác nhau. Chính vì vậy, để đọc được bản vẽ đúng cần nắm chắc kí hiệu và ý nghĩa của từng loại nét vẽ.

Khi xảy ra trường hợp hai hay nhiều nét vẽ trùng nhau thì bạn nên chú ý nét vẽ theo thứ tự ưu tiên sau để đọc bản vẽ đúng:

Nét liền đậm: đường bao thấy, cạnh thấy

Nét đứt: đường bao khuất, cạnh khuất

Nét chấm gạch mảnh: giới hạn mặt phẳng cắt có hai nét đậm ở hai đầu

Nét chấm gạch mảnh: đường tâm, trục đối xứng

Nét liền mảnh: đường kích thước

Quy định ghi kích thước trên bản vẽ xây dựng

Mọi thứ biểu thị trên bản vẽ kĩ thuật đều phải tuân theo quy định nghiêm ngặt và cách ghi kích thước cũng vậy. Cách ghi kích thước trên bản vẽ có một số quy định chung sau:

Kích thước ghi trên bản vẽ là kích thước thật, không phụ thuộc vào tỉ lệ

Đơn vị đo kích thước dài là mm, không ghi đơn vị sau số kích thước

Đơn vị đo cao trình là m, không ghi đơn vị sau số kích thước

Đơn vị đo góc là độ, phút, giây, phải ghi đơn vị sau số kích thước

Bên cạnh những quy định trên, khi ghi kích thước sẽ gồm có 3 thành phần được vẽ theo thứ tự lần lượt: đường dóng, đường kích thước và con số kích thước.

Cách đọc bản vẽ kết cấu thép xây dựng

B1: Xem cách bố trí cốt thép trên hình chiếu chính, sau đó căn cứ vào số hiệu của thanh thép, tìm vị trí đúng trên các mặt cắt để biết vị trí cốt thép ở các đoạn khác nhau của kết cấu.

B2: Xem hình khai triển của cốt thép hoặc hình dạng cốt thép trong bảng kê.

B3: Chú ý tỉ lệ của mặt cắt và hình chiếu.

B4: Đọc kĩ các thông tin trên khung tên.

B5: Nắm chắc kí hiệu quy ước dùng trên bản vẽ.

Hi vọng những chia sẻ trên của chúng tôi sẽ giúp ích cho bạn. Đừng quên thường xuyên theo dõi website: chúng tôi để biết thêm nhiều thông tin bổ ích và liên hệ ngay với Kho Thép Xây Dựng chúng tôi qua số hotline: 0911.244.288 để được tư vấn và hỗ trợ.

Tác giả : Smarthomehn

Bạn đang đọc nội dung bài viết Thực Hành Xây Dựng Bản Vẽ Sequence Diagram trên website Techcombanktower.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!