Đề Xuất 12/2022 # Soạn Anh 9: Unit 7. Speak / 2023 # Top 17 Like | Techcombanktower.com

Đề Xuất 12/2022 # Soạn Anh 9: Unit 7. Speak / 2023 # Top 17 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Soạn Anh 9: Unit 7. Speak / 2023 mới nhất trên website Techcombanktower.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Unit 7. Saving Energy – Tiết kiệm năng lượng

3. SPEAK (Trả lời câu hỏi trang 58-59 SGK Tiếng anh 9)

a) Look at the expression in the tables and pictures. Make suggestion about how to save energy./(Nhìn vào các diễn đạt trong bảng và các bức tranh. Đưa ra đề nghị về cách tiết kiệm năng lượng.) Example:

A. I think we should turn off the faucet.

I suggest fixing the faucet.

C. Why don’t we switch off the fan? Shall we have an electrician mend the fan?

D. I think we should turn off the air conditioner.

E. Let’s switch off the lights and the TV.

F. I suggest fixing the faucet in the bathroom.

G. I think we should use bikes instead of motorbikes.

H. Why don’t we use the public buses?

Ví dụ:

A. Tôi nghĩ chúng ta nên tắt vòi nước.

Tôi đề nghị sửa vòi nước.

B. Tôi đề nghị tắt bếp điện. / Tôi đề nghị sửa bếp điện. Nó có thể bị hỏng.

C. Tại sao chúng ta không tắt quạt máy./ Chúng ta sẽ nhờ một thợ điện để sửa quạt máy nhỉ?

D. Tôi nghĩ chúng ta nên tắt điều hòa.

E. Hãy tắt đèn và tivi.

F. Tôi đề nghị sửa vòi nước trong nhà tắm.

G. Tôi nghĩ chúng ta nên sử dụng xe đạp thay vì xe máy.

H. Tại sao chúng ta không sử dụng xe buýt công cộng?

b) Work in a group of four. Work out an action plan to save energy for your class. The expression and ideas in section / Example: (Làm việc trong một nhóm bốn bạn. Lập một chương trình hành động tiết kiệm năng lượng cho lớp của bạn. Các cách diễn đạt và ý tưởng ở phần a) có thể giúp bạn.)

A: I think we should take a shower instead of a bath to save energy.

B: That’s a good idea.

C: How about making poster on energy saving and hanging them around our school?

Chú ý: Phần được gạch chân học sinh có thể thay đổi phù hợp với ý kiến cá nhân của mình. Ví dụ:

D: Great! Let’s do that.

A: Tôi nghĩ chúng ta nên tắm vòi sen thay vì bồn tắm để tiết kiệm năng lượng.

B: Ý kiến hay đó!

C: Còn về việc làm những bảng áp phích về tiết kiệm năng lượng và treo quanh trường học thì sao?

Gợi ý 1:

D: Tuyệt vời! Hãy làm thế đi!

A: I think we should use compact light bulb instead of incandescent light bulb to save energy.

B: That’s a good idea.

C: How about making some cards on energy saving and send them to all classes?

D: That’s a great idea! Let’s do that together.

A: Mình nghĩ chúng ta nên sử dụng bóng đèn tiết kiệm thay vì bóng đèn sợi đốt để tiết kiệm năng lượng.

B: Ý kiến hay đó!

C: Còn về việc làm những tấm thẻ về tiết kiệm năng lượng và gửi chúng đến tất cả các lớp?

A: I think we should open all the doors and windows in the morning to light up the room instead of turn on all the light to save energy.

B: That’s an effective idea.

C: How about making Power Point presentation about saving energy and present it to all students?

D: That’s a great idea! Let’s do that together.

A: Mình nghĩ chúng ta nên mở tất cả các cửa chính và cửa sổ vào ban ngày để làm sáng phòng thay vì bật tất cả đèn để tiết kiệm năng lượng.

B: Ý kiến hiệu quả đó!

C: Còn về việc làm những bài thuyết trình Power Point về tiết kiệm năng lượng và thuyết trình chúng đến tất cả học sinh?

Soạn Anh 9: Unit 6. Speak / 2023

Unit 6. The Environment – Môi trường

3. SPEAK (Trả lời câu hỏi trang 49-50 SGK Tiếng anh 9)

a) Try to persuade your partner into doing the following things to protect the environment. Use the expressions and the idea clues given. Follow the example./ (Hãy cố gắng thuyết phục bạn cùng lớp để thực hiện những điều sau để bảo vệ môi trường. Sử dụng các sự diễn đạt, những gợi ý đã cho sẵn. Làm theo ví dụ.)

I think you should… Why don’t you…?

Won’t you…? Why not…?

It would be better if you… What/How about..?

– Use banana leaves to wrap food. (plastic bags arc very hard to dissolve / save paper)

– Reuse and recycle bottles and cans. (reduce garbage / save natural resources)

– Not throw trash onto the water. (keep the water clean / polluted water can directly do harm to people’s health and kill fish)

– Go to school or go to work by bike. (save energy / keep the air cleaner)

– Put garbage bins around the schoolyard. (prevent lazy students from throwing trash / keep the schoolyard clean)

– Use public buses instead of motorbikes. (avoid traffic jams / reduce exhaust fume / save energy)

Examples:

A: I think it would be better if we use banana leaves instead of paper or plastic bags to wrap food.

B: Why? How come?

A: Because plastic bags are very hard to dissolve, they will cause pollution. And if we use less paper, we can save trees in the forest. That’s how we can save the environment.

Tôi nghĩ bạn nên… Tại sao bạn không…?

Bạn sẽ không…? Tại sao không…?

Sẽ tốt hơn nếu bạn… Còn về việc…?

– Dùng lá chuối để bọc thức ăn. (những túi nhựa khó phân hủy/ tiết kiệm giấy)

– Tái sử dụng và tái chế chai lọ và hộp thiếc. (giảm rác thải/ tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên)

– Không quăng rác lên mặt nước. (giữ cho nước sạch/ nước ô nhiễm có thể gây hại trực tiếp cho sức khoẻ con người: giết chết cá/ tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên)

– Đi học hay đi làm bằng xe đạp. (tiết kiệm năng lượng/ giữ không khí sạch hơn)

– Đặt thùng rác chung quanh sân trường. (ngăn chặn những học sinh lười biếng quăng rác lung tung/ giữ sân trường sạch sẽ).

– Sử dụng xe buýt công cộng thay vì đi xe gắn máy. (tránh kẹt xe/ giảm lượng khí thải/ tiết kiệm năng lượng)

Ví dụ:

A: Mình nghĩ sẽ tốt hơn nếu chúng ta dùng lá chuối để bọc thức ăn thay vì dùng giấy và túi nhựa.

B: Tại sao? Sao vậy?

A: Vì túi nhựa rất khó phân hủy, chúng sẽ gây ô nhiễm. Và nếu chúng ta dùng ít giấy đi, chúng ta có thể tiết kiệm được cây trong rừng. Đó là cách chúng ta cứu môi trường.

A: I think it would be better if we reuse and recycle bottles and cans.

B: Why? How come?

A: Because bottles and cans are very hard to dissolve, they will cause pollution. And if we reuse and recycle bottles and cans, we can save natural resources. That’s how we can save the environment.

Chú ý: Phần được gạch chân học sinh có thể thay đổi phù hợp với ý kiến cá nhân của mình.

A: Mình nghĩ sẽ tốt hơn nếu chúng ta tái sử dụng và tái chế những chai và lọ.

B: Tại sao? Bằng cách nào?

A: Bởi vì các chai lọ rất khó phân hủy, chúng sẽ gây ô nhiễm môi trường. Và nếu chúng ta tái sử dụng và tái chế chúng, chúng ta có thể tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên. Bằng cách đó chúng ta có thể bảo vệ môi trường.

Gợi ý 1:

A: I think it would be better if we go to school or go to work by bike instead of motorbike or car.

B: Why should we do that?

A: Because firstly we can save our energy that used in the car or motorbike’s engine and we can also keep the air cleaner with no emission from car and motorbike.

A: Mình nghĩ sẽ tốt hơn nếu chúng ta đến trường hoặc đi làm bằng xe đạp thay vì xe máy hay ô tô.

B: Tại sao chúng ta nên làm điều đó?

A: Bởi vì đầu tiên chúng ta có thể tiết kiệm được năng lượng cái mà được sử dụng trong động ô tô hay xe máy và chúng ta cũng có thể giữ cho không khí sạch hơn vì không có khí thải từ ô tô hay xe máy.

Gợi ý 2:

A: Why not using public buses instead of motorbikes?

B: Why should we do that?

A: Because firstly we can avoid traffic jam caused by too much personal means of transport and beside that, we can reduce exhaust fume so that we can make the air cleaner and protect our environment. Moreover, we can save a lot of energy which can be used for other works.

A: Tại sao chúng ta không sử dụng xe buýt công cộng thay vì xe máy?

B: Tại sao chúng ta nên làm điều đó?

A: Bởi vì đầu tiên chúng ta có thể tránh được tắc đường gây ra bởi việc có quá nhiều phương tiện giao thông cá nhân và bên cạnh đó, chúng ta có thể giảm được khí thải vì thế chúng ta có thể làm cho không khí sạch hơn và bảo vệ môi trường của chúng ta. Hơn thế nữa, chúng ta có thể tiết kiệm được rất nhều năng lượng có thể dung cho nhiều việc khác.

b. Find possible answers to the questionnaire. You can use the ideas in section a). /(Tìm câu trả lời cho các câu hỏi. Bạn có thể sử dụng những quan điểm trong phần a).)

Questionnaire Protecting the environment

How can we …

– save paper? – prevent littering?

– use fewer plastic bags? – reduce air pollution?

– reduce water pollution? – reduce the amount of garbage we produce?

– I think we should write on both sides of the paper.

– I think we should save plastic bags, clean and reuse them.

– I think we shouldn’t throw wastes and garbage into streams, lakes and even oceans.

– I think we should discard/ throw garbage in waste bins.

– I think we should use less private vehicles and don’t release pollutants into the air.

– I think we should try to re-use and recycle things.

Bảng câu hỏi

Bảo vệ môi trường

Bằng cách nào chúng ta có thể…

– tiết kiệm giấy?

– sử dụng ít túi nhựa hơn?

– giảm ô nhiễm nước?

– ngăn chặn xả rác?

– giảm ô nhiễm không khí?

– giảm lượng rác mà chúng ta sản xuất ra?

+ Tôi nghĩ chúng ta nên viết cả 2 mặt của tờ giấy.

+ Tôi nghĩ chúng ta nên tiết kiệm túi nhựa, làm sạch và tái sử dụng chúng.

+ Tôi nghĩ chúng ta không nên vứt rác vào suối, ao hồ và thậm chí đại dương.

+ Tôi nghĩ chúng ta nên sử dụng phương tiện cá nhân ít lại và không thải chất gây ô nhiễm vào không khí.

+ Tôi nghĩ chúng ta nên cố gắng tái sử dụng và tái chế các đồ vật.

Example:

A: I think we should bum trash to reduce the amount of garbage we produce to protect the environment.

B: No, we shouldn’t do that. Fuming trash will pollute air. I think the best way to reduce garbage is to reuse and recycle things.

A: How can we do that? I think only the factory can.

B: What about collecting used paper, bottles and cans every day? It’s not difficult.

A: That’s a good idea! Let’s do that.

Chú ý: Phần được gạch chân học sinh có thể thay đổi phù hợp với ý kiến cá nhân của mình.

Ví dụ:

A: Tôi nghĩ chúng ta nên đốt rác để giảm lượng rác mà chúng ta sản xuất ra để bảo vệ môi trường.

B: Không, chúng ta không nên làm như thế. Khói đốt rác sẽ gây ô nhiễm không khí. Tôi nghĩ cách tốt nhất để giảm rác là tái sử dụng và tái chế các đồ vật.

A: Còn thu gom giấy đã sử dụng, chai lọ mỗi ngày thì sao? Nó không khó.

A: Ý kiến hay đó! Hãy làm thế đi!

Gợi ý :

A: I think we should forbid all personal means of transport to reduce emission and avoid traffic jam

B: No, we shouldn’t do that at all. Think about what will happen with those car and motorbike if they were forbidden. We should encourage people to use public transport instead of their car and motorbike and limit the time for driving motorbike in the city to avoid traffic jam.

A: How can we do that?

B: What about discount for people who use the bus?

A: That’s a good idea!

A: Mình nghĩ chúng ta nên cấm tất cả các phương tiện giao thông cá nhân để giảm khí thải và tránh ách tắc giao thông.

B: Không, chúng ta không nên làm thế với tất cả. Nghĩ xem điều gì sẽ xảy ra với những chiếc ô tô và xe máy nếu chúng bị cấm. Chúng ta nên khuyến khích người dân sử dụng phương tiện công cộng thay vì sử dụng xe ô tô và xe máy của họ và hãy giới hạn thời gian sử dụng xe máy trong thành phố để tránh ách tắc giao thông.

A: Làm thế nào chúng ta có thể thực hiện nó?

B: Việc giảm giá vé cho những người sử dụng xe buýt thì sao?

A: Ý tưởng hay đó!

Xem toàn bộ Soạn Anh 9: Unit 6. The Environment – Môi trường

Unit 3 Lớp 9: Speak / 2023

Unit 3: A trip to the countryside

3. Speak (Trang 24 SGK Tiếng Anh 9)

a) Work with a partner. Read the questions. Then play the role of A and B ask and answer about your partner’s home village using the information in the boxes. (Làm việc với một bạn cùng học. Đọc các câu hỏi. Sau đó đóng vai A và B để hỏi và trả lời về ngôi làng của bạn sử dụng thông tin trong khung.)

1. Làng quê của bạn ở đâu?

2. Nó cách thành phố bao xa?

3. Bạn đi đến đó bằng cách nào/ bằng phương tiện gì?

4. Mất bao lâu để đi đến đó?

5. Mọi người làm gì để sinh sống ở làng quê bạn?

6. Làng bạn có sông không?

Gợi ý hỏi và trả lời:

A: Where is your home village?

B: It’s to the west of the city. And where is your home village?

A: It’s to the south of the city. How far is your home village from here?

B: 15 kilometers away. And your village?

A: It’s 30 kilometers far from here. How do you travel there?

B: I usually go by motorbike. What about you?

A: I go by bus. An hour. How long does it take you?

B: 50 minutes. What do the people in your village do for a living.

A: They plant rice and vegetable. And what about the people in your village?

B: They plant rice and raise cattle.

A: Is there a river in your village?

B: No, but there is a big lake. And your village? Does it have a river?

A: Yes. There’s a river flowing across my village

b) Now ask and answer about your real home village. If you do not have a home village, make up information similar to those in box A or B. (Bây giờ hỏi và trả lời về ngôi làng thực của bạn. Nếu bạn không có, bạn hãy tự tạo những thông tin tương tự như những thông tin ở khung A và B.)

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: chúng tôi

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

unit-3-a-trip-to-the-countryside.jsp

Unit 1 Lớp 9: Speak / 2023

Unit 1: A visit from a pen pal

3. Speak (Trang 8 SGK Tiếng Anh 9)

a) Nga is talking to Maryam. They are waiting for Lan outside her school. Put their dialogue in the correct order and copy it into your exercise book. Then read it with your partner. Start like this: ( Nga đang nói chuyện với Maryam. Họ đang chờ Lan bên ngoài trường học của cô. Hãy đặt bài đối thoại của họ đúng thứ tự và chép nó vào tập bài tập của em. Bắt đầu như thế này:)

Gợi ý:

1. A: Hello. You must be Maryam

5. A: Pleased to meet you. Let me introduce myself, I’m Nga.

b. B: Pleased to meet you, Nga. Are you one of Lan’s classmates?

4. A: Yes, I am. Are you enjoying your stay in Vietnam?

d. B: Oh, ves, very much. Vietnamese people are very friendly and Ha Noi is a very interesting city.

2. A: Do you live in a city, too?

e. B: Yes. I live in Kuala Lumpur. Have you been there?

3. A: No. Is it very different from Ha Noi?

a. B: The two cities are the same in some ways.

6. A: I see. Oh! Here’s Lan. Let’s go.

b. Now you are talking to Maryam’s friends. Introduce yourself. Make similar dialogues. Take turns to be one of Maryam’s friends (Bây giờ em đang nói chuyện với các bạn của Maryam, hãy tự giới thiệu và thực hiện những bài đối thoại tương tự. Thay phiên làm một trong người bạn của Maryam.)

1.

You: Hello. You must be Yoko.

Yoko: That’s right. I am.

You: Pleased to meet you, Yoko. Let me introduce myself. T’m Hoa.

Yoko: I’leased to meet you, too. Are you one of Lan’s classmates?

You: Yes, I am. Are you enjoying your stay in Viet Nam?

Yoko: Oh, yes, very much. Vietnamese people are very friendly and helpful. Ha Noi is an interesting city.

You: Do you live in a city too, Yoko?

Yoko: Yes. I live in Tokyo, a big busy capital city of -Japan. Have you been there?

You: No. Is it very different from Hanoi?.

Yoko: I think there are some differences. Tokyo is much larger than Ha Noi. It’s a busy industrial city.

You: How do you like Hanoi?

Yoko: I think it’s very interesting. It has old temples and ancient historical remains (đi tích văn hóa cổ).

You: Oh! Here’s Lan. Let’s go.

Yoko and Maryam: OK.

2.

You: Hello. You must be Paul.

Paul: That’s right. I am.

You: Pleased to meet you, Paul. Let me introduce myself. I’m Mai.

Paul: Pleased to meet you, Mai. Are you one of Lan’s classmates?

You: Yes, I am. Are you enjoying your stay in Viet Nam?

Paul: Oh, yes, very much. Vietnamese people arf very friendly and Ha Noi is an interesting city.

You: Do you live in a city too, Paul?

Paul: Yes. I live in Liverpool, an industrial city in north of England.

You: Is it very different from Ha Noi?

Paul: I think the two cities are the same in some ways.

You: How do you like Viet Nam ?

Paul: Vietnamese people are very friendly. The food is very good and the beaches are very beautiful.

3.

You: Hello. You must be Jane.

Jane: That’s right. I am.

You: Pleased to meet you. Jane. Let me introduce myself. I’m Nam.

Jane: Pleased to meet you too, Nam. Are you one of Lan’s classmates?

You: Yes, I am. Where’re you from, Jane?

Jane: I’m from Perth, a quiet small town in Australia.

You: Is it different from Ha Noi?

Jane: The two cities are the same in some ways. Have you been there?

You: No. How do you like Viet Nam?

Jane: Viet Nam is a beautiful country and has ancient temples and churches. The people here are very friendly, too.

You: What do you like in Viet Nam, especially?

Jane: I love “Áo dài”, Vietnamese food and especially “nem”.

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: chúng tôi

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

unit-1-a-visit-from-a-pen-pal.jsp

Bạn đang đọc nội dung bài viết Soạn Anh 9: Unit 7. Speak / 2023 trên website Techcombanktower.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!