Đề Xuất 8/2022 # Mẫu Quy Chế Hoạt Động Của Các Phòng Ban, Đơn Vị Trực Thuộc, Hội Đồng Quản Trị Và Quy Chế Giám Đốc Công Ty # Top Like | Techcombanktower.com

Đề Xuất 8/2022 # Mẫu Quy Chế Hoạt Động Của Các Phòng Ban, Đơn Vị Trực Thuộc, Hội Đồng Quản Trị Và Quy Chế Giám Đốc Công Ty # Top Like

Xem 7,128

Cập nhật nội dung chi tiết về Mẫu Quy Chế Hoạt Động Của Các Phòng Ban, Đơn Vị Trực Thuộc, Hội Đồng Quản Trị Và Quy Chế Giám Đốc Công Ty mới nhất ngày 08/08/2022 trên website Techcombanktower.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến nay, bài viết này đã thu hút được 7,128 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Quy Chế Là Gì? Hiểu Thế Nào Cho Đúng Quy Chế, Quy Định Và Quy Trình?
 • Hướng Dẫn Xây Dựng Quy Chế Nội Bộ Cho Doanh Nghiệp
 • Hướng Dẫn Xây Dựng Quy Chế Làm Việc Của Cấp Ủy
 • Mẫu Quy Chế Chi Tiêu Nội Bộ Công Ty, Doanh Nghiệp
 • Mẫu Quy Chế Tài Chính Công Ty Cổ Phần Và Công Ty Tnhh 2022
 • Tư vấn về quy chế của tổng giám đốc ? Xin mẫu quy chế hoạt động của hội đồng quản trị và quy chế hoạt động của giám đốc, tổng giám đốc công ty và các vấn đề khác Công ty luật Minh Khuê cung cấp mẫu quy chế mẫu thuộc để Quý khách hàng tham khảo và áp dụng trong thực tế:

  1. Mẫu quy chế hoạt động của các phòng ban, đơn vị trực thuộc

  Công ty luật Minh Khuê cung cấp mẫu quy chế hoạt động của các phòng ban, đơn vị trực thuộc để Quý khách hàng tham khảo và áp dụng trong thực tế:

  (V/v: Ban hành Quy chế hoạt động của các phòng ban, đơn vị trực thuộc)

  – Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam Luật số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2022;

  (Ban hành kèm theo Quyết định số………./QĐ-HĐQT ngày……tháng……năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Tư vấn và ………)

  Điều 7. Tổng giám đốc tổ chức thực hiện các quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư ngắn hạn, dài hạn của Công ty

  Điều 10. Quan hệ giữa Tổng giám đốc và các chức danh quản lý khác trong Công ty

  Điều 13. Quan hệ giữa Tổng Giám đốc với các Chi nhánh công ty và các công ty có cổ phần, vốn góp của Công ty

  Điều 15. Cơ chế điều hành của Tổng Giám đốc và bộ máy giúp việc

  Điều 19. Chức năng, nhiệm vụ của Phòng hành – Tổng hợp về hành chính văn phòng

  44.3. Kiểm tra báo cáo tài chính

  44.4. Kiểm tra công tác quản lý, điều hành

  Điều 45. Quan hệ với Hội đồng quản trị

  THAM KHẢO VÀ DỊCH VỤ TƯ VẤN LIÊN QUAN:

  3. Dự thảo xây dựng quy chế giám đốc công ty

  Công ty luật Minh Khuê cung cấp mẫu “Dự thảo xây dựng quy chế giám đốc công ty” để quý khách hàng tham khảo. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ trực tiếp với Chúng tôi để được tư vấn, hỗ trợ:

  DỰ THẢO XÂY DỰNG QUY CHẾ GIÁM ĐỐC CÔNG TY

  1.4. Quy chế Ban kiểm soát công ty Cổ phần …….

  Quy chế này điều chỉnh việc tổ chức và hoạt động của Giám đốc Công ty, bộ máy điều hành và mối quan hệ phối hợp giữa bộ máy điều hành Công ty và bộ máy quản lý (Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát) của Công ty Cổ phần ……

  Giám đốc do Hội đồng quản trị bổ nhiệm hoặc thuê người Việt Nam hoặc người nước ngoài theo quy định của pháp luật. Giám đốc là người điều hành hoạt động hàng ngày của công ty và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao. Hội đồng quản trị có thể bãi nhiễm Giám đốc với ít nhất 2/3 số thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết tán thành.

  Các Phó Giám đốc, Kế toán trưởng do Hội đồng quản trị bổ nhiệm hoặc thuê theo đề nghị của Giám đốc, là người giúp việc Giám đốc thực hiện các nhiệm vụ do Giám đốc phân công.

  Các chức danh quản lý khác do Giám đốc bổ nhiệm sau khi có ý kiến chấp thuận của Hội đồng quản trị.

  Điều 7: Tổ chức thực hiện các quyết định của Đại hội đồng cổ đông và của Hội đồng quản trị , kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư ngắn hạn, dài hạn của công ty đã được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị thông qua.

  Điều 8: Kiến nghị phương án tài chính

  Điều 9: Xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực trình Hội đồng quản trị phê duyệt

  Điều 10: Xây dựng chiến lược phát triển công nghệ thị trường trình Hội đồng quản trị phê duyệt

  Điều 11: Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức chức danh quản lý trong Công ty, trừ các chức danh do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức

  Giám đốc công ty con, Trưởng chi nhánh, Văn phòng đại diện trong và ngoài nước cử người quản lý phần vốn của công ty tại các công ty Trách nhiệm hữu hạn 02 thành viên và công ty cổ phần, doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài.

  12.1. Những hợp đồng Giám đốc được ký khi được uỷ quyền hoặc phê chuẩn của Hội đồng quản trị.

  Điều 13: Mối quan hệ giữa Giám đốc với Hội đồng quản trị

  Điều 14: Mối quan hệ giữa Giám đốc và Ban Kiểm soát

  Điều 15: Uỷ quyền

  Điều 16: Từ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm

  Khi Giám đốc muốn từ nhiệm phải có đơn gửi Hội đồng quản trị. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đơn, Hội đồng quản trị phải xem xét và quyết định.

  Giám đốc bị miễn nhiệm khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây:

  Giám đốc bị Hội đồng quản trị bãi nhiễm trong các trường hợp sau:

  Điều 17: Bồi thường thiệt hại

  Khi Công ty không thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn phải trả mà không thông báo kịp thời với Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và các chủ nợ; không tìm được biện pháp khắc phục để duy trì hoạt động của công ty thì phải chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra nếu lỗi là do quyết định điều hành của mình gây nên thì phải bồi thường.

  Điều 18: Tiêu chuẩn tuyển chọn Phó Giám đốc, Kế toán trưởng

  Điều 19: Quan hệ giữa Giám đốc với Phó Giám đốc

  Điều 20: Quan hệ giữa Giám đốc với Kế toán trưởng

  Điều 21: Quan hệ giữa Giám đốc với Trưởng phòng Tổ chức lao động và Trưởng phòng Hành chính

  c. Giúp Giám đốc phân cấp các đơn vị thuộc lĩnh vực mình phụ trách.

  Điều 22: Quan hệ giữa Giám đốc với Trưởng phòng Kinh doanh-Thị trường và Trưởng phòng Quản lý Xây dựng và Đầu tư

  Trưởng phòng Kinh doanh-Thị trường giúp Giám đốc trong cácnhiệm vụ sau:

  Trưởng phòng Quản lý Xây dựng và Đầu tư giúp Giám đốc trong các nhiệm vụ sau:

  Điều 23: Cơ chế điều hành của Giám đốc và bộ máy giúp việc

  Điều 24: Hiệu lực thi hành

  Quy chế này có hiệu lực từ ngày ban hành, Giám đốc, các Phó Giám đốc và các cán bộ quản lý Công ty có nghĩa vụ thực hiện nghiêm chỉnh.

  5. Dịch vụ luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp tại tòa án .

  6. Luật sư tranh tụng tại tòa án và đại diện ngoài tố tụng ;

  4. Mẫu quy chế hoạt động của tổ công tác liên ngành

  Để có sự phối hợp tốt giữa các ngành trong việc tạo ra môi trường thuận lợi cho DN

  Việc quản lý doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh ……….. tuy đã có nhiều cải tiến tích cực nhưng vẫn chưa đủ hấp dẫn các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Ý thức quản lý nhà nước của cán bộ công chức vẫn chưa theo kịp yêu cầu của tình thần hỗ trợ giúp đỡ các nhà đầu tư.

  3.

  Các thành viên TCT nhận lương tại cơ quan chủ quản của mình;

  5. Tư vấn về quy chế của tổng giám đốc ?

  Kính gửi Luật sư! Luật sư cho mình hỏi làm tổng giám đốc của công ty cổ phần có được làm giám đốc hay tổng giám đốc công ty khác không?

  Tôi xin cảm ơn!

  Về vấn đề bạn thắc mắc được Luật doanh nghiệp 2022 quy định tại điều 162 về giám đốc, tổng giám đốc công ty cổ phần như sau:

  Điều 162. Giám đốc, Tổng giám đốc công ty

  1. Hội đồng quản trị bổ nhiệm một thành viên Hội đồng quản trị hoặc thuê người khác làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

  2. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty; chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện quyền, nghĩa vụ được giao.

  Nhiệm kỳ của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc không quá 05 năm và có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

  3. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc có quyền và nghĩa vụ sau đây:

  b) Tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;

  c) Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty;

  d) Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của công ty;

  đ) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;

  e) Quyết định tiền lương và lợi ích khác đối với người lao động trong công ty, kể cả người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;

  g) Tuyển dụng lao động;

  h) Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;

  i) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

  4. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc phải điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, hợp đồng lao động ký với công ty và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. Trường hợp điều hành trái với quy định tại khoản này mà gây thiệt hại cho công ty thì Giám đốc hoặc Tổng giám đốc phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và phải bồi thường thiệt hại cho công ty.

  5. Đối với công ty đại chúng, doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật này và công ty con của doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 88 của Luật này thì Giám đốc hoặc Tổng giám đốc phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây:

  a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật này;

  b) Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp, Kiểm soát viên của công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp tại công ty và công ty mẹ;

  c) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh của công ty.

  Như vậy, căn cứ quy định trên thì Luật doanh nghiệp 2022 không hề có quy định cấm tổng giám đốc, giám đốc công ty cổ phần không được làm giám đốc, tổng giám đốc của doanh nghiệp khác. Chính vì vậy, nên giám đốc, tổng giám đốc công ty cổ phần hoàn toàn có quyền được phép làm giám đốc hoặc tổng giám đốc của một doanh nghiệp khác vì hiện nay theo quy định tại Hiến pháp 2013 thì công dân được quyền làm những việc mà pháp luật không cấm nên nếu như pháp luật không cấm thì chúng ta hoàn toàn có quyền thực hiện mà không vi phạm quy định của pháp luật

  Có thể đồng thời làm giám đốc công ty cổ phần và doanh nghiệp tư nhân được không?

  Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: hoặc gửi qua email: Tư vấn chức danh giám đốc trong công ty cổ phần Tư vấn pháp luật doanh nghiệp qua Email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

  Bộ phận Tư vấn Pháp luật Doanh nghiệp – Công. tyluật Minh Khuê

  --- Bài cũ hơn ---

 • Thế Nào Là Quy Chế, Quy Định, Quy Trình?
 • Mẫu Nội Quy Công Ty, Nội Quy Quy Chế Lao Động Công Ty 2022
 • Tư Vấn Xây Dựng, Soạn Thảo Quy Chế Nội Bộ Công Ty
 • Soạn Bài Quá Trình Tạo Lập Văn Bản
 • Hướng Dẫn Soạn Bài Quá Trình Tạo Lập Văn Bản
 • Bạn đang đọc nội dung bài viết Mẫu Quy Chế Hoạt Động Của Các Phòng Ban, Đơn Vị Trực Thuộc, Hội Đồng Quản Trị Và Quy Chế Giám Đốc Công Ty trên website Techcombanktower.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100