Đề Xuất 1/2023 # Kế Toán Tổng Hợp Và Kế Toán Nội Bộ: Liệu Mọi Người Đã Hiểu Đúng? # Top 6 Like | Techcombanktower.com

Đề Xuất 1/2023 # Kế Toán Tổng Hợp Và Kế Toán Nội Bộ: Liệu Mọi Người Đã Hiểu Đúng? # Top 6 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Kế Toán Tổng Hợp Và Kế Toán Nội Bộ: Liệu Mọi Người Đã Hiểu Đúng? mới nhất trên website Techcombanktower.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Kế toán tổng hợp và kế toán nội bộ là hai vị trí công việc phổ biến ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam, luôn được tuyển dụng nhiều nhất. Tuy nhiên có khá nhiều người chưa thể phân biệt công việc của hai vị trí kế toán này. Do vậy hôm nay Trung tâm đào tạo kế toán NewTrain sẽ giúp các bạn hiểu thêm về công việc của kế toán nội bộ và kế toán tổng hợp. 

1. Kế toán tổng hợp

1.1. Kế toán tổng hợp là gì?

Kế toán tổng hợp được hiểu là một bộ phận ghi chép, thu thập, xử lý, tổng hợp, kiểm tra dữ liệu từ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh của doanh nghiệp, chịu trách nhiệm về toàn bộ số liệu từ chi tiết đến tổng hợp trên sổ sách kế toán.

1.2. Hướng dẫn nghiệp vụ kế toán tổng hợp

Công việc của nhân viên kế toán tổng hợp tùy theo yêu cầu trong quy chế của mỗi doanh nghiệp sẽ có sự khác biệt, cụ thể những công việc chính như sau:

1.2.1 Thu thập chứng từ phát sinh (kiểm tra tính hợp lý của chứng từ)

Tập hợp các hóa đơn đầu vào, xuất hóa đơn GTGT đầu ra của doanh nghiệp. Kiểm tra tính chính xác, hợp lý các thông tin trên hóa đơn bao gồm:

Đối với hóa đơn mua hàng: thông tin tên, địa chỉ, mã số thuế của doanh nghiệp mình, tên hàng hóa, số tiền, thuế suất xem chính xác hay chưa, hóa đơn giấy viết tay phải đầy đủ con dấu, chữ ký thủ trưởng, người bán hàng. Hóa đơn không được có dấu hiệu dập, xóa, sửa chữa.

Đối với hóa đơn bán ra cần kiểm tra kỹ các thông tin tên, địa chỉ, mã số thuế của khách hàng, tên hàng hóa, số tiền, thuế suất.

1.2.2 Xử lý, kiểm tra và cân đối các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ 

Kiểm tra các định khoản của nghiệp vụ kinh tế phát sinh thường xuyên và báo cáo theo tháng, quý, năm.

Kiểm tra, rà soát sự cân đối giữa các chỉ tiêu của bảng cân đối kế toán, bảng cân đối số phát sinh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Đối chiếu số liệu của các báo cáo chi tiết so với báo cáo tổng hợp: Kiểm tra giá trị tồn kho của Bảng tổng hợp nhập xuất tồn kho hàng hóa so với dư Nợ tài khoản 156 trên bảng cân đối số phát sinh; dự nợ TK 111 phải khớp với số dư cuối kì của sổ quỹ tiền mặt, giá trị tồn kho của nguyên vật liệu cần phải khớp với dư Nợ TK 152 trên bảng cân đối số phát sinh,… Nếu có sai sót cần điều chỉnh số liệu đúng, kịp thời trước khi nộp báo cáo tài chính cho cơ quan thuế.

Kiểm tra về hạch toán trích khấu hao tài sản cố định đúng theo thông tư 45/2013 về trích tài sản cố định; sự cân đối giữa chỉ tiêu 214 so với giá trị hao mòn lũy kế; trên bảng trích khấu hao tài sản cố định.

Đối chiếu việc hạch toán chi tiết TK 142 và TK 242 so với Bảng phân bổ công cụ dụng cụ theo kì báo cáo đã khớp số liệu chưa; từ đó có hướng xử lý kịp thời trước khi nộp báo cáo tài chính.

Xác định hoặc đề xuất trích lập dự phòng, xử lý công nợ phải thu khó đòi

Tính giá thành, hạch toán giá thành

Lập báo cáo thuế theo quy định. Kiểm tra báo cáo thuế tháng hoặc quý đã đúng chưa; và có khớp với dư Nợ TK 133 hoặc dư có TK 3331 hay không

1.2.3. Lập báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, báo cáo thống kê

Kiểm tra hạch toán tình hình nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước.

Lập báo cáo tài chính  năm để nộp cho cơ quan thuế.

Tham gia trong việc giải trình, quyết toán thuế tại đơn vị, điều chỉnh các nghiệp vụ kinh tế sau khi cơ quan thuế quyết toán xuất toán chi phí 

Kiến nghị , đề xuất các biện pháp khắc phục

1.2.4. Quản lý, lưu trữ các loại sổ sách chứng từ kế toán

Lưu trữ hồ sơ theo quy định bản cứng cũng như dữ liệu bản mềm hồ sơ kế toán của doanh nghiệp.

1.3. Mẫu sổ sách kế toán tổng hợp 

Sổ sách kế toán tổng hợp thường có hai sổ chính là sổ nhật ký chung và sổ cái các tài khoản. Ngoài ra kế toán tổng hợp còn cần có các loại sổ như: Sổ tổng hợp nhập – xuất- tồn hàng hóa, sổ tổng hợp công nợ phải thu, phải trả; sổ chi tiết các tài khoản, sổ chi tiết từng loại hàng hóa, sổ chi tiết phải thu khách hàng, phải trả nhà cung cấp,..vv. 

2. Kế toán nội bộ

2.1. Kế toán nội bộ trong doanh nghiệp là gì?

2.2. Các công việc của kế toán nội bộ

Kế toán nội bộ sẽ phải ghi chép lại các hoạt động phát sinh thực tế hàng ngày của doanh nghiệp, có thể cụ thể hóa như sau:

Lập phiếu thu, phiếu chi, quản lý quỹ tiền mặt (nếu kiêm thủ quỹ), cân đối các chi phí văn phòng.

Tập hợp dữ liệu theo dõi chi phí, bao gồm cả các chi phí có hóa đơn chứng từ và không có hóa đơn chứng từ.

Giao dịch ngân hàng: Nộp, rút tiền mặt, ủy nhiệm chi, làm các hồ sơ giải ngân vay vốn.

Lập các báo cáo về công nợ phải thu, phải trả, theo dõi công nợ và tình hình thanh toán hoặc đòi nợ đúng hạn.

Lập phiếu nhập, phiếu xuất, lên báo cáo nhập xuất tồn hàng hóa thực tế theo kỳ báo cáo.

Chấm công, tính lương, thanh toán lương, theo dõi hợp đồng lao động (đối với 1 số doanh nghiệp thì sẽ có bộ phận nhân sự đảm trách việc chấm công và quản lý hợp đồng lao động).

Kiểm tra hóa đơn đầu vào, đầu ra, nhập liệu vào phần mềm kế toán hàng tháng.

Tổng hợp báo cáo theo yêu cầu, hỗ trợ cho kế toán tổng hợp.

Kiểm soát doanh thu, chi phí để đảm bảo các khoản doanh thu, chi phí đã được ghi nhận đúng.

Kiểm tra số lượng hoá hoá cũng như chủng loại, mẫu mã, phụ kiện đi kèm, giá bán và thời hạn thanh toán.

2.3. Mẫu sổ sách kế toán nội bộ

Sổ sách của kế toán nội bộ thông thường có thể sẽ không giống với sổ sách của kế toán tổng hợp và kế toán thuế, không có quy chuẩn nào rõ ràng cho mẫu sổ kế toán nội bộ. 

Sổ sách kế toán nội bộ được lập dựa trên các nghiệp vụ phát sinh thực tế, do vậy thông thường kế toán nội bộ sẽ hạch toán các nghiệp vụ và tổng hợp số liệu. Tùy theo yêu cầu của ban lãnh đạo doanh nghiệp cần cung cấp các sổ như: sổ quỹ thu chi nội bộ, sổ quản lý công nợ, sổ tổng hợp hàng hóa nhập xuất tồn, báo cáo tài chính nội bộ,…

3. So sánh kế toán tổng hợp và kế toán nội bộ

3.1. Công việc của kế toán tổng hợp và kế toán nội bộ

Kế toán tổng hợp và kế toán nội bộ đều là những vị trí quan trọng cung cấp các số liệu để đưa ra định hướng phát triển cho doanh nghiệp. Tuy nhiên về phạm vi công việc hai vị trí kế toán này có 1 số điểm khác biệt như sau:

Tiêu chí

Kế toán tổng hợp

Kế toán nội bộ

Về công việc

Ghi chép, tổng hợp các nghiệp vụ kinh tế phát sinh thể hiện qua các tài khoản kế toán, sổ kế toán tổng hợp, BCTC, BC thuế.

Ghi chép, tổng hợp các nghiệp vụ kinh tế phát sinh thực tế nội bộ doanh nghiệp, đưa ra các báo cáo theo yêu cầu của ban lãnh đạo doanh nghiệp.

Cơ quan làm việc

– Cơ quan bên ngoài: thuế, bảo hiểm, thống kê,…

Trong nội bộ doanh nghiệp.

Sổ sách kế toán

Sổ sách theo các thông tư quy định của cơ quan thuế.

Sổ sách tùy theo yêu cầu của lãnh đạo doanh nghiệp.

3.2. Kỹ năng cần thiết của kế toán tổng hợp và kế toán nội bộ

Kế toán tổng hợp là người ngoài kiến thức về chuyên môn, am hiểu các nghiệp vụ kế toán thì đòi hỏi phải có kỹ năng kiểm tra và tổng hợp số liệu, kỹ năng lập báo cáo, kỹ năng phân tích. 

Kế toán tổng hợp cần có sự hiểu biết bao quát toàn bộ quy trình kế toán của doanh nghiệp, sự am hiểu các quy định về báo cáo tài chính và thuế cũng như khả năng phối hợp công việc các nhân viên trong bộ phận kế toán. 

Người làm kế toán tổng hợp phải am hiểu các phần hành nhưng  không có nghĩa là người làm hết các công việc của phòng kế toán mà là người điều phối phòng kế toán (sau kế toán trưởng).

Người làm kế toán nội bộ thì ngoài kiến thức chuyên môn, cần phải luôn trau dồi thêm các kỹ năng mềm khác, chẳng hạn như kỹ năng giao tiếp dành cho công việc bán hàng, đòi nợ,…

Dù là công việc kế toán tổng hợp hay kế toán nội bộ thì đều đòi hỏi bạn phải nắm vững được kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm thực hành thực tế. Thấu hiểu nhu cầu muốn nâng cao chuyên môn kế toán, tiến xa hơn trên con đường sự nghiệp “những con số”, trung tâm đào tạo NewTrain đảm bảo mang đến cho bạn những khóa học kế toán chất lượng nhất. 

Bằng việc luôn luôn đề cao việc thực hành, nhất là đối với ngành kế toán “trăm hay không bằng tay quen” NewTrain bố trí thời lượng học 80% là thực hành giúp học viên nhanh chóng nâng cao khả năng.

Đặc biệt NewTrain còn cung cấp đến mỗi học viên 2-3 bộ chứng từ của nhiều loại hình doanh nghiệp, giúp học viên dễ dàng làm quen và tiếp cận thực tế các nghiệp vụ phát sinh tại các doanh nghiệp, đem tới chất lượng buổi học là cao nhất.

Nếu bạn còn đang cảm thấy vẫn còn băn khoăn về công việc của kế toán tổng hợp, kế toán nội bộ thì hãy đến với Trung tâm đào tạo kế toán NewTrain, chúng tôi sẽ giúp bạn trau dồi thêm các kỹ năng cần có cho một kế toán chuyên nghiệp

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ:

Hotline: 098.721.8822

Email: daotao.newtrain@gmail.com

0/5

(0 Reviews)

Ngô Thị Hoàn

Tốt nghiệp cử nhân khoa Kế toán – Kiểm toán Học viện Ngân hàng. Với niềm đam mê và yêu thích giảng dạy, mình thi tuyển làm giảng viên khoa Kế toán trường Kinh tế, kỹ thuật và Thủy sản và theo đuổi công việc giảng dạy gần 10 năm nay. Mình luôn trau dồi, tìm hiểu những phương pháp giảng dạy cô đọng, dễ hiểu nhất giúp học viên của mình không mất nhiều thời gian mà vẫn tích lũy được những kiến thức quan trọng.

Kế Toán Nội Bộ

Kế toán Nội bộ – Cái khó ló cơ hội?

Ngày 11/11/2019

Khái niệm kế toán nội bộ

Kế toán nội bộ hay còn gọi là kế toán quản trị là người làm công tác kế toán trong nội bộ doanh nghiệp. Kế toán nội bộ có trách nhiệm ghi chép, kiểm tra và theo dõi các hoạt động kinh tế của doanh nghiệp, tập hợp các chứng từ thu – chi (bao gồm cả các khoản chi không có hóa đơn), cung cấp thông tin lãi – lỗ thực tế của doanh nghiệp cho người quản lý để ra các quyết định về quản trị.

Kế toán nội bộ có thể bao gồm nhiều nhân viên ở nhiều bộ phận khác nhau như: kế toán quỹ, kế toán kho, kế toán bán hàng, kế toán công nợ, … nhưng không gồm kế toán thuế.

Khác nhau giữa kế toán thuế và kế toán nội bộ

Kế toán thuế có thể là nhân viên toàn / bán thời gian hoặc nhân viên thuê ngoài của công ty.

Kế toán thuế có trách nhiệm hạch toán các chứng từ phát sinh hợp lệ, cân đối sổ sách để lập và nộp các báo cáo thuế như báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, tờ khai thuế GTGT, quyết toán thuế TNDN, quyết toán thuế TNCN, báo cáo tài chính năm, …

Kế toán thuế sẽ làm việc trực tiếp với cơ quan thuế, nộp thuế hoặc lập hồ sơ hoàn thuế khi có phát sinh. Ngoài ra, kế toán thuế cũng kết hợp với kế toán nội bộ để đối chiếu số liệu cho phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp mà vẫn tuân thủ quy định của nhà nước.

Khác với kế toán thuế, kế toán nội bộ lại thường làm việc toàn thời gian ở công ty.

Kế toán nội bộ phải thu thập và hạch toán đầy đủ các chứng từ phát sinh của doanh nghiệp gồm cả chứng từ có và không có hóa đơn. Từ đó, lập các báo cáo thực tế, phản ánh chính xác tình hình thu – chi của doanh nghiệp, giúp người quản trị dễ dàng hoạch định chiến lược phát triển công ty.

Với các doanh nghiệp lớn thì kế toán nội bộ thường là tên gọi chung cho kế toán ở từng bộ phận nhỏ, mỗi bộ phận đảm nhận 1 vai trò khác nhau. Ví dụ như với kế toán tiền lương thì công việc cụ thể là quản lý hợp đồng lao động, xây dựng quy chế tính lương thưởng, trả lương cho nhân viên, quản lý các khoản phải nộp theo lương như BHYT, BHXH, …

Mức lương và cơ hội thăng tiến của kế toán nội bộ

Kế toán nội bộ còn ít kinh nghiệm hoặc mới tốt nghiệp thì có thể nhận công việc là kế toán một bộ phận với mức lương dao động từ 5 – 8 triệu / tháng. Đây là giai đoạn khởi đầu, tuy nhiên mọi kinh nghiệm được tích lũy ở giai đoạn này là đòn bẩy cho sự nghiệp kế toán của bạn bước lên những nấc thang cao hơn.

Mức lương sẽ tăng dần theo số năm kinh nghiệm và thời gian mà bạn gắn bó với doanh nghiệp. Thường thì sau khoảng 3 năm làm việc, bạn sẽ tích lũy đủ kiến thức và trình độ chuyên môn để làm kế toán tổng hợp. Mức lương hiện nay của một kế toán tổng hợp vào khoảng 10 – 30 triệu/tháng.

Khi bạn tích lũy đầy đủ kinh nghiệm kế toán của các bộ phận, cộng thêm sự am hiểu về luật thuế hiện hành và khả năng quản lý, hãy sẵn sàng cho một chức vụ cao hơn là kế toán trưởng. Kế toán trưởng là đầu tàu của phòng kế toán, là người chịu trách nhiệm về công tác kế toán và tham mưu cho ban lãnh đạo. Ý kiến của bạn ở doanh nghiệp rất được coi trọng, và dĩ nhiên thu nhập cũng vì thế mà tăng lên rất nhiều. Ở nhiều doanh nghiệp, mức lương của kế toán trưởng có khi lên đến 100 triệu / tháng.

Mức lương trên chỉ là con số tham khảo ở các trang tuyển dụng vào thời điểm hiện tại. Dĩ nhiên, doanh nghiệp sẽ trả lương cho một kế toán nội bộ dựa vào trình độ chuyên môn, kinh nghiệm, kỹ năng của người lao động và quy mô của chính doanh nghiệp, khối lượng công việc được giao.

Làm kế toán nội bộ bằng phần mềm Kế toán 1A

Làm kế toán cho doanh nghiệp không phải là việc đơn giản để ai cũng làm được. Tuy nhiên, nếu đã có kiến thức chuyên ngành, lại được hỗ trợ bằng phần mềm kế toán, thì hẳn là bạn sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian cho gia đình, bản thân hoặc kiếm thêm thu nhập từ nghề tay trái.

Phần lớn doanh nghiệp đều muốn quản lý kế toán trên 2 loại sổ riêng biệt là sổ thuế và sổ nội bộ, do các khoản chi thực tế không phải khi nào cũng kèm theo chứng từ hợp lệ. Phần mềm Kế toán 1A hỗ trợ bạn quản lý cả 2 loại sổ trên mà không phát sinh thêm chi phí.

Với những chia sẻ từ Kế toán 1A, hi vọng bạn đã hiểu thêm về công việc của một kế toán nội bộ để vững tin hơn và thành công với lựa chọn của mình. Đừng quên chia sẻ cảm nhận của bạn với chúng tôi tại chúng tôi hoặc https://www.facebook.com/phanmemketoan1a/.

LT.Thái

Học Kế Toán Nội Bộ Online

Khóa Học kế toán nội bộ online của Kế Toán Hà Nội được thực hành trực tiếp trên chứng từ thực tế, cam kết học xong thành thạo các kỹ năng.

Bạn chưa biết gì về kế toán, muốn học kế toán nhưng lại rất bận không có thời gian để đi học kế toán tại các trung tâm ?

Bạn có công ty riêng, muốn học kế toán để quản lý nhưng không có nhiều thời gian rảnh?

Bạn muốn nâng cao nghiệp vụ, chuyên môn kế toán nội bộ nhưng lại bận bịu với công việc ở công sở không có thời gian đi học ?

Bạn là sinh viên kế toán mới ra trường chưa có kinh nghiệm muốn học hỏi thêm kinh nghiệm.

Lựa chọn Học kế toán nội bộ online là phương pháp hữu hiệu và thông minh của bạn nếu muốn học nhanh mà đạt hiệu quả cao.

Khóa học kế toán online được thực hiện ở 2 hình thức là online trực tuyến và online video.

Ở phương pháp học online trực tuyến bạn được chủ động đăng ký thời gian, lịch học miễn sao phù hợp với thời gian bạn sắp xếp. Mỗi buổi học sẽ kéo dài 2h30 phút và có 96 buổi học. Chi phí cho phương pháp học là 4.000.000đ cho đối tượng chưa biết kế toán. 3.000.000đ/khoá cho những ai đã biết kế toán. Tuy nhiên, nếu bạn đăng ký vào đợt này ở mỗi khoá học sẽ được giảm 40%.

Ở phương pháp học online video bạn có thể học bất cứ lúc nào bạn muốn. Với phương tiện phát video bạn có thể xem đi xem lại nhiều lần để hiểu hơn. Cũng như phương pháp trực tuyến, học qua video cũng được Kế Toán Hà Nội quay 96 bài tương ứng 96 video. Với mỗi bài lượng kiến thức sẽ được gói gọn trong các video. Chi phí cho hình thức học này là 1.500.000 giảm còn 1.000.000đ khi đăng ký ngay bây giờ.

KẾ TOÁN HÀ NỘI – Khoá Học kế toán nội bộ online tập hợp của đội ngũ kế toán trưởng đã có kinh nghiệm. Có trên 10 năm làm cho các doanh nghiệp lớn nhỏ, từng cộng tác với các trường đại học lớn. Ngoài chuyên môn, kỹ năng thì nghiệp vụ sư phạm cũng được quan tâm hàng đầu. Đảm bảo 100% học viên nắm rõ được kiến thức, lên báo cáo tài chính sau khi hoàn thành khóa học kế toán online.

Yêu cầu của khóa học kế toán online và tài liệu học để đảm bảo chất lượng chương trình:

Bạn phải có máy tính ở nhà và có kết nối mạng ổn định.

Trong quá trình học yêu cầu tập trung tránh làm việc riêng

Không nghe điện thoại trong quá trình học tránh ngắt quãng

Tài liệu của khóa học kế toán online cung cấp như thế nào?

Có 2 hình thức học kế toán online trực tuyến và online video tài liệu chứng từ sẽ được chuẩn bị như sau:

Kết quả sau khi hoàn thành khóa học kế toán nội bộ online bạn nhận được cho mình những gì?

Học viên tự chủ thực hiện thành thạo công việc kế toán tại doanh nghiệp mà không phải lo lắng.

Học hỏi được cả các kỹ năng giải trình khi đi quyết toán thuế với cơ quan nhà nước.

CAM KẾT HỌC XONG LÀM ĐƯỢC VIỆC

HỖ TRỢ HỌC VIÊN NGAY CẢ KHI KẾT THÚC KHOÁ HỌC

Liên hệ chúng tôi để được tư vấn và giải đáp kịp thời:

Tài Liệu Tổng Hợp Học Kế Toán Tại Nhà Cho “Lính Mới”

Ai nên học kế toán tại nhà?

Có hai hình thức học kế toán tại nhà được nhiều học viên lựa chọn. Vừa linh hoạt với học viên lại đảm bảo chất lượng kiến thức.

Dạy học kế toán tại nhà có giáo viên:

Những người chưa có kinh nghiệm, chưa biết gì về kế toán

Không có thời gian, muốn học nhanh

Muốn học có giáo viên hướng dẫn trực tiếp để hỏi đáp được nhiều

Muốn giao lưu, học hỏi với học viên khác trong cùng lớp

Muốn có chất lượng học tập tốt nhất

Tự học kế toán tại nhà không có giáo viên:

Những ai có nhiều thời gian

Muốn tiết kiệm chi phí học

Muốn học mọi lúc, mọi nơi, tự mình tìm hiểu về kế toán. Nếu chỗ nào không hiểu thì hỏi sau.

Không muốn gây chú ý cho người xung quang

Học kế toán tại nhà nên bắt đầu từ đâu?

Thực tế, các bạn học kế toán khi học ở nhà rất muốn đốt cháy giai đoạn. Bỏ qua những khái niệm, căn cứ quy định tiến thẳng tới nghiệp vụ chứng từ, số liệu,… Tìm hiểu chứng từ kế toán theo hình thức học tắt mà chưa tìm hiểu kỹ kiến thức, nguyên lý kế toán. Hệ quả dẫn tới vướng mắc khi xử lý nghiệp vụ, khó hiểu trong các vấn đề rắc rối chồng chéo.

Nguyên lý kế toán:

Tổng quan về kế toán và mô tả công việc của các kế toán viên trong doanh nghiệp

Nguyên tắc kế toán và đối tượng hạch toán kế toán

Tìm hiểu hệ thống chứng từ, sổ sách, báo cáo kế toán

Cách hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh

Các nghiệp vụ kế toán: khấu hao tài sản cố định, tính giá thành sản phẩm, tính lương,…

Lựa chọn các hình thức ghi sổ sách kế toán

Thực hành tự học kế toán trên các phần mềm kế toán:

Nội dung thực hành kế toán:

Hạch toán kế toán chi tiết: Nhập hóa đơn, chứng từ, xử lý các nghiệp vụ kinh tế phát sinh

Thực hiện các công việc của kế toán tổng hợp: Lập tất cả các sổ sách kế toán, lập báo cáo tổng hợp, lập báo cáo tài chính

Thực hành kết chuyển số dư năm trước sang năm sau

Kiết xuất sổ sách, chứng từ ra Excel

In báo cáo, in chứng từ

Phân tích báo cáo tài chính.

Việc thực hiện nghiệp vụ kế toán trên phần mềm một cách thành thao. Sẽ giúp bạn giảm bớt đi rất nhiều thời gian thao tác, độ chính xác cao.

Phương pháp học kế toán tại nhà

Làm quen với chứng từ, sổ sách: sổ cái, nhật ký chung, hóa đơn, cách thức ghi sổ sách làm chứng từ kế toán, học các quy trình và quy tắc làm kế toán

Nếu bạn mới ra trường, hãy tìm hiểu ngay các kiến thức nghiệp vụ thao tác và làm kế toán trên máy tính, nhập chứng từ sổ sách kế toán, làm báo cáo tài chính, báo cáo lưu chuyển tiền tệ,….

Nếu bạn đã đi làm hãy tham gia vào các diễn đàn, tham khảo tài liệu, blog, nhóm kế toán để học hỏi kinh nghiệm của các thành viên

Những yếu tố cần thiết để học kế toán tại nhà:

Chăm chỉ, cẩn thận

Tư duy logic

Có khả năng tự tổng hợp số liệu,…

Một tố yếu mà nhiều người kế toán viên ít để ý tới. Đó là, ngoài kiến thức lý thuyết bạn cần phải học hỏi thêm kinh nghiệp, kỹ năng mềm:

Cách xây dựng mối quan hệ với đồng nghiệp, cấp trên

Kinh nghiệm xử lý tình huống phát sinh như: điều chỉnh chứng từ, đáo hạn, chậm tiến độ, hỏng chứng từ,….

Bạn đang đọc nội dung bài viết Kế Toán Tổng Hợp Và Kế Toán Nội Bộ: Liệu Mọi Người Đã Hiểu Đúng? trên website Techcombanktower.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!