Đề Xuất 6/2023 # Cách Vẽ Đồ Thị Trong Matlab, Vẽ Đồ Thị Toán Học Với Matlab # Top 10 Like | Techcombanktower.com

Đề Xuất 6/2023 # Cách Vẽ Đồ Thị Trong Matlab, Vẽ Đồ Thị Toán Học Với Matlab # Top 10 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Cách Vẽ Đồ Thị Trong Matlab, Vẽ Đồ Thị Toán Học Với Matlab mới nhất trên website Techcombanktower.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Bạn đang cảm thấy khó khăn vì không thể tìm được phần mềm nào vẽ đồ thị ưng ý. Đó là do bạn chưa quan tâm nhiều đến chúng tôi mà thôi bởi chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách vẽ đồ thị trong Matlab. Một siêu phần mềm giúp bạn có thể vẽ được bất cứ đồ thị toán học nào.

Có rất nhiều người sử dụng băn khoăn khi muốn vẽ các đồ thị trong toán học lên máy tính mà không biết phải làm thế nào. Với cách vẽ đồ thị trong Matlab sẽ cho bạn một cách nhìn khác về phần mềm vẽ đồ thị toán học nó đơn giản và tiện dụng là như thế nào.

Cách vẽ đồ thị trong Matlab

– Lệnh plot: plot (x, f(x)).

Với:

f(x): Hàm số cần vẽ.

x- vectơ miễn giá trị của hàm F.

Ví dụ: vẽ đồ thị của hàm y = sin(x).

Biết x = 0:pi/100:2*pi;

Biết y = sin(x);

Chúng ta sẽ nhập lệnh như sau:

Bước 1: Trên bảng của Matlab bạn gõ x = 0:pi/100:2*pi; rồi nhấn enter.

Bước 2: Sau khi hiện ra một dãy số chúng ta nhấn tiếp y=sin(x).

Bước 3: Sau khi giá trị với 2 lệnh trên xong bạn kết thúc bằng lệnh plot(x,y).

Ngay lập tức Matlab sẽ tính toán và hiển thị đồ thị hàm số cho bạn.

Trường hợp muốn vẽ nhiều đồ thị hàm số cùng hiển thị.

Để thiển thị nhiều đồ thị hàm số trong Matlab chúng ta sử dụng Hold on và hold off,

Tại đây bạn nhập lần lượt các lệnh sau:

plot(x, sin(x),’-.*r’);

hold on

plot (x, sin(x-pi/2),’–om’);

plot (x,sin(x-pi), ‘:bs’);

hold off

Và sau khi nhập lệnh rồi nhấn Enter bạn sẽ thấy được kết quả như sau.

Tùy chỉnh độ rộng, màu sắc trong Matlab

Tương tự chúng ta có thể tùy biến việc vẽ đồ thị trong Matlab hơn bằng cách tùy chỉnh độ rộng và màu sắc.

Cụ thể hơn bạn nhập code:

x = -pi:pi/10:pi;

y=tan(sin(x))-sin(tan(x));

plot(x,y,’-rs’,’LineWidth’,2,’MakerEdgecolor’,’k’,’MarkerFacecolor’,

‘g’,’Markersize’,10)

Sau khi nhập xong hãy nhấn Enter và chúng ta sẽ được kết quả như sau:

Xóa lịch sử lệnh trong Matlab.

Bạn nhập quá nhiều lệnh gây rối mắt và việc này ảnh hưởng không nhỏ trong quá trình vẽ đồ thị trong Matlab. Đẻ xóa lịch sử lệnh chúng ta chọn Clear Workspace trên mục Home và chọn tiếp Variables.

https://thuthuat.taimienphi.vn/cach-ve-do-thi-trong-matlab-23238n.aspx Với thời đại mọi thứ được trực tuyến như hiện nay thì việc vẽ đồ thị trực tuyến cũng không có gì là lạ, mặc dù không chi tiết được như Matlab hay các phần mềm khác nhưng các phần mềm vẽ đồ thị trực tuyến tỏ ra ưu thế khi nhẹ và đáp ứng được nhu cầu đơn giản của người dùng, sử dụng các công cụ vẽ đồ thị trực tuyến cũng là một xu thế mới khi mọi công việc cần phải chủ động. Trong những bài viết kế tiếp chúng tôi sẽ giới thiệu đến bạn những công cụ vẽ đồ thị trực tuyến, hãy theo dõi trong các bài viết kế tiếp của chúng tôi.

8. Vẽ Đồ Thị, Đồ Họa Trong Matlab – Cmo

A. Đồ thị hai chiều

1. Lệnh vẽ đồ thị trong mặt phẳng

Để vẽ đồ thị trong mặt phẳng, sử dụng lệnh plot

Ví dụ:

x=linspace(0,2*pi,30); y=sin(x); plot(x,y),title('Hinh 1') % Vẽ 2 đồ thị cùng 1 hình x=linspace(0,2*pi,30); z=cos(x); plot(x,y,x,z), title('Hinh 2') % Vẽ 2 đồ thị cùng 1 hình, cách 2 x=linspace(0,2*pi,30); W=[y;z]; plot(x,W), title('Hinh 3')

2. Tùy chỉnh dạng đường, ký hiệu và màu

Color

Linestyle

Marker

Marker

b

.

v

g

:

o

^

r

-.

x

<

c

+

m

*

p

y

s

h

k

d

w

Ví dụ:

x=linspace(0,2*pi,30); y=sin(x); z=cos(x); plot(x,y,'b:p',x,z,'r-',x,y+z,'m+'), title('Plot') xlabel('Bien doc lap') ylabel('Bien phu thuoc') legend('y=sin(x)', 'z=cos(x)', 'y+z') text(3,1,'Plot 3 charts') axis equal % Tỉ lệ các trục bằng nhau grid on % Hiển thị lưới % Vẽ nhiều đồ thị bằng nhiều lệnh plot kết hợp lệnh hold on x=linspace(0,2*pi,30); y=sin(x); plot(x,y) z=cos(x); hold on plot(x,z,'m')

3. Điều khiển cửa sổ figure

Vẽ nhiều đồ thị trên nhiều hình bằng các lệnh figure

figure % Cửa sổ hình thứ 1 x=linspace(0,2*pi,30); y=sin(x); plot(x,y) figure % Cửa sổ hình thứ 2 z=cos(x); hold on plot(x,z,'m')

Vẽ nhiều đồ thị con trên một hình bằng các lệnh subplot

x=linspace(0,2*pi,30); y=sin(x); z=cos(x); a=2*sin(x).*cos(x); b=sin(x)./(cos(x)+eps); subplot(2,2,1) % Chia cửa sổ thành 2 x 2 ô, vẽ ô 1 plot(x,y,'b'),axis([0 2*pi -1 1]) subplot(2,2,2) % Chia cửa sổ thành 2 x 2 ô, vẽ ô 2 plot(x,z,'r'),axis([0 2*pi -1 1]) subplot(2,2,3) plot(x,a,'k'),axis([0 2*pi -1 1]) subplot(2,2,4) plot(x,b,'g'),axis([0 2*pi -20 20])

B. Đồ thị ba chiều

1. Đồ thị đường

Để vẽ đồ thị 3D dạng đường, sử dụng lệnh: plot3(x1, y1, z1, S1, x2, y2, z2, S2…)

Ví dụ:

t = 0:pi/50:10*pi; plot3(sin(t),cos(t),t) xlabel('sin(t)'),ylabel('cos(t)'),zlabel('t') axis square; grid on; text(0,0,0,'Origin')

Vẽ nhiều đường 3D trên cùng một đồ thị

x=linspace(0,3*pi); z1=sin(x); z2=sin(2*x); z3=sin(3*x); y1=zeros(size(x)); y3=ones(size(x)); y2=y3/2; plot3(x,y1,z1,x,y2,z2,x,y3,z3) xlabel('X-axis'),ylabel('Y-axis'),zlabel('Z-axis') grid on

Vẽ ma trận các dữ liệu

[X,Y] = meshgrid([-2:0.1:2]); Z = X.*exp(-X.^2-Y.^2); plot3(X,Y,Z) xlabel('X-axis'),ylabel('Y-axis'),zlabel('Z-axis') grid on

2. Đồ thị dạng lưới

Để vẽ đồ thị 3D dạng lưới, sử dụng lệnh mesh(X,Y,Z)

Ví dụ:

[X,Y] = meshgrid(-8:.5:8); R = sqrt(X.^2 + Y.^2) + eps; Z = sin(R)./R; mesh(X,Y,Z) xlabel('X-axis'),ylabel('Y-axis'),zlabel('Z-axis') % hidden off % Lệnh vẽ lưới trong suốt meshc(X,Y,Z) % hiển thị đường mức meshz(X,Y,Z) % hiển thị các đường x,y=const

3. Đồ thị 3D dạng mặt

Để vẽ đồ thị 3D dạng mặt, sử dụng lệnh surf(X,Y,Z)

Ví dụ:

[X,Y] = meshgrid(-8:.5:8); R = sqrt(X.^2 + Y.^2) + eps; Z = sin(R)./R; surf(X,Y,Z) shading flat % Bỏ đường lưới shading interp % Làm mịn màu surfc(X,Y,Z) % Đồ thị mặt có các đường mức surfl(X,Y,Z) % Đồ thị mặt có hiệu ứng ánh sáng surfnorm(X,Y,Z) % Đồ thị mặt có pháp tuyến [X,Y,Z] = peaks(30); surfl(X,Y,Z) shading interp colormap pink

4. Đồ thị đường mức

Các cú pháp vẽ đồ thị đường mức:contour(X,Y,Z,N) %Đồ thị đường mức 2 chiềucontour3(X,Y,Z,N) %Đồ thị đường mức 3 chiềupcolor(X,Y,Z) %Đồ thị chuyển cao độ tỉ lệ với màucontourf(X,Y,Z,N) %Đồ thị đường mức 2 chiều có màu

Ví dụ:

% Đường mức 2 chiều [X,Y,Z] =peaks; contour(X,Y,Z,20) % Đường mức 3 chiều [X,Y,Z] =peaks; contour3(X,Y,Z,20) % Đồ thị màu cao độ pcolor(X,Y,Z) shading interp contourf(X,Y,Z,20) % Vẽ đồ thị đường mức có thêm cao độ C = contour(X,Y,Z,20); % tương tự cho contour3 và contourf clabel(C)

5. Phổ màu đồ thị

Matlab cung cấp nhiều phổ màu đặc biệt:

Colormap Mô tả hsv

Phổ màu 7 sắc bắt đầu và kết thúc là màu đỏ

jet

bắt đầu là màu đỏ và kết thúc là màu xanh dương

hot, cool

Màu nóng và màu lạnh

summer,autumn,winter,spring

Màu của bốn mùa

white,gray,bone,pink

Biến thiên từ màu đó đến màu trắng

copper

Màu đồng

Ví dụ:

% Chọn 8 đoạn màu cho phổ màu hot hot(8) [x,y,z]=peaks; mesh(x,y,z); colormap(hsv) axis([-3 3 -3 3 -6 8]) colorbar % hiển thị phổ màu

Sử dụng nhiều hơn một phổ màu

mymap=[hsv(32);copper(32)]; colormap(mymap) mesh(peaks+8); view(90,0) hold on mesh(peaks-8); colorbar

C. Đồ thị động

Dùng lệnh pause để làm chậm tốc độ vẽ của chương trình.

Nếu cần thiết, dùng lệnh hold on để vẽ các đồ thị sau mà vẫn giữ được các đồ thị trước.

Cú pháp: pause(n) % n: 0.01 giây

Ví dụ:

x=linspace(0,2*pi); y=sin(x); for i=1:100     plot(x(i),y(i),'*','markersize',10)     pause(0.2) end clear all x=linspace(0,2*pi); y=sin(x); for i=1:100 plot(x(i),y(i), '*','markersize',10) axis([0 2*pi+.2 -1.2 1.2]) hold on pause(0.2) end

Cách Vẽ Đồ Thị Trong Excel

Giới thiệu về đồ thị trong excel

Đồ thị giúp trình bày các số liệu khô khan bằng việc vẽ thành các hình ảnh trực quan, dễ hiểu. Đồ thị trong excel liên kết với dữ liệu của nó trong bảng tính, do đó khi thay đổi dữ liệu của nó trong bảng tính thì lập tức đồ thị đó sẽ được thay đổi tương ứng theo. Trong excel 2010 và excel 2013 việc vẽ đồ thị bao giờ dễ dàng và đẹp như bây giờ. Ngoài ra trong excel có rất nhiều kiểu đồ thị khác nhau phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau của rất nhiều loại đối tượng sử dụng bảng tính. Từ những dạng đồ thị tròn hay đồ thị dạng cột thậm chí là cả đồ thị miền hay đường gấp khúc, nói chung là tùy nhu cầu sẽ có dạng đồ thị tương ứng cho bạn lựa chọn.

Hướng dẫn vẽ đồ thị trong excel

Giới thiệu cũng khá nhiều rồi nên mình không dài dòng thêm chút nào nữa và sẽ đi tiếp vào phần chính trong bài viết đó là trình bày các bước vẽ đồ thị từ một bảng số liệu cho trước và một số tùy chọn khi vẽ đồ thị trong excel.

Ví dụ số liệu vẽ đồ thị trong excel

Kết quả nghiên cứu về sự thỏa mãn của các nhóm khách hàng phân theo độ tuổi được cho như hình bên dưới, nếu chúng ta dùng kết quả này để báo cáo cũng không có vấn đề gì, tuy nhiên báo cáo sẽ sinh động và thuyết phục hơn nếu chúng ta biến các con số này nhìn thấy một cách trực quan hơn bằng cách vẽ thêm đồ thị trong file excel có chứa bảng số liệu này.

Tiếp theo bạn hãy làm theo các bước sau để vẽ đồ thị trong excel

Bước 1. Chọn vùng dữ liệu và lưu ý là chọn luôn các tiêu đề của các cột. để xíu nữa trong phần chú thích sẽ dễ dàng cho bạn hơn khi biểu diễn đồ thị.

Bước 3. Khi thực hiện xong bước 2 là chúng ta đã có một đồ thị dạng cột như hình trên, tuy nhiên chúng ta có thể đổi cách bố trí của các thành phần trên đồ thị theo ý thích riêng của mình bằng cách chọn đồ thị muốn đổi cách bố trí chọn tiếp Chart Tools sau đó chọn tới phần Chart Layout để có thể lựa chọn cách bố trí thích hợp. Ví dụ ta chọn kiểu Layout 3 trong Chart Layout. Sẽ bố trí số liệu thành 1 nhóm gồm 3 cột rất đẹp mắt.

Bước 4. Tuy nhiên do vài yêu cầu trong đồ thị bạn muốn đảo các chuỗi số liệu từ dòng thành cột và ngược lại: Đê thự hiện điều này khi vẽ đồ thị trong excel bạn chọn mục Chart Toolssau đó chọn lại phần Design và chọn tiếp Data rồi tới tù y chọn Switch Row/Column để đảo lại số liệu từ dòng thành cột nhanh nhất. Ví du minh họa trên nếu chúng ta muốn nhóm các nhóm tuổi lại để dễ so sánh giữa các tháng với nhau. Thì thực hiện như hướng dẫn trong bước 4 và được kết quả như hình bên dưới.

Bước 6. Tuy nhiên những lựa chọn trên bạn thấy chưa vữa măt và muốn thay đổi đôi chút như tông màu thì bạn tùy chỉnh bằng các bước sau: Chọn Chart Tools như nhữ bước trên và cũng chọn tiếp chọn phần Chart Styles sau đó chọn để thay đổi tông màu cho đồ thị.

THAM KHẢO THÊM CÁC SẢN PHẨM HOT NHẤT HIỆN NAY Tổng hợp các sản phẩm cho mẹ và bé Tổng hợp các sản phẩm làm đẹp Tổng hợp các sản phẩm mỹ phẩm Tổng hợp sản phẩm dung dịch nano bạc diệt khuẩn hot Tổng hợp sản phẩm tăng giảm cân hot Tổng hợp sản phẩm sinh lý nam nữ Tổng hợp sản phẩm đặc trị

Cách Tạo Biểu Đồ, Vẽ Đồ Thị Trong Excel

Một trong những thao tác thường xuên thực hiện trên các công cụ soạn thảo văn bản, đó là tạo biểu đồ, vẽ đồ thị với các dạng đồ thị khác nhau. Bạn có thể vẽ đồ thị trên Word, biểu đồ trên PowerPoint hoặc đồ thị trên Excel.

1. Vẽ biểu đồ, đồ thị trong Excel:

Bước 2:

Xuất hiện giao diện Insert Chart với các dạng biểu đồ để người dùng chọn lựa. Chọn 1 kiểu biều đồ rồi nhấn OK bên dưới. Ngay lập tức chúng ta sẽ nhìn thấy biểu đồ xuất hiện trong giao diện Excel.

Tùy thuộc vào từng bảng dữ liệu mà chúng ta lựa chọn biểu đồ cho phù hợp.

Column: dạng biểu đồ hình cột đứng hiển thị dữ liệu thay đổi theo thời gian hoặc so sánh giữa các mục. Có các kiểu biểu đồ khác nhau như: biểu đồ cột dạng 2D, biểu đồ cột dạng 3D, biểu đồ cột xếp chồng và cột xếp chồng 3D.

Line: biểu đồ đường biểu thị theo thời gian với các điểm đánh dấu tại mỗi giá trị dữ liệu. Có nhiều dạng biểu đồ như: biểu đồ đường, biểu đồ đường có đánh dấu, biểu đồ đường xếp chồng, biểu đồ đường dạng 3D…

Pie: biểu đồ hình tròn, biểu diễn số liệu dạng phần trăm.

Bar: biểu đồ cột ngang, tương tự như dạng Column.

Area: biểu đồ vùng được sử dụng để biểu thị sự thay đổi theo thời gian, tập trung tới tổng giá trị.

X Y (Scatter): biểu đồ phân tán XY, dùng để so sánh giá trị dữ liệu theo từng cặp.

Stock: biểu đồ chứng khoán, minh họa dao động lên xuống cổ phiếu, lượng mưa, nhiệt độ…

Surface: biểu đồ bề mặt kết hợp tối ưu giữa các tập hợp dữ liệu, màu sắc cho biết các khu vực thuộc cùng một phạm vi giá trị.

Doughnut: biểu đồ vành khuyên biểu thị mối quan hệ giữa các phần với tổng số.

Bubble: biểu đồ bong bóng là một loại biểu đồ xy (tan), biểu đồ này được dùng nhiều trong nghiên cứu thị trường, phân tích tài chính.

Radar: dạng mạng nhện hiển thị các dữ liệu đa biến, thường sử dụng để xác định hiệu suất và xác định điểm mạnh và điểm yếu.

2. Chỉnh sửa biểu đồ trên Excel:

Sau khi tạo được biểu đồ cơ bản với những số liệu đã cho trong bảng, chúng ta sẽ tiến hành chỉnh sửa các thông tin cho biểu đồ, cũng như thay đổi các nội dung khác.

1. Công cụ chỉnh sửa biểu đồ

Khi nhấn vào biểu đồ vừa tạo, trên thanh công cụ sẽ xuất hiện 3 tab chỉnh sửa gồm Design, Layout và Format.

Tab Design là nơi người dùng có thể thay đổi các kiểu biểu đồ (Change Chart Type), các bố trí biểu đồ (Chart Layout), thay đổi dữ liệu cho biểu đồ (Switch Row/Column), màu sắc cho đồ thị (Chart Styles).

Để thay đổi dữ liệu trong biểu đồ, chúng ta chọn Select Data. Xuất hiện hộp thoại tại Select Data Source để các bạn có thể thay đổi dữ liệu trong đó.

Tab Layout để chèn ảnh, hình và các văn bản, nhãn, tiêu đề… cho biểu đồ.

Để thêm nhãn, dữ liệu cho các cột nhấn chọn mục Data Labels và chọn vị trí muốn hiển thị nhãn.

Tab Format để chỉnh sửa kiểu hình, kiểu dáng chữ và kích thước cho biểu đồ.

2. Di chuyển đồ thị Excel

Nhấn chuột vào biểu đồ khi xuất hiện trỏ chuột có 4 cạnh mũi tên, nhấn và giữ chuột trái để di chuyển đồ thị đến vị trí khác.

3. Thay đổi kích thước đồ thị Excel

4. In đồ thị trên Excel

Bạn đang đọc nội dung bài viết Cách Vẽ Đồ Thị Trong Matlab, Vẽ Đồ Thị Toán Học Với Matlab trên website Techcombanktower.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!